ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

school

S K UW1 L   
158 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -school-, *school*
English-Thai: Longdo Dictionary
school(n) โรงเรียน
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
school[N] โรงเรียน, See also: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน, Syn. academy, grammar school
school[N] การสอน, See also: การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา
school[N] เวลาเรียน, See also: ภาคเรียน
school[N] ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น
school in[PHRV] ฝึกฝน, See also: เรียนรู้
school to[PHRV] ควบคุม, See also: ฝึกฝน
schoolboy[N] เด็กนักเรียนชาย, Syn. lad, learner, pupil, student
schoolfee[N] ค่าเล่าเรียน
schooling[N] การเรียนการสอน, Syn. discipline, nurture, teaching
schoolman[N] ครู, See also: อาจารย์, ผู้อบรมสั่งสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
school(สคูล) n. โรงเรียน,ระบบการศึกษา,การศึกษา, กลุ่มนักเรียน,ภาคเรียน,ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง, Syn. academy,institute,college
school busรถโรงเรียน
schoolbagn. กระเป๋าเรียน
schoolboyn. เด็กนักเรียนชาย
schoolfee(สคูล'ฟี) n. ค่าเล่าเรียน
schoolgirl(สคูล'เกิร์ล) n. นักเรียนหญิง
schooling(สคูล'ลิง) n. การเรียนการสอน (โดยเฉพาะในโรงเรียน), Syn. training
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย,ครูใหญ่. vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นครู,ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.
schoolmate(สคูล'เมท) n. เพื่อนร่วมโรงเรียน,เพื่อนนักเรียน,เพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกัน
schoolmistressn. ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง,ครูผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
school(n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา
school(vt) สอน,ให้การศึกษา,สั่งสอน
SCHOOL school year(n) ปีการศึกษา
schoolbag(n) กระเป๋านักเรียน,กระเป๋าหนังสือ
schoolboy(n) นักเรียนชาย
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
schoolgirl(n) นักเรียนหญิง
schoolhouse(n) อาคารเรียน,โรงเรียน,ตึกเรียน,สถานที่เรียน
schooling(n) ระบบการศึกษา,การเรียนการสอน,แผนการศึกษา
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
school๑. โรงเรียน๒. สำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
schoolสกุลศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
school ageวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school age childเด็กวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school age populationประชากรวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school attendance, compulsoryการเข้าศึกษาภาคบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
school fees insuranceการประกันชีวิตเพื่อการศึกษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
School of Parisสกุลศิลปะปารีส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
school, public๑. โรงเรียนรัฐบาล๒. โรงเรียนราษฎร์ (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School accidentsอุบัติเหตุในโรงเรียน [TU Subject Heading]
School administratorsผู้บริหารโรงเรียน [TU Subject Heading]
School attendanceการเข้าชั้นเรียน [TU Subject Heading]
School board membersกรรมการโรงเรียน [TU Subject Heading]
School boardsคณะกรรมการโรงเรียน [TU Subject Heading]
School buildingsอาคารโรงเรียน [TU Subject Heading]
School busesรถโรงเรียน [TU Subject Heading]
School chaplainsอนุศาสนาจารย์ในโรงเรียน [TU Subject Heading]
School childrenนักเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
School dictionaryพจนานุกรมฉบับนักเรียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
School Bus Turn Around (slang) ทางรถบัสกลับรถ
See also: S. ead, A. ead, R. ead
School kits[สคูล คิด] (n ) ชุดเครื่องเขียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
They are your schoolmates. Girls and boys. Uh, no-now, get in--พวกเขาเป็นโรงเรียนของคุณ เด็กหญิงและเด็กชาย Pinocchio (1940)
School is not for you.โรงเรียนไม่ได้สำหรับคุณ Pinocchio (1940)
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
School, a noble institution.โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีเกียรติ Pinocchio (1940)
- Here's your book. - I'm going to school.นี่คือหนังสือของคุณ ฉันกำลัง ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
School.โรงเรียน. Pinocchio (1940)
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน Pinocchio (1940)
you're sorry but you've got to go to school.คุณขอโทษ แต่คุณได้มีการไป โรงเรียน Pinocchio (1940)
Pinocchio, why didn't you go to school?ปิโนคีโอ ไม่ได้ที่คุณจะไป ทำไมไปโรงเรียน? Pinocchio (1940)
- School?โรงเรียน? Pinocchio (1940)
I was going to school 'til I met somebody.ฉันกำลังจะไปโรงเรียนจนฉัน ได้พบกับใครสักคน Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schoolAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
schoolA dog followed me to my school.
schoolAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
schoolAdversity is the best school.
schoolA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
schoolAfter he left school, he went to London.
schoolAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
schoolAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
schoolAfter school we play baseball with our classmates.
schoolA great many students were absent from school.
schoolA group of foreign students visited Akira's high school.
schoolA heavy snow kept us from going to school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ร.[N] school, Syn. โรงเรียน
โรงเรียน[N] school, Syn. สถานศึกษา, สถานที่เรียน, Count unit: โรง, แห่ง
ศิษย์[N] student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count unit: คน
สถานศึกษา[N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
