ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

means

M IY1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -means-, *means*, mean
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
means(n) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, See also: instrument, method, course of action, Syn. agency

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
means(n) วิธี, See also: วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง, Syn. channel, medium, factor
means(n) เงินทอง, See also: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง, Syn. resources, property
means test(n) การตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
means-test(vt) ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
means(มีนซฺ) วิธีการ, เครื่องมือ, ทรัพย์สินจำนวนมากมาย, จำนวนมากมาย
ways and meansn. วิธีการ, วิถีทาง, หนทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
means(n) วิธี, เครื่องมือ, ทรัพย์สิน, พาหะ, รายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meansวิธีการ, วิถีทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
means of subsistenceปัจจัยการยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meansหนทาง, ทาง [การแพทย์]
Means of communicationวิถีทางการสื่อสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By means of psychology.โดย จิตวิทยา ครับ The Great Dictator (1940)
You haven't the experience, you haven't the faintest idea what it means to be a great lady.เธอไม่รู้เลยสักนิดเรื่องการเป็นสุภาพสตรี Rebecca (1940)
"A louse means death" - What to say, then, of an SS officer?"มีเหลือบไร ต้องตาย" แล้วถ้าผู้คุมเป็นล่ะ? Night and Fog (1956)
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง Night and Fog (1956)
Thank you Father. You don't know how much this boy's life means to me!ขอบคุณหลวงพ่อ ท่านไม่รู้หรอก ว่าชีวิตเจ้าหนุ่มนี่มีค่ากับผมแค่ไหน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- What does it mean, Body? - It means my mother will be pleased, sir.มันหมายความว่าแม่ของฉันจะ ยินดีเซอร์ How I Won the War (1967)
That means you have three days from the time you land behind enemy lines.จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ How I Won the War (1967)
It means Luca Brasi sleeps with the fishes.มันหมายความว่า Luca Brasi นอนกับปลา The Godfather (1972)
Too bewildering for the children And that, of course, means youยุ่งยากสับสนเกินไป สำหรับเด็กวัยอย่างเธอ The Little Prince (1974)
Means you Means youวัยอย่างเธอ วัยอย่างเธอ The Little Prince (1974)
"Amity," as you know, means "friendship.""อามิตี้" อยางที่รู้กัน เเปลว่า "มิตรภาพ" Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meansA cicada means to cry every summer.
meansA gentleman is a man of independent means.
meansA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
meansA job is not merely a means to earn a living.
meansAll of them have independent means.
meansAll possible means have been tried.
meansAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
meansA new means of communication was developed -the railway.
meansA red rose means love.
meansArtificial light is produced by means of electricity.
meansAs the proverb goes, "The end justifies the means."
meansAstronomy is by no means a new science.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลู่ทาง(n) way, See also: means, method, avenue, path, Syn. ลาดเลา, ทาง, แนวทาง, Example: ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ, Thai Definition: ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้
วิถีทาง(n) way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai Definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้
วิธี(n) means, See also: way, method, process, mode, Syn. แบบ, ทาง, แนว, Example: การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก, Count Unit: วิธี, Thai Definition: ทางหรือหนทางที่จะทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [ m ] ; chemin [ m ] ; méthode [ f ] ; canal [ m ]
โดย[dōi] (prep) EN: by ; via ; with ; by means of ; through  FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย[dōi āsai] (x) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to  FR: à l'aide de ; à force de
โดยปริยายหมายถึง...[dōi pariyāi māitheung …] (xp) EN: in the figurative sense it means
อิทธิบาท[itthibāt] (n) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success  FR: base d'accomplissement [ f ] ; chemin vers le pouvoir [ m ]
กรรมวิธี[kammawithī] (n) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course
คมนาคม[khamanākhom] (n) EN: communication ; means of communication  FR: communication [ f ]
ขันชะเนาะ[khan chanǿ] (v, exp) EN: twist a rope tight by means of a stick  FR: garroter ; poser un garrot
ปัจจัย[patjai] (n) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration  FR: élément [ m ] ; facteur [ m ] ; moyen [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEANS M IY1 N Z
MEANS' M IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
means (v) mˈiːnz (m ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] means; method; way (of doing sth), #654 [Add to Longdo]
生产资料[shēng chǎn zī liào, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] means of production, #11,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebssystem { n }means of propulsion [Add to Longdo]
Arbeitsmittel { pl }means of labour [Add to Longdo]
Betriebsmittel { n }means of production; manufacturing equipment [Add to Longdo]
Lebensunterhalt { m }means of subsistence [Add to Longdo]
Massenvernichtungsmittel { pl }means of mass extermination [Add to Longdo]
Mittel { n } | Mittel und Wege | ein Mittel zum Zweckmeans | ways and means | a means to an end [Add to Longdo]
Transportmittel { n }means of transportation [Add to Longdo]
Zahlungsmittel { n }means of payment [Add to Longdo]
Zuchtmittel { n }means of correction [Add to Longdo]
Zwangsmittel { n }means of coercion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp, v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1, として・1, にして・1, 為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
でもって[demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by [Add to Longdo]
と言うことは[ということは, toiukotoha] (exp, adv) (uk) that is to say; so that means [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
と言うのは[というのは, toiunoha] (exp) (1) (uk) means; is; (2) because (often with kara); that is to say [Add to Longdo]
と言う訳だ[というわけだ, toiuwakeda] (exp) this is why; this means [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仕様[しよう, shiyou] means, specification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 means
   n 1: how a result is obtained or an end is achieved; "a means of
      control"; "an example is the best agency of instruction";
      "the true way to success" [syn: {means}, {agency}, {way}]
   2: an instrumentality for accomplishing some end
   3: considerable capital (wealth or income); "he is a man of
     means" [syn: {means}, {substance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top