ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manufacture

M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manufacture-, *manufacture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manufacture(vt) ผลิตด้วยเครื่องจักร, See also: ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง, Syn. make, produce, Ant. destroy, demolish
manufacture(vi) ผลิตด้วยเครื่องจักร, See also: ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง
manufacture(vt) ผลิตสารเคมี (ทางชีวเคมี), See also: สร้างสารที่จำเป็นต่อร่างกาย
manufacture(n) ผลผลิต, See also: ผลิตผล, สิ่งที่ผลิตขึ้นมา, งานผลิต
manufacture(n) การผลิตด้วยเครื่องจักร, See also: การอุตสาหกรรม, การสร้าง, การทำ, Syn. production, development, making
manufacturer(n) ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. builder, constructor, maker
manufacturers(n) ผู้ผลิต, See also: บริษัทผู้ผลิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manufacture(แมนนิวแฟค'เชอะ) vt. ผลิต, ทำ, สร้าง, ประดิษฐ์, กุเรื่องขึ้น, ปลอมขึ้น. n. การผลิต, การสร้าง, การทำ, การประดิษฐ์, สิ่งที่ผลิตขึ้น., See also: manufacturial adj. manufacturer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
manufacture(n) หัตถกรรม, การประดิษฐ์, การสร้าง, การผลิต
manufacture(vt) ทำ, ประดิษฐ์, สร้าง, ผลิต
manufacturer(n) ช่างฝีมือ, ผู้ผลิต, เจ้าของโรงงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manufactureหัตถกรรม, ประดิษฐกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manufacturesสินค้าอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ The Great Dictator (1940)
There's a royal monopoly on the manufacture of salt.มีกฎหมายผลิตเกลือ ผูกขาดของอังกฤษอยู่ครับ Gandhi (1982)
I wonder where they manufacture this shit.สงสัยจังว่าเขาผลิตกันที่ไหน In the Mouth of Madness (1994)
Designed to divert our minds and manufacture our consent.ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหันเหความคิดของเรา และปั้นแต่งมติมหาชน The Corporation (2003)
You smell my coffee, and you manufacture a memory, a taste.คุณได้กลิ่นกาแฟของผม และคุณก็จัดการความจำของคุณให้นึกถึงรสชาติ The Forgotten (2004)
So who would have the know-How To manufacture something like this?ใครกันนะที่จะรู้ วิธีผลิตของแบบนี้ The Ghost Network (2008)
Ortega manufactures and sells fused alloyed bullets.ออร์เตกาผลิตและขาย\ กระสุนฟิวส์อัลลอย Resurrection (2008)
MARS Industries manufactures 70% of all arms on this planet.มาร์ อินดัสทรี เป็นผู้ผลิตแผงจักรกล กว่า 70 % ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.โดยแลกเปลี่ยนกับ การพัฒนา และผลิตอาวุธทำลายล้างประสิทธิภาพสูง (WMD) ใน ซังกาลา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.ในการแลกเปลี่ยน พวกนั้นได้รับอนุญาตให้พัฒนา และผลิตอาวุธชีวภาพในแซงกาล่า Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
To manufacture weapons of mass destruction.ฐานนั้นใช้ในการผลิตอาวุธทำลายล้างสูง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Sangala as a base to manufacture biological weapons.แชงการ่าเป็นแหล่งผลิตอาวุธชีวภาพ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manufactureAlso, if you manufacture any other products, please send information.
manufactureDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
manufactureIf that washing machine goes wrong again, I shall complain to the manufacturer.
manufactureJapan's import of manufactured goods has increased considerably.
manufactureManufactured imports into Japan have increased considerably.
manufactureManufacturers are liable for defects in their products.
manufactureSo from then on, manufacturers had to pay real cash.
manufactureThe company manufactures a wide variety of musical instruments.
manufactureThe company manufactures electrical goods.
manufactureThe date of manufacture is shown on the lid.
manufactureThe factory manufactures toys.
