Search result for

แบบ

(140 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบ-, *แบบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
การแปลแบบตรงตัว (phrase ) literal translation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบ[N] mould, See also: mold, Thai definition: สิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้น ให้เป็นรอยลึกลงไปหรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
แบบ[N] model, See also: style, way, form, pattern, Example: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน ทำในห้องต่อหน้าสามี, Thai definition: สิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดำเนิน
แบบผม[N] hairstyle, See also: hairdo, coiffure, Example: เธอก็นั่งดูแบบผมในหนังสือไปพลางๆ ก่อนแล้วกัน, Thai definition: ตัวอย่างทรงผม, รูปแบบของทรงผม
แบบบาง[ADJ] delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน
แบบบาง[ADJ] delicate, See also: weak, fragile, easily damaged, Syn. บอบบาง, Example: ฉันไม่ชอบกรอบรูปที่แบบบางอย่างนี้เลย ดูมันไม่น่าจะทนสักเท่าไหร่, Thai definition: ที่ไม่หนาแน่นหรือไม่คงทนแข็งแรง
แบบแผน[N] custom, See also: tradition, Example: ประติมากรรมของไทย นอกจากจะสะท้อนแบบแผนทางวัฒนธรรมแล้ว ยังสะท้อนความเชื่อต่างๆ อีกด้วย, Thai definition: ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบพิธี[N] ceremony, See also: protocol, rite, Syn. พิธีการ, แบบแผน, ระเบียบแบบแผน, Example: ผู้ใหญ่รู้สึกภูมิใจไปกับงานนี้ด้วยที่ได้เห็นแบบพิธีอันจะนำไปสู่การครองเรือนที่ดี, Thai definition: พิธีการตามกำหนด
แบบสากล[N] Western style, See also: occidental style, international style, Example: คุณสามารถดูดวงชะตารายวันตามแบบสากลได้ที่เว็บไซต์นี้, Thai definition: แบบที่ถือเป็นมาตรฐานในโลกตะวันตก
แบบแปลน[N] plan, See also: design, drawing, Example: ช่างก่อสร้างต้องอาศัยแบบแปลนในการก่อสร้างเป็นสำคัญ, Count unit: แบบ, แผ่น, Thai definition: แผนผังที่เขียนขึ้นเพื่อกำหนดเป็นแบบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบน. สิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดำเนิน, ตัวอย่าง เช่น ลอกแบบ เลียนแบบ
แบบอย่าง เช่น คนแบบนี้
แบบตำรา เช่น แบบเรียน
แบบรูปลักษณะ เช่น แบบเสื้อ แบบบ้าน
แบบสิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้นให้เป็นรอยลึกลงไป หรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
แบบใบตองซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น แล้วใช้มีดเจียนให้เป็นแผ่นกลม ใช้ไม้กลัดกลัดไว้ สำหรับรองขนมบางชนิด เช่น ขนมลืมกลืน, ใบตองซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น แล้วตัดให้เป็นรูปต่าง ๆ ใช้รองเย็บกลีบดอกไม้มีดอกบานบุรีเป็นต้น เย็บเป็นดอกไม้ประดิษฐ์.
แบบข้อคำถามน. แบบสอบถาม.
แบบฉบับน. หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, บุคคลหรือสิ่งที่ถือเป็นแบบได้.
แบบบางว. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย
แบบบางไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน เช่น กลอนประตูดูแบบบาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
form; formaแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
formแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forma; formแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Fromแบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
formแบบ, รูปแบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบ, แบบรูป, แบบอย่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบ, แบบรูป, แบบอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fasciculateแบบกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
occlusal scheme; occlusal systemแบบการสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal system; occlusal schemeแบบการสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mathematical modelแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
General equilibrium modelแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป [เศรษฐศาสตร์]
Growth modelแบบจำลองการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Development model แบบจำลองการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Econometric modelแบบจำลองเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Capital Asset Pricing Modelแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Economic modelแบบจำลองทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
fontแบบอักษร [คอมพิวเตอร์]
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perfection.สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
As in...ก็แบบ The Monster at the End of This Book (2009)
I just...ผมก็หวังแบบนั้น Family Ties (2009)
- Sweet.- แบบหวาน Whatever I Am, You Made Me (2012)
Look, here.-นี่ แบบนี้ The Second Act (2012)
Kind of?แบบหรอ? Thanksgiving (2012)
He was...เขาแบบ.. I Do (2013)
To be surrounded by people more like me and less like...ที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแบบเดียวกับฉันและไม่เหมือน... New Haven Can Wait (2008)
I-i just wish my mom wouldn't pushฉันแค่อยากให้แม่ไม่ต้องมาคอยผลักดันแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)
Your deductive reasoning skills are perfectความสามารถของคุณสมบูรณ์แบบพอที่จะทำได้ New Haven Can Wait (2008)
Living as an adult when you're a teenagerเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่เมื่อคุณยังเยาว์ New Haven Can Wait (2008)
Monday, I will. Jenny, I've seen all your designsวันจันทร์หนูจะให้พ่อเห็นการออกแบบของหนูทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style ; form   FR: design [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบ[] (baēp) EN: plan ; scheme   
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบดั้งเดิม[X] (baēp dangdoēm) EN: conventional   
แบบทดสอบ[n. exp.] (baēp thotsøp) EN: test   FR: test [m]
แบบธรรมดา[adj.] (baēp thammadā) EN: normal   FR: normal ; ordinaire
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at random[IDM] แบบสุ่ม, See also: โดยสุ่มขึ้นมา
blueprint[N] พิมพ์เขียว, See also: แบบสร้าง, Syn. design, plan, draft
chronically[ADV] แบบเรื้อรัง, Syn. frequently, habitually
coupon[N] แบบฟอร์ม
cut[N] แบบเสื้อ
daddy of them all[IDM] ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ
deductively[ADV] แบบอนุมาน, See also: เชิงอนุมาน
design[N] แบบ, See also: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง, Syn. pattern, layout, blueprint, draft, sketch
elite[N] ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว, See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว (น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร)
example[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. sample

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
affine(adj) ลอกเลียน,เลียนแบบ
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพวก
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
armillary sphere (n uniq ) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
ballistic (adj ) แบบทิ้งตัว, ทิ้งตัว
mechanistic (adj) แบบเครื่องจักรกล
Rorschach (n ) แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดหนึ่ง เป็นรูปภาพจากการหยดหมึกลงบนกระดาษให้เกิดเป็นรูปต่างๆ แสดงให้ผู้รับการทดสอบบอกว่าเห็นเป็นรูปอะไร
structural (adj) แบบแผน ขั้นตอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
アンケート[あんけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่
模型[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
洋風[ようふう, youfuu] แบบฟรั่ง,ไสตล์ฟรั่ง
図面[ずめん, zumen] (n ) แบบร่างที่เขียนขึ้นโดยมากใช้เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตหรือก่อสร้าง
所得税申告書[shotokuzei shinkokusho] (n ) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] Thai: แบบใหม่
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style
和風[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model
旧形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form
模造[もぞう, mozou] Thai: แบบจำลอง English: imitation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Oma(n) |die, pl. Omas| ย่า หรือ ยาย (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)

French-Thai: Longdo Dictionary
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top