Search result for

(65 entries)
(0.0863 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -知-, *知*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちじ, chiji] (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
名度[ちめいど, chimeido] (n) ระดับของชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไป
[ちしき, chishiki] (n) ข้อมูล, ความรู้
識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] (n) ฐานความรู้ (Knowledge base)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちえ, chie] (n) wits, wisdom, ideas ความคิดเห็น เชาว์ปัญญา
[ちせい, chisei] ปัญญา สติปัญญา
[ちてき, chiteki] (adj) ฉลาด
り合い[しりあい, shiriai] (n) คนรู้จัก
識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] (n ) วิศวกรรมข้อมูลความรู้ วิศวกรรมสารสนเทศ
的財産権[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] ทรัพย์สินทางปัญญา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しる, shiru] Thai: รู้ English: to know
[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with
[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[知, zhī, ] to know, to perceive, to comprehend
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
;智[ち, chi] (n) (1) wisdom; (2) {Buddh} jnana (higher knowledge) [Add to Longdo]
ったかぶり;ったか振り[しったかぶり, shittakaburi] (n,vs) pretending to know [Add to Longdo]
った事か[しったことか, shittakotoka] (exp) (id) I have nothing to do with it [Add to Longdo]
った事ではない;ったことではない[しったことではない, shittakotodehanai] (exp) to be of no concern to one; to be nothing to do with one [Add to Longdo]
っている限り[しっているかぎり, shitteirukagiri] (exp) (See る限り) as far as I know [Add to Longdo]
は力なり[ちはちからなり, chihachikaranari] (exp) knowledge is power [Add to Longdo]
らしめる[しらしめる, shirashimeru] (v1,vt) to make known [Add to Longdo]
らす[しらす, shirasu] (v5s) (1) to inform; to notify; (2) (hon) to know; (3) (hon) to reign [Add to Longdo]
らず;不[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~はらず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
らずらず(P);らず識らず;不不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
あらかじめ計画をおらせください。Please let me know the schedule beforehand.
あらゆる物の価格をって、いかなる物の価値をらぬ人間である。A man who knows the price of everything, and the value of nothing.
アリスは、いたのかもれないが、私たちは会わなかった。Alice might have been there yesterday, but we didn't see her.
ある国をりたければ.その国の歴史を学ばねばならない。If you are to know a nation, you must learn its history.
ある国をる最良の方法は、行って、自分の目で見ることだ。The best way to know what a country is like is to go and see it with your own eyes.
ある種の鳥においては、周りの鳥たちやつがいに存在をられていることが有利であると推測することができる。We can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.
ある少女の職業は娼婦だったが、彼女は自分のおばあちゃんにこのことをられたくなかった。A certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
ある人が何に興味を持つかということは、その人が本当にどんな人間であるかをる確実な手がかりになるとも言えよう。It is not too much to say that a man's interests are a sure guide to the real man.
ある単語の使われ方をりたければ、この辞書で調べてみなさい。If you want to know how a certain word is used, look it up in this dictionary.
ある朝、食事のときに、私たち子どもは、もうこれからはしたい放題のことをして暮らすことは許されなくなるとらされて、すっかり落胆した。One morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , ] to know; to be aware [Add to Longdo]
[zhī liǎo, ㄓ ㄌㄧㄠˇ, ] cicada [Add to Longdo]
[zhī míng, ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] well known; famous [Add to Longdo]
名人士[zhī míng rén shì, ㄓ ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] public figure; celebrity [Add to Longdo]
[zhī jǐ, ㄓ ㄐㄧˇ, ] to know oneself; to be intimate or close; intimate friend [Add to Longdo]
[zhī jǐ zhī bǐ, ㄓ ㄐㄧˇ ㄓ ㄅㄧˇ, ] Know yourself; know your enemy [Add to Longdo]
[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, ] to know the enemy and know oneself (成语 saw, from Sunzi's Art of War) [Add to Longdo]
己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, / ] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War). [Add to Longdo]
[zhī xīn, ㄓ ㄒㄧㄣ, ] caring; intimate [Add to Longdo]
[zhī xī, ㄓ ㄒㄧ, ] to know [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ちしき, chishiki] information, knowledge [Add to Longdo]
識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base [Add to Longdo]
識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference [Add to Longdo]
識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information [Add to Longdo]
識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing [Add to Longdo]
識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system [Add to Longdo]
識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation [Add to Longdo]
識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree [Add to Longdo]
[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らん顔[しらんかお, shirankao] sich_nichts_anmerken_lassen, ignorieren [Add to Longdo]
[しる, shiru] wissen, kennen [Add to Longdo]
[ちじ, chiji] Gouverneur (einer_Praefektur) [Add to Longdo]
[ちじん, chijin] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
合い[しりあい, shiriai] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
[ちき, chiki] Bekannter, Bekanntschaft [Add to Longdo]
床岬[しれとこみさき, shiretokomisaki] (Ostspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
[ちえ, chie] Weisheit, Vernunft, Einsicht [Add to Longdo]
恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
[ちしき, chishiki] Wissen, Kenntnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top