Search result for

(79 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -知-, *知*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちじ, chiji] (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
名度[ちめいど, chimeido] (n) ระดับของชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไป
[ちしき, chishiki] (n) ข้อมูล, ความรู้
識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] (n) ฐานความรู้ (Knowledge base)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちえ, chie] (n) wits, wisdom, ideas ความคิดเห็น เชาว์ปัญญา
[ちせい, chisei] ปัญญา สติปัญญา
[ちてき, chiteki] (adj) ฉลาด
り合い[しりあい, shiriai] (n) คนรู้จัก
識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] (n ) วิศวกรรมข้อมูลความรู้ วิศวกรรมสารสนเทศ
的財産権[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] ทรัพย์สินทางปัญญา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しる, shiru] Thai: รู้ English: to know
[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with
[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[知, zhī, ] to know, to perceive, to comprehend
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 123

Japanese-English: EDICT Dictionary
;智[ち, chi] (n) (1) wisdom; (2) {Buddh} jnana (higher knowledge) [Add to Longdo]
ったかぶり;ったか振り[しったかぶり, shittakaburi] (n,vs) pretending to know [Add to Longdo]
った事か[しったことか, shittakotoka] (exp) (id) I have nothing to do with it [Add to Longdo]
った事ではない;ったことではない[しったことではない, shittakotodehanai] (exp) to be of no concern to one; to be nothing to do with one [Add to Longdo]
っている限り[しっているかぎり, shitteirukagiri] (exp) (See る限り) as far as I know [Add to Longdo]
は力なり[ちはちからなり, chihachikaranari] (exp) knowledge is power [Add to Longdo]
らしめる[しらしめる, shirashimeru] (v1,vt) to make known [Add to Longdo]
らす[しらす, shirasu] (v5s) (1) to inform; to notify; (2) (hon) to know; (3) (hon) to reign [Add to Longdo]
らず;不[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~はらず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
らずらず(P);らず識らず;不不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙, ] know; be aware of, #189 [Add to Longdo]
[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, / ] intellectual; knowledge-related; knowledge, #914 [Add to Longdo]
[zhī, , ] to know; to be aware, #1,148 [Add to Longdo]
[zhī míng, ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] well known; famous, #3,251 [Add to Longdo]
识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
[zhī qíng, ㄓ ㄑㄧㄥˊ, ] to know the facts; to understand; to be familiar with the situation, #5,509 [Add to Longdo]
识分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; intelligentsia, #6,715 [Add to Longdo]
[zhī jǐ, ㄓ ㄐㄧˇ, ] to know oneself; to be intimate or close; intimate friend, #10,989 [Add to Longdo]
[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, ] content with one's situation; to know contentment (hence happiness), #11,470 [Add to Longdo]
[zhī xiǎo, ㄓ ㄒㄧㄠˇ, / ] to know; to understand, #12,238 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't know.らないわ。 [F]
I asked him if he knew her address.「君は彼女の住所をっているかい」と私は彼にたずねた。 [M]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞穴の中で何が起こっているんだろう?すごくりたいなあ」「見当もつかないよ」
"I know him well." "Oh, do you."「彼のことはよくっていますよ」「ああそうですか」
He denied knowing anything about their plans.「彼らの計画については何もりません」と彼は言った。
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年前事情はどうであったか私はらない。
It was not until a few days later that the news arrived.2、3日たってはじめてそのらせが届いた。
It was not until three days after that I knew she had disappeared.3日後になってはじめて彼女が失踪したことをった。
In case you go out before 5, just let me know.5時前に出かけの時は、ちょっとらせて下さい。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−J型のプリンターが1997年の5月4日まで在庫切れとの御らせありがとうございました。
AI stands for artificial intelligence.AIは人工能の略です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know it.[CN] 你道的 One, Two, Three (1961)
I have a friend who has connections with the police.[JA] り合いに 警察とつながってる人間がいてね Reason (2017)
I don't know.[JA] 僕はりません Disbanded (2017)
All I know[CN] 我只 Les Visiteurs du Soir (1942)
None.[CN] 不道 None. The City of the Dead (1960)
I don't know.[CN] 不 The Young and the Damned (1950)
Ready.[CN] 道了 The Andromeda Strain (1971)
- No?[CN] 不 Spur der Steine (1966)
She had no idea how to use her money.[JA] お金の使い方もらない バカな女の子 Confrontation (2017)
Because I want to learn all about the people I know.[JA] 僕が出会った人のことを ちゃんとっときたかったんだ Disbanded (2017)
I think Minami knew that she was going to die.[JA] 美波さんは 自分が死ぬことを ってたんじゃないかって Disbanded (2017)
Even though you lived together, you knew nothing about her.[JA] 一緒に暮らしていたのに 何もらない Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ちしき, chishiki] information, knowledge [Add to Longdo]
識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base [Add to Longdo]
識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference [Add to Longdo]
識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information [Add to Longdo]
識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing [Add to Longdo]
識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system [Add to Longdo]
識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation [Add to Longdo]
識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree [Add to Longdo]
[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らん顔[しらんかお, shirankao] sich_nichts_anmerken_lassen, ignorieren [Add to Longdo]
[しる, shiru] wissen, kennen [Add to Longdo]
[ちじ, chiji] Gouverneur (einer_Praefektur) [Add to Longdo]
[ちじん, chijin] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
合い[しりあい, shiriai] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
[ちき, chiki] Bekannter, Bekanntschaft [Add to Longdo]
床岬[しれとこみさき, shiretokomisaki] (Ostspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
[ちえ, chie] Weisheit, Vernunft, Einsicht [Add to Longdo]
恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
[ちしき, chishiki] Wissen, Kenntnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top