เด็กวัยเรียน[N] school age child, Example: เราไม่มีสถานศึกษาให้พอกับจำนวนประชากรในเด็กวัยเรียน, Count unit: คน
เพื่อนร่วมโรงเรียน[N] schoolmate, See also: schoolfriend, Syn. เพื่อนร่วมสถาบัน, Example: ข้าพเจ้าสืบเสาะดูได้ความว่า เพื่อนร่วมโรงเรียนประมาณ 7-8 คน ประจำอยู่กองพันนี้, Count unit: คน
โรงเรียนชาย[N] school for boys, Ant. โรงเรียนหญิง, Example: พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขามากที่เขาสอบเข้าโรงเรียนชายประจำจังหวัดได้, Count unit: โรง, แห่ง
โรงเรียนหญิง[N] girl's school, See also: school for girls, Syn. โรงเรียนสตรี, Ant. โรงเรียนชาย, Example: แม่ตั้งใจว่าจะให้ลูกสาวเรียนโรงเรียนหญิงล้วน, Count unit: แห่ง
สมุดพก[N] school report, See also: report card, school children's report book, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกผลการเรียน
สถานศึกษา[N] school, See also: academy, college, seminary, institute, institution, Syn. โรงเรียน, Example: ขณะนี้สถานศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่มาก, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้การศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บทฝึกหัด[n.] (bot feukhat) EN: exercice (in school)   FR: exercice (scolaire) [m]
ชีวิตในโรงเรียน[n. exp.] (chīwit nai rōngrīen) EN: school life   
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīen) EN: student's uniform ; school uniform   FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
เด็กก่อนวัยเรียน[n. exp.] (dek køn wai rīen) EN: pre-school child   FR: enfant d'âge préscolaire
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy   FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHOOL    S K UW1 L
SCHOOLS    S K UW1 L Z
SCHOOLER    S K UW1 L ER0
SCHOOLEY    S K UW1 L IY0
SCHOOLS'    S K UW1 L Z
SCHOOL'S    S K UW1 L Z
SCHOOLED    S K UW1 L D
SCHOOLBUS    S K UW1 L B AH2 S
SCHOOLERS    S K UW1 L ER0 Z
SCHOOLING    S K UW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
school    (v) skˈuːl (s k uu1 l)
schools    (v) skˈuːlz (s k uu1 l z)
schooled    (v) skˈuːld (s k uu1 l d)
schoolboy    (n) skˈuːlbɔɪ (s k uu1 l b oi)
schooling    (v) skˈuːlɪŋ (s k uu1 l i ng)
schoolman    (n) skˈuːlmæn (s k uu1 l m a n)
schoolmen    (n) skˈuːlmɛn (s k uu1 l m e n)
schoolbook    (n) skˈuːlbuk (s k uu1 l b u k)
schoolboys    (n) skˈuːlbɔɪz (s k uu1 l b oi z)
schooldays    (n) skˈuːldɛɪz (s k uu1 l d ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学校[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[suo3], #416 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] school; military officer, #1,065 [Add to Longdo]
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] school assignment; homework; work; task; operation; to operate, #2,579 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] school; sect; purpose; model; ancestor; family; surname Zong, #3,398 [Add to Longdo]
院校[yuàn xiào, ㄩㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, ] school or college, #4,281 [Add to Longdo]
学历[xué lì, ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] school record, #4,669 [Add to Longdo]
校车[xiào chē, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ, / ] school bus, #6,442 [Add to Longdo]
学业[xué yè, ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ, / ] schoolwork; study material, #9,263 [Add to Longdo]
书包[shū bāo, ㄕㄨ ㄅㄠ, / ] schoolbag; satchel, #11,800 [Add to Longdo]
学派[xué pài, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄞˋ, / ] school of thought, #12,854 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abitur {n}; Abi {n} [ugs.]; Matura {f} [Ös.]; Abiturprüfung {f}; Reifeprüfung {f} | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Ingenieurschule {f} | Ingenieurschulen {pl}school of engineering | schools of engineering [Add to Longdo]
Jugendfreund {m}school day friend [Add to Longdo]
Klassenfahrt {f}school trip [Add to Longdo]
Kunstschule {f} | Kunstschulen {pl}school of arts | schools of arts [Add to Longdo]
Lehranstalt {f} | Lehranstalten {pl}school | schools [Add to Longdo]
Schulabgänger {m}; Schulabgängerin {f}school leaver [Add to Longdo]
Schulangst {f}school phobia [Add to Longdo]
Schulausflug {m}school outing [Add to Longdo]
Schulausgabe {f}school edition [Add to Longdo]
Schulbank {m}school desk [Add to Longdo]
Schulbesuch {m}school attendance [Add to Longdo]
Schulbildung {f}school education [Add to Longdo]
Schule {f} | Schulen {pl} | in die Schule gehenschool | schools | to go to school [Add to Longdo]
Schulentlassene {m,f}; Schulentlassenerschool leaver [Br.]; school graduate [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
アジャタ[, ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire) [Add to Longdo]
アメスク[, amesuku] (n) (abbr) American school [Add to Longdo]
アメリカンスクール[, amerikansuku-ru] (n) American school [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
インターハイ[, inta-hai] (n) (abbr) inter high school [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 School \School\, n. [For shoal a crowd; prob. confused with
   school for learning.]
   A shoal; a multitude; as, a school of fish.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 School \School\, n. [OE. scole, AS. sc?lu, L. schola, Gr. ?
   leisure, that in which leisure is employed, disputation,
   lecture, a school, probably from the same root as ?, the
   original sense being perhaps, a stopping, a resting. See
   {Scheme}.]
   1. A place for learned intercourse and instruction; an
    institution for learning; an educational establishment; a
    place for acquiring knowledge and mental training; as, the
    school of the prophets.
    [1913 Webster]
 
