ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบ-, *แบบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word , Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
การแปลแบบตรงตัว(phrase) literal translation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบ(n) mould, See also: mold, Thai Definition: สิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้น ให้เป็นรอยลึกลงไปหรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
แบบ(n) model, See also: style, way, form, pattern, Example: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน ทำในห้องต่อหน้าสามี, Thai Definition: สิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดำเนิน
แบบผม(n) hairstyle, See also: hairdo, coiffure, Example: เธอก็นั่งดูแบบผมในหนังสือไปพลางๆ ก่อนแล้วกัน, Thai Definition: ตัวอย่างทรงผม, รูปแบบของทรงผม
แบบบาง(adj) delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน
แบบบาง(adj) delicate, See also: weak, fragile, easily damaged, Syn. บอบบาง, Example: ฉันไม่ชอบกรอบรูปที่แบบบางอย่างนี้เลย ดูมันไม่น่าจะทนสักเท่าไหร่, Thai Definition: ที่ไม่หนาแน่นหรือไม่คงทนแข็งแรง
แบบแผน(n) custom, See also: tradition, Example: ประติมากรรมของไทย นอกจากจะสะท้อนแบบแผนทางวัฒนธรรมแล้ว ยังสะท้อนความเชื่อต่างๆ อีกด้วย, Thai Definition: ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา
แบบฉบับ(n) model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai Definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบพิธี(n) ceremony, See also: protocol, rite, Syn. พิธีการ, แบบแผน, ระเบียบแบบแผน, Example: ผู้ใหญ่รู้สึกภูมิใจไปกับงานนี้ด้วยที่ได้เห็นแบบพิธีอันจะนำไปสู่การครองเรือนที่ดี, Thai Definition: พิธีการตามกำหนด
แบบสากล(n) Western style, See also: occidental style, international style, Example: คุณสามารถดูดวงชะตารายวันตามแบบสากลได้ที่เว็บไซต์นี้, Thai Definition: แบบที่ถือเป็นมาตรฐานในโลกตะวันตก
แบบแปลน(n) plan, See also: design, drawing, Example: ช่างก่อสร้างต้องอาศัยแบบแปลนในการก่อสร้างเป็นสำคัญ, Count Unit: แบบ, แผ่น, Thai Definition: แผนผังที่เขียนขึ้นเพื่อกำหนดเป็นแบบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบน. สิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดำเนิน, ตัวอย่าง เช่น ลอกแบบ เลียนแบบ
แบบอย่าง เช่น คนแบบนี้
แบบตำรา เช่น แบบเรียน
แบบรูปลักษณะ เช่น แบบเสื้อ แบบบ้าน
แบบสิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้นให้เป็นรอยลึกลงไป หรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
แบบใบตองซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น แล้วใช้มีดเจียนให้เป็นแผ่นกลม ใช้ไม้กลัดกลัดไว้ สำหรับรองขนมบางชนิด เช่น ขนมลืมกลืน, ใบตองซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น แล้วตัดให้เป็นรูปต่าง ๆ ใช้รองเย็บกลีบดอกไม้มีดอกบานบุรีเป็นต้น เย็บเป็นดอกไม้ประดิษฐ์.
แบบข้อคำถามน. แบบสอบถาม.
แบบฉบับน. หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, บุคคลหรือสิ่งที่ถือเป็นแบบได้.
แบบบางว. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย
แบบบางไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน เช่น กลอนประตูดูแบบบาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
form; formaแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
formแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forma; formแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Fromแบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
formแบบ, รูปแบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบ, แบบรูป, แบบอย่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบ, แบบรูป, แบบอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fasciculateแบบกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
occlusal scheme; occlusal systemแบบการสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal system; occlusal schemeแบบการสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mathematical modelแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
General equilibrium modelแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป [เศรษฐศาสตร์]
Growth modelแบบจำลองการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Development modelแบบจำลองการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Econometric modelแบบจำลองเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Capital Asset Pricing Modelแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Economic modelแบบจำลองทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Modelแบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
fontแบบอักษร [คอมพิวเตอร์]
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perfection.สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
As in...ก็แบบ The Monster at the End of This Book (2009)
I just...ผมก็หวังแบบนั้น Family Ties (2009)
- Sweet.- แบบหวาน Whatever I Am, You Made Me (2012)
Look, here.-นี่ แบบนี้ The Second Act (2012)
Kind of?แบบหรอ? Thanksgiving (2012)
He was...เขาแบบ.. I Do (2013)
They're full of wicked wiles.พวกเขากำลังเต็มรูปแบบของยา ที่ชั่วร้าย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A perfect disguise.ปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The old Queen's a sly one, full of witchcraft.เต็มรูปแบบของคาถา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He's been there since the war.เขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่สงคราม The Great Dictator (1940)
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[baēp] (n) EN: design ; pattern ; style ; form  FR: design [ m ]
แบบ[baēp] (n) EN: example ; model ; kind  FR: modèle [ m ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; style [ m ] ; forme [ f ]
แบบ[baēp] EN: plan ; scheme
แบบขำ ๆ[baēp kham-kham] (n, exp) EN: jokingly  FR: avec humour ; par amusement
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบดั้งเดิม[baēp dangdoēm] (x) EN: conventional
แบบทดสอบ[baēp thotsøp] (n, exp) EN: test  FR: test [ m ]
แบบธรรมดา[baēp thammadā] (adj) EN: normal  FR: normal ; ordinaire
แบบบาง[baēpbāng] (adj) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged  FR: frêle ; fluet ; fragile

