ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satisfaction

S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfaction-, *satisfaction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfaction[N] ความพอใจ, See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ, Syn. retaliation, counterattack
satisfaction[N] การชดเชย, See also: การชดใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent

English-Thai: Nontri Dictionary
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not my job to give emotional satisfaction to a whole group of people who can never forget what happened to them.มันไม่ได้เป็นงานของผมที่จะให้ ความพึงพอใจทางอารมณ์ ไปยังกลุ่มทั้งคน ที่ไม่เคยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวก เขา Denial (2016)
Killing me won't give you the satisfaction you want!ฆ่าฉันจะไม่ให้ความพึงพอใจที่ คุณต้องการ! The Magnificent Seven (2016)
You know, I'm supposed to do a quick customer satisfaction survey before I split, okay?สอบถามความพอใจลูกค้านิดนึง ก่อนชิ่ง โอเค้ The Angry Birds Movie (2016)
For the first time ever, I have a sense of satisfaction that I never experienced when I was seeking revenge.เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกพอใจอย่างที่... ไม่เคยสัมผัสเมื่อตอนที่ต้องการแก้แค้น Maveth (2015)
As a friend, I'm telling you not to force an issue for the short-term emotional satisfaction it can have.ในฐานะเพื่อน ผมจะบอกว่าคุณไม่ควรดึงดัน ที่จะสนองอารมณ์ชั่ววูบเช่นนี้ Hassun (2014)
It's the amount of satisfaction and achievement that nothing else can give you.มันเป็นความสำเร็จและความพึงพอใจ ที่ไม่มีสิ่งอื่นใดจะมอบให้คุณได้ Free to Play (2014)
The satisfaction of helping those in hell.ความพึงพอใจที่ได้ช่วยผู้ที่ตกนรก Stonehearst Asylum (2014)
So you freed her and stuck around for the petty satisfaction of seeing me suffer?งั้นเจ้าเลยปล่อยเธอให้เป็นอิสระ และคอยอยู่ที่นี่เพื่อ ความพึงพอใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ได้เห็นข้าทรมานใจงั้นสิ Into the Deep (2012)
Now I never get the satisfaction of seeing that bastard's face when he finds out he ate rat every Tuesday night.ผมคงไม่มีโอกาสได้เห็น หน้าเหวอของมัน ตอนที่มันรู้ว่าตัวเองกินหนู ทุกคืนวันอังคาร The Partners in the Divorce (2012)
# Satisfaction of what's to come #Satisfaction of what's to come Re-launch (2012)
# With satisfaction when we're done #With satisfaction when we're done Re-launch (2012)
At least you'll have the satisfaction of repaying the favor.อย่าน้อยนายก็ได้ความพอใจ ที่ได้เอาคืนจากเขาบ้าง Blue Code (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfactionHis success was a great satisfaction to me.
satisfactionI can't get sexual satisfaction.
satisfactionI had the satisfaction of finishing the work.
satisfactionI noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
satisfactionIt would be a satisfaction to me.
satisfactionShe expressed satisfaction with her life.
satisfactionWe hope this will be to your satisfaction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพึงพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
ความสันโดษ[N] contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
อิฏฐารมณ์[N] satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
รูจี[N] pleasure, See also: satisfaction, Syn. รุจี, ความชอบใจ
ความพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, willingness, Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ, Example: คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่
ความพึงใจ[N] satisfaction, See also: contentment, complacency, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่พึงพอใจ[n.] (khwām mai pheungphøjai) EN: dissatisfaction   FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความพึงพอใจ[n.] (khwām pheungphøjai) EN: satisfaction [f]   FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk) EN: consumer satisfaction   
ความพึงพอใจในการทำงาน[n. exp.] (khwām pheungphøjai nai kān thamngān) EN: job satisfaction   
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFACTION    S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N
SATISFACTION    S AE2 T IH0 S F AE1 K SH AH0 N
SATISFACTIONS    S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfaction    (n) sˌætɪsfˈækʃən (s a2 t i s f a1 k sh @ n)
satisfactions    (n) sˌætɪsfˈækʃənz (s a2 t i s f a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befriedigung {f} | Befriedigungen {pl}satisfaction | satisfactions [Add to Longdo]
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
サティスファクション[, sateisufakushon] (n) satisfaction [Add to Longdo]
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]
会心の笑みを浮かべる[かいしんのえみをうかべる, kaishinnoemiwoukaberu] (exp,v1) to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n,vs) (2) satisfaction; (3) {Buddh} fortitude; (P) [Add to Longdo]
甘心[かんしん, kanshin] (n,vs) satisfaction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satisfaction \Sat`is*fac"tion\, n. [OE. satisfaccioun, F.
   satisfaction, fr. L. satisfactio, fr. satisfacere to satisfy.
   See {Satisfy}.]
   1. The act of satisfying, or the state of being satisfied;
    gratification of desire; contentment in possession and
    enjoyment; repose of mind resulting from compliance with
    its desires or demands.
    [1913 Webster]
 
       The mind having a power to suspend the execution and
       satisfaction of any of its desires.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Settlement of a claim, due, or demand; payment;
    indemnification; adequate compensation.
    [1913 Webster]
 
       We shall make full satisfaction.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which satisfies or gratifies; atonement.
    [1913 Webster]
 
       Die he, or justice must; unless for him
       Some other, able, and as willing, pay
       The rigid satisfaction, death for death. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Contentment; content; gratification; pleasure;
     recompense; compensation; amends; remuneration;
     indemnification; atonement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfaction
   n 1: the contentment one feels when one has fulfilled a desire,
      need, or expectation; "the chef tasted the sauce with great
      satisfaction" [ant: {dissatisfaction}]
   2: state of being gratified or satisfied; "dull repetitious work
     gives no gratification"; "to my immense gratification he
     arrived on time" [syn: {gratification}, {satisfaction}]
   3: compensation for a wrong; "we were unable to get satisfaction
     from the local store" [syn: {atonement}, {expiation},
     {satisfaction}]
   4: (law) the payment of a debt or fulfillment of an obligation;
     "the full and final satisfaction of the claim"
   5: act of fulfilling a desire or need or appetite; "the
     satisfaction of their demand for better services"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 satisfaction /satisfaksjɔ̃/ 
  satisfaction

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top