manufactureThe manufacturer guaranteed the new machine for 5 years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ผลิต(n) producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
ผลิต(v) manufacture, See also: produce, turn out, make, create, Syn. ทำ, ประดิษฐ์, สร้างขึ้น, Example: ประเทศญี่ปุ่นผลิตเครื่องจักรกลออกขายทั่วโลก, Thai Definition: ทำให้เกิดขึ้นหรือทำให้มีขึ้น
อุตสาหกรรมการผลิต(n) manufacture industry, Example: ประเทศเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
หัตถกิจ(n) manufacture, Syn. การฝีมือ, การช่าง, Example: งานชิ้นนี้ต้องอาศัยช่างที่มีความรู้ด้านหัตถกิจมาช่วย, Thai Definition: การทำด้วยฝีมือ, การช่าง
หัตถกิจ(n) handicraft, See also: manufacture, manual labour, Syn. การฝีมือ, การช่าง, Example: งานชิ้นนี้ต้องอาศัยช่างที่มีความรู้ด้านหัตถกิจมาช่วย, Thai Definition: การทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [ f ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
หัตถกรรม[hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [ m ]
จ้างเหมา[jāngmao] (u) EN: place an order (for the manufacture of sth)
การผลิต[kān phalit] (n) EN: production ; manufacturing ; manufacture  FR: production [ f ]
งานหัตถกรรม[ngān hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [ m ]
ผลิต[phalit] (v) EN: produce ; manufacture ; make ; generate  FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
ผลิตกรรม[phalittakam] (n) EN: production ; manufacture  FR: production [ f ]
ผู้ผลิต[phūphalit] (n) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: producteur [ m ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[phūphalit khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft manufacturer  FR: avionneur [ m ] ; constructeur d'avions [ m ]
ผู้ผลิตรถยนต์[phūphalit rotyon] (n, exp) EN: carmaker ; car manufacturer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MANUFACTURE M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0
MANUFACTURED M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 D
MANUFACTURER M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0
MANUFACTURES M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 Z
MANUFACTURERS M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0 Z
MANUFACTURER'S M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0 Z
MANUFACTURERS' M AE2 N AH0 F AE1 K CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manufacture (v) mˌænjufˈæktʃər (m a2 n y u f a1 k ch @ r)
manufactured (v) mˌænjufˈæktʃəd (m a2 n y u f a1 k ch @ d)
manufacturer (n) mˌænjufˈæktʃərər (m a2 n y u f a1 k ch @ r @ r)
manufactures (v) mˌænjufˈæktʃəz (m a2 n y u f a1 k ch @ z)
manufacturers (n) mˌænjufˈæktʃərəz (m a2 n y u f a1 k ch @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] manufacture, #1,202 [Add to Longdo]
制药[zhì yào, ㄓˋ ㄧㄠˋ, / ] manufacture medicine, #9,644 [Add to Longdo]
工业品[gōng yè pǐn, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] manufactured goods, #17,789 [Add to Longdo]
制成品[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] manufactured goods; finished product, #38,619 [Add to Longdo]
拉制[lā zhì, ㄌㄚ ㄓˋ, ] manufacture, #117,775 [Add to Longdo]
制造业者[zhì zào yè zhě, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ ㄓㄜˇ, / ] manufacturer, #201,793 [Add to Longdo]
生产企业[shēng chǎn qǐ yè, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] manufacturer [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
生産[せいさん, seisan] TH: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม  EN: manufacture

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonsteinherstellung { f }manufacture of concrete blocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) { comp } original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
インテル[interu] (n) (1) { comp } Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P) [Add to Longdo]
エオアントロプス[eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
コンパック[konpakku] (n) { comp } Compaq (computer manufacturer); (P) [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) { comp } computer-aided manufacture; CAM [Add to Longdo]
サポニン[saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger [Add to Longdo]
スズキ[suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer) [Add to Longdo]
ステッパー[suteppa-] (n) stepper (device used in the manufacture of integrated circuits) [Add to Longdo]
セットメーカー[settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] prototype (vs), trial manufacture [Add to Longdo]
生産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufacture \Man`u*fac"ture\, v. t. [imp. & p. p.
   {Manufactured}; p. pr. & vb. n. {Manufacturing}.] [Cf. F.
   manufacturer.]
   1. To make (wares or other products) by hand, by machinery,
    or by other agency; as, to manufacture cloth, nails,
    glass, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To work, as raw or partly wrought materials, into suitable
    forms for use; as, to manufacture wool, cotton, silk, or
    iron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufacture \Man`u*fac"ture\, n. [L. manus the hand + factura a
   making, fr. facere to make: cf. F. manufacture. See {Manual},
   and {Fact}.]
   1. The operation of making wares or any products by hand, by
    machinery, or by other agency.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything made from raw materials by the hand, by
    machinery, or by art, as cloths, iron utensils, shoes,
    machinery, saddlery, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufacture \Man`u*fac"ture\, v. i.
   To be employed in manufacturing something.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manufacture
   n 1: the organized action of making of goods and services for
      sale; "American industry is making increased use of
      computers to control production" [syn: {industry},
      {manufacture}]
   2: the act of making something (a product) from raw materials;
     "the synthesis and fabrication of single crystals"; "an
     improvement in the manufacture of explosives"; "manufacturing
     is vital to Great Britain" [syn: {fabrication},
     {manufacture}, {manufacturing}]
   v 1: put together out of artificial or natural components or
      parts; "the company fabricates plastic chairs"; "They
      manufacture small toys"; He manufactured a popular cereal"
      [syn: {manufacture}, {fabricate}, {construct}]
   2: make up something artificial or untrue [syn: {fabricate},
     {manufacture}, {cook up}, {make up}, {invent}]
   3: produce naturally; "this gland manufactures a specific
     substance only"
   4: create or produce in a mechanical way; "This novelist has
     been manufacturing his books following his initial success"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top