       Disputing daily in the school of one Tyrannus.
                          --Acts xix. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of primary instruction; an establishment for the
    instruction of children; as, a primary school; a common
    school; a grammar school.
    [1913 Webster]
 
       As he sat in the school at his primer. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A session of an institution of instruction.
    [1913 Webster]
 
       How now, Sir Hugh! No school to-day? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the seminaries for teaching logic, metaphysics, and
    theology, which were formed in the Middle Ages, and which
    were characterized by academical disputations and
    subtilties of reasoning.
    [1913 Webster]
 
       At Cambridge the philosophy of Descartes was still
       dominant in the schools.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The room or hall in English universities where the
    examinations for degrees and honors are held.
    [1913 Webster]
 
   6. An assemblage of scholars; those who attend upon
    instruction in a school of any kind; a body of pupils.
    [1913 Webster]
 
       What is the great community of Christians, but one
       of the innumerable schools in the vast plan which
       God has instituted for the education of various
       intelligences?            --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   7. The disciples or followers of a teacher; those who hold a
    common doctrine, or accept the same teachings; a sect or
    denomination in philosophy, theology, science, medicine,
    politics, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let no man be less confident in his faith . . . by
       reason of any difference in the several schools of
       Christians.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. The canons, precepts, or body of opinion or practice,
    sanctioned by the authority of a particular class or age;
    as, he was a gentleman of the old school.
    [1913 Webster]
 
       His face pale but striking, though not handsome
       after the schools.          --A. S. Hardy.
    [1913 Webster]
 
   9. Figuratively, any means of knowledge or discipline; as,
    the school of experience.
    [1913 Webster]
 
   {Boarding school}, {Common school}, {District school},
   {Normal school}, etc. See under {Boarding}, {Common},
    {District}, etc.
 
   {High school}, a free public school nearest the rank of a
    college. [U. S.]
 
   {School board}, a corporation established by law in every
    borough or parish in England, and elected by the burgesses
    or ratepayers, with the duty of providing public school
    accommodation for all children in their district.
 
   {School committee}, {School board}, an elected committee of
    citizens having charge and care of the public schools in
    any district, town, or city, and responsible for control
    of the money appropriated for school purposes. [U. S.]
 
   {School days}, the period in which youth are sent to school.
    
 
   {School district}, a division of a town or city for
    establishing and conducting schools. [U.S.]
 
   {Sunday school}, or {Sabbath school}, a school held on Sunday
    for study of the Bible and for religious instruction; the
    pupils, or the teachers and pupils, of such a school,
    collectively.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 School \School\, v. t. [imp. & p. p. {Schooled}; p. pr. & vb. n.
   {Schooling}.]
   1. To train in an institution of learning; to educate at a
    school; to teach.
    [1913 Webster]
 
       He's gentle, never schooled, and yet learned.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To tutor; to chide and admonish; to reprove; to subject to
    systematic discipline; to train.
    [1913 Webster]
 
       It now remains for you to school your child,
       And ask why God's Anointed be reviled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The mother, while loving her child with the
       intensity of a sole affection, had schooled herself
       to hope for little other return than the waywardness
       of an April breeze.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 school
   n 1: an educational institution; "the school was founded in
      1900"
   2: a building where young people receive education; "the school
     was built in 1932"; "he walked to school every morning" [syn:
     {school}, {schoolhouse}]
   3: the process of being formally educated at a school; "what
     will you do when you finish school?" [syn: {school},
     {schooling}]
   4: a body of creative artists or writers or thinkers linked by a
     similar style or by similar teachers; "the Venetian school of
     painting"
   5: the period of instruction in a school; the time period when
     school is in session; "stay after school"; "he didn't miss a
     single day of school"; "when the school day was done we would
     walk home together" [syn: {school}, {schooltime}, {school
     day}]
   6: an educational institution's faculty and students; "the
     school keeps parents informed"; "the whole school turned out
     for the game"
   7: a large group of fish; "a school of small glittering fish
     swam by" [syn: {school}, {shoal}]
   v 1: educate in or as if in a school; "The children are schooled
      at great cost to their parents in private institutions"
   2: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]
   3: swim in or form a large group of fish; "A cluster of
     schooling fish was attracted to the bait"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 school /sxol/
  1. bevy; collection; group; heap; herd; set
  2. school
  3. school

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top