ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

create

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -create-, *create*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
create(vt) แต่งตั้ง, Syn. appoint
create(vt) สร้าง, Syn. make
create(vt) สร้างสรรค์, See also: ประดิษฐ์
create a scene(idm) บอกให้รู้กันทั่ว, See also: กระจายข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
create(ครีเอท') { created, creating, creates } vt. สร้าง, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ขึ้น, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make, originate
ocreate(ออค'รีอิท) adj. เป็นปลอกหุ้ม
procreate(โพร'ครีเอท) vt. ให้กำเนิด, สร้าง, ออกลูก, ทำให้บังเกิด. vi. กำเนิด, เกิด, บังเกิด., See also: procreation n. procreative adj. procreator n.
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน, หย่อนใจ, หาความสำราญ, ฟื้นฟูกายหรือจิต, สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh, restore

English-Thai: Nontri Dictionary
create(vt) สร้าง, ก่อ, ประดิษฐ์, รังสรรค์, ตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the power to create machines, the power to create happiness.คุณมีอำนาจ ที่จะสร้างแรงผลักดัน อำนาจที่จะสร้างความสุข The Great Dictator (1940)
No offense, but I don't believe the Red Sea and I don't believe six days to create the world.ขอโทษที แต่ผมไม่เชื่อเรื่องทะเลแดง และผมไม่เชื่อว่า ท่านสร้างโลกภายใน 6 วัน Oh, God! (1977)
-One day to create the world?สร้างโลกภายใน 1 วัน Oh, God! (1977)
The reason I put everybody here naked I wasn't trying to be cute, I just didn't want to create clothes.สาเหตุที่ผมให้ทุกคนเกิดมาล่อนจ้อน ผมไม่ได้อยากทำตัวน่ารัก ผมแค่ไม่อยากสร้างเสื้อผ้าเท่านั้น Oh, God! (1977)
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา Gandhi (1982)
And each fresh bit of news creates another wave of madness.และข่าวต่างๆ เป็นตัวก่อความบ้าคลั่ง Gandhi (1982)
You came to Mt Zhong Nan to create trouble.เจ้ามาเขาจงน้ำเพื่อก่อปัญหาแท้ๆ. Return of the Condor Heroes (1983)
Listen to your Teacher's teachings and don't create any trouble.ตั้งใจฟังคำสอนของอาจารย์ อย่าสร้างปัญหาล่ะ. Return of the Condor Heroes (1983)
You must transcend the loss, the pain... and create something new.คุณต้องก้าวข้ามการ สูญเสียความเจ็บปวด ... และสร้างสิ่งใหม่ ๆ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
To create confusion.เพื่อสร้างความสับสน Clue (1985)
I'm gonna create someone who doesn't like me?แต่ส่วนมากสิ่งที่ผมสร้าง มักจะทำให้ผู้คนไม่ชอบผมเสมอนะ Mannequin (1987)
We'd all love to know what possessed Switcher to create such a window display.พวกเราอยากทราบว่า สวิทช์เชอร์เกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมา ถึงได้กล้าไปทำอะไรเละเทะที่หน้าต่างโชว์นั่น Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
createAll men are created equal.
createAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
createCan we create something out of nothing?
createComposers create music.
createGod created man in His own image.
createGod created man in his own image.
createGod created the heaven and the earth.
createGod created the world.
createGod created this world in six days.
createGod is the creator. Heaven and Earth and people and everything apart from God are created.
createHe stated his belief that God created us.
createHe was created a peer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้างเรื่อง(v) make up, See also: create a story, Syn. ก่อเรื่อง, แต่งเรื่อง, ปั้นเรื่อง, Example: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีคนสร้างเรื่องขึ้น
สร้างสรรค์(v) create, See also: make, originate, Syn. ประดิษฐ์, รังสรรค์, จัดทำ, สร้าง
เสก(v) create, See also: bring about, Syn. เนรมิต, นฤมิต, Example: ฤาษีเสกมีดวิเศษขึ้นมามอบให้เพื่อป้องกันตัว, Thai Definition: บันดาลให้เกิดมีขึ้นมา
สถาปนาตัว(v) create oneself, Syn. ตั้งตัวเอง, Example: พระนางวิกตอเรียสถาปนาตัวเป็นจักพรรดินี
ออกฤทธิ์ออกเดช(v) be out of control, See also: create a disturbance, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Example: แม่มีวิธีจัดการลูกชายที่กำลังออกฤทธ์ออกเดชร้องให้ซื้อของเล่นให้, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
เนรมิต(v) create, See also: make, establish, set up, Syn. คิดค้น, สร้าง, Example: ผู้บริหารกทม.วาดฝันว่าพื้นที่แห่งนี้จะถูกเนรมิตให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ, Thai Definition: เปลี่ยนหรือสร้างจากสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นสิ่งหนึ่ง
ก่อปัญหา(v) make problem, See also: create trouble, cause problem, Syn. ก่อเหตุ, ก่อเรื่อง, Example: น้ำทิ้งจากโรงงานก่อปัญหาให้กับสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน, Thai Definition: สร้างปัญหา
คิด(v) create, See also: make, invent, evolve, Syn. ประดิษฐ์, จัดทำ, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 50 ปีแล้ว
คิดค้น(v) invent, See also: create, make, evolve, Syn. สร้างสรรค์, Ant. ทำลาย, Example: มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการเสริมสร้างและทำลายมนุษย์ด้วยกันเอง, Thai Definition: สร้างสรรค์สิ่งใหม่
สร้างสรรค์(v) create, See also: invent, make, originate, devise, formulate, Syn. คิดค้น, ประดิษฐ์, Ant. ทำลาย, Example: เขาได้รับเกียรติว่าเป็นศิลปินดีเด่นแห่งรัฐในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่มีผลงานยอดเยี่ยม, Thai Definition: สร้างให้มีให้เป็นขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
จัดทำ[jattham] (v) EN: make ; do ; create ; compile ; provide  FR: manier ; manoeuvrer
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: invent ; create ; make ; evolve  FR: inventer ; découvrir ; développer
ก่อ[kø] (v) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form  FR: construire ; bâtir ; ériger
ก่อให้เกิด[køhaikoēt] (v, exp) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; result in ; bring about ; engender  FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer
ก่อกวน[køkuān] (v) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass
นักออกแบบแฟชั่น[nak økbaēp faēchan] (n, exp) EN: fashion designer  FR: créateur de mode [ m ]
เป็นตัว[pen tūa] (v) EN: be formed ; be shaped ; be made ; be built ; be created
ผู้ให้กำเนิด[phū hai kamnoēt] (n, exp) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor  FR: procréateur [ m ] (litt)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
create
created
created
creates
create-a-book

