ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -要-, *要*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[要, yào, ㄧㄠˋ] essential, necessary; to ask for; to coerce; to demand
Radical: Decomposition: 覀 (xī ㄒㄧ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 with hands on her waist 覀,  Rank: 26

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce, #24 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must, #24 [Add to Longdo]
[xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ, ] to need; to want; to demand; needs; to require, #162 [Add to Longdo]
[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major, #178 [Add to Longdo]
[zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main; principal; major; primary, #190 [Add to Longdo]
[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand, #196 [Add to Longdo]
[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not, #244 [Add to Longdo]
[zhǐ yào, ㄓˇ ㄧㄠˋ, ] if only; so long as, #561 [Add to Longdo]
[xiǎng yào, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ, ] to want to; to feel like; to fancy; to care for sb; desirous of, #1,265 [Add to Longdo]
[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] necessary; essential; indispensable; required, #1,537 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ようこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
[ようそ, youso] (n ) [N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いる, iru] Thai: ต้องการ
[ようし, youshi] Thai: บทคัดย่อ English: gist
[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials
[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 黐) Japanese photinia; (P) [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [Add to Longdo]
[ようす, yousu] (v5s,vt) (See する) to need; to require; to take; to demand [Add to Longdo]
する[ようする, yousuru] (vs-s,vt) to need; to demand; to take; to require; (P) [Add to Longdo]
するに[ようするに, yousuruni] (exp,adv) in a word; after all; the point is ...; in short ...; to put simply; the long and short of it is that ....; (P) [Add to Longdo]
[ようは, youha] (adv) in short; the point is; (P) [Add to Longdo]
らざる御世話[いらざるおせわ, irazaruosewa] (exp) (id) That's none of your business [Add to Longdo]
らぬ[いらぬ, iranu] (adj-na) needless [Add to Longdo]
[いり, iri] (n) expense; expenses [Add to Longdo]
[いる, iru] (v5r,vi) to need; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で求した。
"Anything else?" "No, that's all."「ほかに何かりますか」「それだけで結構です」
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の主な論点を約することだ。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に必なのは何よりもまず忍耐だ」と先生は言った。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、日本にアメリカへの門戸を開くように求した。
Here is the demand forecast for 1998.1998年の需予測です。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに耐久力を必とする。
Sum up the passage within 200 words.200語以内でその文章を約してください。
There's a vital link between the two.2つの間には重なつながりがある。
You need not write more than 400 words.400語以上書く必はない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.[JA] 必ない Green Light (2010)
No names.[CN] 不名字 Last Tango in Paris (1972)
Must I ?[CN] 需嗎? My Fair Lady (1964)
- No.[CN] 不 Foreign Correspondent (1940)
- Need.[CN] -需 The V.I.P.s (1963)
Me, too.[CN] 我也 Rebel Without a Cause (1955)
This is getting us to a very important conclusion.[JA] これは非常に重な結論を もたらすことになります And Then There Were None (1945)
Damn it![CN] 真命! Chat sup yee ga fong hak (1973)
After all, she was sick.[JA] するに婦人は病気だった And Then There Were None (1945)
Loaf around, plenty to eat, plenty to drink. - And it's all free![JA] 遊んで 飲んで 食って 金らずで やり放題 Pinocchio (1940)
At our time of life, sir, we have no desire for thrills as you call them.[JA] この歳になるとそういう スリルは必ないのです And Then There Were None (1945)
Would it have needed much strength to strike the blow?[JA] 一撃を加えるには かなりの力が必かね? And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ようきゅう, youkyuu] requirement [Add to Longdo]
求モード[ようきゅうモード, youkyuu mo-do] request mode [Add to Longdo]
求事項[ようきゅうじこう, youkyuujikou] requirement [Add to Longdo]
求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (on) demand paging [Add to Longdo]
求者[ようきゅうしゃ, youkyuusha] requester [Add to Longdo]
求側[ようきゅうがわ, youkyuugawa] requester, requesting SS user [Add to Longdo]
求側SS利用者[ようきゅうがわSSりようしゃ, youkyuugawa SS riyousha] requester, requesting SS user [Add to Longdo]
求側アソシエーション制御プロトコル機械[ようきゅうがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, youkyuugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] requesting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
求側遠隔操作プロトコル機械[ようきゅうがわえんかくそうさぷろとこるきかい, youkyuugawaenkakusousapurotokorukikai] requesting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] Hauptsache, Notwendigkeit [Add to Longdo]
[いる, iru] brauchen, noetig_sein [Add to Longdo]
[ようけん, youken] wichtige_Angelegenheit, Vorbedingung [Add to Longdo]
[よういん, youin] (wesentlicher) Faktor [Add to Longdo]
[ようし, youshi] das_Wesentliche, Hauptpunkt, Hauptinhalt [Add to Longdo]
[ようぼう, youbou] Verlangen, Begehren [Add to Longdo]
[ようきゅう, youkyuu] Erfordernis, Anforderung, Forderung, Anspruch [Add to Longdo]
[ようてん, youten] Hauptpunkt, wichtiger_Punkt [Add to Longdo]
[ようやく, youyaku] Zusammenfassung [Add to Longdo]
[ようそ, youso] Element, Faktor, Hauptbestandteil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top