Search result for

means

(76 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -means-, *means*, mean
English-Thai: Longdo Dictionary
means(n ) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, S. agency,instrument,method,course of action,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
means[N] วิธี, See also: วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง, Syn. channel, medium, factor
means[N] เงินทอง, See also: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง, Syn. resources, property
means test[N] การตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
means-test[VT] ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
means(มีนซฺ) วิธีการ,เครื่องมือ,ทรัพย์สินจำนวนมากมาย,จำนวนมากมาย
ways and meansn. วิธีการ,วิถีทาง,หนทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
means(n) วิธี,เครื่องมือ,ทรัพย์สิน,พาหะ,รายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meansวิธีการ, วิถีทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
means of subsistenceปัจจัยการยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meansหนทาง, ทาง [การแพทย์]
Means of communicationวิถีทางการสื่อสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I guess that means you turned downงั้นลูกก็คงปฏิเสธ New Haven Can Wait (2008)
Well, by all means, say it. Via my writing.เยี่ยม ด้วยความหมายที่มันจะเป็น ในการเขียนรายงาน New Haven Can Wait (2008)
We've been talking about what that actually means.เราเลยคิดกันถึงความหมายของมัน Chuck in Real Life (2008)
Thanks. Means a lot.ขอบคุณ นั่นมีความหมายมากเลย Chuck in Real Life (2008)
By "incredible," she means "difficult to believe." what about you, nate?" ไม่น่าเชื่อ " เธอหมายถึง " มันยากที่จะเชื่อ" แล้วคุณล่ะ เนท? Chuck in Real Life (2008)
And being a friend means giving someone something they needและการที่เป็นเพื่อนกันหมายถึงเราควรจะให้ในสิ่งที่บางเค้าต้องการ Chuck in Real Life (2008)
I-i did that. So... It also means not giving up on them/ ดังนั้นมันจึงหมายถึงลูกต้องไม่ยอมแพ้ Chuck in Real Life (2008)
Good? No. It means she had the first one read it.ไม่นะ มันเหมือนกับเธอเพิ่งจะให้คนแรกอ่านเสร็จงั้นแหล่ะ There Might be Blood (2008)
Fashion show. I don't know what that meansฉันไม่เข้าใจ หมายความว่าไง There Might be Blood (2008)
I have. Sometimes the ends have to justify the means.แน่นอน บางครั้งตอนจบก็บอกความหมาย There Might be Blood (2008)
No, i-i know what anemic means.ไม่ .. ฉัน ฉันรู้ อะไรที่ อเนมิค หมายถึง There Might be Blood (2008)
His, um, priorities are a little out of whack, but he means well.หวังว่าคืนนี้คุณคงมีความสุขนะ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meansA cicada means to cry every summer.
meansA gentleman is a man of independent means.
meansA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
meansA job is not merely a means to earn a living.
meansAll of them have independent means.
meansAll possible means have been tried.
meansAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
meansA new means of communication was developed -the railway.
meansA red rose means love.
meansArtificial light is produced by means of electricity.
meansAs the proverb goes, "The end justifies the means."
meansAstronomy is by no means a new science.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลู่ทาง[N] way, See also: means, method, avenue, path, Syn. ลาดเลา, ทาง, แนวทาง, Example: ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ, Thai definition: ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้
วิถีทาง[N] way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้
วิธี[N] means, See also: way, method, process, mode, Syn. แบบ, ทาง, แนว, Example: การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก, Count unit: วิธี, Thai definition: ทางหรือหนทางที่จะทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
โดย[prep.] (dōi) EN: by ; via ; with ; by means of ; through   FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย [X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to   FR: à l'aide de ; à force de
โดยปริยายหมายถึง...[xp] (dōi pariyāi māitheung …) EN: in the figurative sense it means …   
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
คมนาคม[n.] (khamanākhom) EN: communication ; means of communication   FR: communication [f]
ขันชะเนาะ[v. exp.] (khan chanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick   FR: garroter ; poser un garrot
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration   FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANS    M IY1 N Z
MEANS'    M IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
means    (v) (m ii1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebssystem {n}means of propulsion [Add to Longdo]
Arbeitsmittel {pl}means of labour [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment [Add to Longdo]
Lebensunterhalt {m}means of subsistence [Add to Longdo]
Massenvernichtungsmittel {pl}means of mass extermination [Add to Longdo]
Mittel {n} | Mittel und Wege | ein Mittel zum Zweckmeans | ways and means | a means to an end [Add to Longdo]
Transportmittel {n}means of transportation [Add to Longdo]
Zahlungsmittel {n}means of payment [Add to Longdo]
Zuchtmittel {n}means of correction [Add to Longdo]
Zwangsmittel {n}means of coercion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
でもって[, demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by [Add to Longdo]
と言うことは[ということは, toiukotoha] (exp,adv) (uk) that is to say; so that means [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
と言うのは[というのは, toiunoha] (exp) (1) (uk) means; is; (2) because (often with kara); that is to say [Add to Longdo]
と言う訳だ[というわけだ, toiuwakeda] (exp) this is why; this means [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] means; method; way (of doing sth), #654 [Add to Longdo]
生产资料[shēng chǎn zī liào, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] means of production, #11,226 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仕様[しよう, shiyou] means, specification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 means
   n 1: how a result is obtained or an end is achieved; "a means of
      control"; "an example is the best agency of instruction";
      "the true way to success" [syn: {means}, {agency}, {way}]
   2: an instrumentality for accomplishing some end
   3: considerable capital (wealth or income); "he is a man of
     means" [syn: {means}, {substance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top