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
create
created
creates

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
バンド[bando] (n) (1) band; (vs) (2) to perform in a band; to create a (pop) band; (n) (3) The Bund (Shanghai, China); (P) #891 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
樹立[じゅりつ, juritsu] (n, vs) establish; create; (P) #8,446 [Add to Longdo]
設ける[もうける, moukeru] (v1, vt) to create; to establish; (P) #9,075 [Add to Longdo]
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s, vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P) #12,351 [Add to Longdo]
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours) #17,605 [Add to Longdo]
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ものか;もんか[monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーウェブクリエイタ[きーうえぶくりえいた, ki-uebukurieita] KeyWeb Creater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Create \Cre*ate"\ (kr[-e]*[=a]t"), a. [L. creatus, p. p. of
   creare to create; akin to Gr. krai`nein to accomplish, Skr.
   k[.r] to make, and to E. ending -cracy in aristocracy, also
   to crescent, cereal.]
   Created; composed; begotten. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Hearts create of duty and zeal.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Create \Cre*ate"\, v. t. [imp. & p. p. {Created}; p. pr. & vb.
   n. {Creating}.]
   1. To bring into being; to form out of nothing; to cause to
    exist.
    [1913 Webster]
 
       In the beginning, God created the heaven and the
       earth.                --Gen. i. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. To effect by the agency, and under the laws, of causation;
    to be the occasion of; to cause; to produce; to form or
    fashion; to renew.
    [1913 Webster]
 
       Your eye in Scotland
       Would create soldiers.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Create in me a clean heart.      --Ps. li. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. To invest with a new form, office, or character; to
    constitute; to appoint; to make; as, to create one a peer.
    "I create you companions to our person." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 create
   v 1: make or cause to be or to become; "make a mess in one's
      office"; "create a furor" [syn: {make}, {create}]
   2: bring into existence; "The company was created 25 years ago";
     "He created a new movement in painting"
   3: pursue a creative activity; be engaged in a creative
     activity; "Don't disturb him--he is creating"
   4: invest with a new title, office, or rank; "Create one a peer"
   5: create by artistic means; "create a poem"; "Schoenberg
     created twelve-tone music"; "Picasso created Cubism"; "Auden
     made verses" [syn: {create}, {make}]
   6: create or manufacture a man-made product; "We produce more
     cars than we can sell"; "The company has been making toys for
     two centuries" [syn: {produce}, {make}, {create}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top