ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -稱-, *稱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[稱, chēng, ㄔㄥ] balanced; name, brand; to say, to call
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  爯 (chēng ㄔㄥ) 
Etymology: [ideographic] Grain 禾 measured on a scale 爯; 爯 also provides the pronunciation,  Rank: 5,579

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, / ] balanced; to fit; well-off; suitable, #365 [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, / ] to call; to praise; to weigh; to estimate; to consider; to address; to name; to say; commend, #365 [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, / ] steelyard; variant form of 秤, #365 [Add to Longdo]
称为[chēng wéi, ㄔㄥ ㄨㄟˊ, / ] called; to call sth (by a name); to name, #2,612 [Add to Longdo]
简称[jiǎn chēng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation, #3,401 [Add to Longdo]
名称[míng chēng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ, / ] name (of a thing); name (of an organization), #3,602 [Add to Longdo]
称号[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ, / ] name; term of address; title, #5,006 [Add to Longdo]
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, / ] call oneself; claim to be; profess, #6,184 [Add to Longdo]
声称[shēng chēng, ㄕㄥ ㄔㄥ, / ] to claim; to state; to proclaim; to assert, #6,350 [Add to Longdo]
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, / ] assert; claim, #7,553 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I object to the characterization of the defendant as a criminal.[CN] 律師! 我抗議被告為罪犯 Adam's Rib (1949)
Some call that love.[CN] 有些人之為 愛情 Les Visiteurs du Soir (1942)
How did you dare refer to Siegfried, my husband?[CN] 你我丈夫齊格弗裏德為什麼? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Then sing no more if you value the pitiful thing you call your life![CN] 那就不要再唱了 如果你寧願緊抓這麼個可憐玩意不放 還之為生命 Les Visiteurs du Soir (1942)
And names are like that.[CN] 呼也和這兒一樣. Grand Hotel (1932)
A good husband you are, letting Gus send your wife to shake for a mob Bronx gorillas.[CN] 多麼職的丈夫啊 讓Gus把你的妻子送去布朗克斯跟一群流氓打交道 Applause (1929)
El Supremo was formerly known to men as Don Julian Alvarado.[CN] 埃爾·布令莫對外的正式名 是唐·朱麗安·埃文拉多 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
What did you say Zinnowitz called you?[CN] 茲諾威特茲是怎麼呼你的? Grand Hotel (1932)
- Thank you, Miss....[CN] - 謝謝, 怎麼呼? Grand Hotel (1932)
Naturally, none of this will trouble your happiness, the glorious happiness of love.[CN] 當然 這些一點也不影響你的幸福 你之為愛情的幸福 Les Visiteurs du Soir (1942)
Babies is what you call dames, do you understand that?[CN] 嬰兒是用來呼女人的,明白不? Ride the Pink Horse (1947)
- Human beings do not address me as senor![CN] 還有護城大炮先生 人們不該呼我為先生 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top