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
laptop(n, jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา, See also: notebook
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
workaround(n, jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at random(idm) แบบสุ่ม, See also: โดยสุ่มขึ้นมา
blueprint(n) พิมพ์เขียว, See also: แบบสร้าง, Syn. design, plan, draft
chronically(adv) แบบเรื้อรัง, Syn. frequently, habitually
coupon(n) แบบฟอร์ม
cut(n) แบบเสื้อ
daddy of them all(idm) ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ
deductively(adv) แบบอนุมาน, See also: เชิงอนุมาน
design(n) แบบ, See also: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง, Syn. pattern, layout, blueprint, draft, sketch
elite(n) ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว, See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร
example(n) ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. sample

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
accouter(vt) สวม, แต่งเครื่องแบบ
accoutre(vt) สวม, แต่งเครื่องแบบ
affine(adj) ลอกเลียน, เลียนแบบ
archetype(n) แม่พิมพ์, แม่แบบ, ตัวอย่างเดิม
atypical(adj) ผิดแบบ, ผิดพวก
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
build(n) โครงร่าง, รูปร่าง, ร่าง, แบบ
capitalistic(adj) แบบนายทุน, ของคนมั่งมี, เกี่ยวกับนายทุน
ceremonious(adj) เป็นพิธี, เป็นทางการ, ถูกต้องตามแบบแผน, ถูกระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
armillary sphere(n, uniq) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
ballistic(adj) แบบทิ้งตัว, ทิ้งตัว
mechanistic(adj) แบบเครื่องจักรกล
Rorschach(n) แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดหนึ่ง เป็นรูปภาพจากการหยดหมึกลงบนกระดาษให้เกิดเป็นรูปต่างๆ แสดงให้ผู้รับการทดสอบบอกว่าเห็นเป็นรูปอะไร
structural(adj) แบบแผน ขั้นตอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
アンケート[あんけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่
模型[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
洋風[ようふう, youfuu] แบบฟรั่ง, ไสตล์ฟรั่ง
図面[ずめん, zumen] (n) แบบร่างที่เขียนขึ้นโดยมากใช้เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตหรือก่อสร้าง
所得税申告書[ずめん, shotokuzei shinkokusho] (n) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
これでは救いようがない[これではすくいようがない, koredehasukuiyouganai] แบบนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] TH: แบบใหม่
日本的[にほんてき, nihonteki] TH: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น  EN: typically Japanese
申告[しんこく, shinkoku] TH: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี  EN: statement
洋式[ようしき, youshiki] TH: แบบตะวันตก  EN: Western style
和風[わふう, wafuu] TH: แบบญี่ปุ่น  EN: Japanese style
[かた, kata] TH: แบบอย่าง  EN: model
旧形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] TH: แบบเก่าดั้งเดิม  EN: old-structure form
模造[もぞう, mozou] TH: แบบจำลอง  EN: imitation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
europäisch(adj, adv) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Oma(n) |die, pl. Omas| ย่า หรือ ยาย (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)

French-Thai: Longdo Dictionary
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, Ant. la polygamie
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. monogame
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. polygame
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), Ant. la monogamie
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur., See also: apprendre
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี
façon[ฟาซง] (n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top