Search result for

artifact

(37 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artifact-, *artifact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artifact[N] วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n.,สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน,สิ่งประดิษฐ์,ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance

English-Thai: Nontri Dictionary
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artifact; artefact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artifact; artefactสิ่งประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Artifactualของปลอม, ไม่เป็นจริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราพบบนผิวดาว จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Dead Space: Downfall (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณเจอบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์ จะต้องถูกทำลายทิ้ง Dead Space: Downfall (2008)
Artifact discovered.พบสิ่งประดิษฐ์แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Prepare the artifact for transfer to the ship.ขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยานด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Artifact is quarantined and ready for removal.สิ่งประดิษฐ์ได้รับการดูแล และพร้อมขนย้ายแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
So I tell her, artifact or not, in the grand scheme of things, we are all alone out here.ฉันบอกเธอว่าจะใช่สิ่งประดิษฐ์หรือไม่ในแผนใหญ่แบบนี้ เราก็เหมือนโดดเดี่ยวอยู่ดี Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
I want you to check on the artifact. Make sure it's secure.ไปเช็คสิ่งประดิษฐ์แล้วคุ้มกันเอาไว้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a secure area, and Captain Matthius wants the artifact left alone.นี่เป็นเขตหวงห้าม Dead Space: Downfall (2008)
We have to get the artifact home.เราต้องเอาสิ่งประดิษฐ์กลับบ้าน Dead Space: Downfall (2008)
The artifact, the mission. It's a trap. It has to be.สิ่งประดิษฐ์และภารกิจ มันเป็นกับดัก Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artifactThe museum has a fascinating collection of Celtic artifacts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปวัตถุ[N] artifact, See also: relic, antique, Example: ผู้ใดที่เก็บศิลปวัตถุอันมีค่าของชาติไว้เป็นของตนมีโทษไม่เกินเจ็ดปี, Thai definition: สิ่งของที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTIFACT    AA1 R T AH0 F AE2 K T
ARTIFACTS    AA1 R T AH0 F AE2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artifact    (n) (aa1 t i f a k t)
artifacts    (n) (aa1 t i f a k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werkzeug {n} [hist.] | Werkzeuge {pl}artifact | artifacts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact [Add to Longdo]
オーパーツ[, o-pa-tsu] (n) out of place artifact; OOPArt [Add to Longdo]
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace) [Add to Longdo]
収蔵品[しゅうぞうひん, shuuzouhin] (n) collected item; artifact (in museum, etc.) [Add to Longdo]
出土品[しゅつどひん, shutsudohin] (n) artifacts [Add to Longdo]
人工物[じんこうぶつ, jinkoubutsu] (n) artificial object; man-made object; artifact; artefact [Add to Longdo]
石製品[せきせいひん, sekiseihin] (n) stone artifact; article made of stone [Add to Longdo]
付喪神[つくもがみ, tsukumogami] (n) artifact spirit [Add to Longdo]
[へき, heki] (n) bi (ancient Chinese artifact; flat jade or glass disc with a circular hole in the centre) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artifact \Ar"ti*fact\, n. [L. ars, artis, art + facere, factum,
   to make.]
   1. (Arch[ae]ol.) A product of human workmanship; -- applied
    esp. to the simpler products of aboriginal art as
    distinguished from natural objects.
 
   Syn: artefact.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Any product of human workmanship; -- applied both to
    objects made for practical purposes as well as works of
    art. It is contrasted to {natural object}, i.e. anything
    produced by natural forces without the intervention of
    man.
 
   Syn: artefact.
     [PJC]
 
   3. (Biol.) A structure or appearance in protoplasm due to
    death, method of preparation of specimens, or the use of
    reagents, and not present during life.
 
   Syn: artefact.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Technology) an object, oservation, phenomenon, or result
    arising from hidden or unexpected causes extraneous to the
    subject of a study, and therefore spurious and having
    potential to lead one to an erroneous conclusion, or to
    invalidate the study. In experimental science, artifacts
    may arise due to inadvertant contamination of equipment,
    faulty experimental design or faulty analysis, or
    unexpected effects of agencies not known to affect the
    system under study.
 
   Syn: artefact.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artifact
   n 1: a man-made object taken as a whole [syn: {artifact},
      {artefact}] [ant: {natural object}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top