ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ample

AE1 M P AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ample-, *ample*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ample(adj) เพียงพอ, See also: มากพอ, Syn. abundant, plentiful
ample(adj) ใหญ่, See also: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant, Ant. cramped, sparse
amplexicaul(แอมเพลค' ซิคอล) adj. ยึดติดกับต้น (clasping the stem)
example(อิกแซม'เพิล) { exampled, exampling, examples } n. ตัวอย่าง, อุทาหรณ์, แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
sample(ซาม'เพิล, แซม'เพิล) n. ตัวอย่าง, ของลอง. adj. เป็นตัวอย่าง, เป็นของลอง. vt. เอาเป็นตัวอย่าง, ทดลองเป็นตัวอย่าง, ตรวจสอบเป็นตัวอย่าง, Syn. exemplar, specimen, piece, instance
trample(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ, เหยียบ, กระทืบ vt. ย่ำ, เหยียบ, กระทืบ, กระทืบไฟให้ดับ. n. การย่ำ, การเหยียบ, การกระทืบ., See also: trampler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ample(n) มากมาย, กว้างขวาง, เหลือเฟือ
example(n) ตัวอย่าง, แบบอย่าง, แบบฉบับ, อุทาหรณ์
sample(n) ของทดลอง, ตัวอย่าง, สินค้าตัวอย่าง
sampler(n) ของตัวอย่าง, ตัวอย่าง, ผู้เป็นตัวอย่าง
trample(n) การเหยียบย่ำ, การกระทืบ, การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ, กระทืบ, เหยียดหยาม
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน, ไม่เคยมีมาก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amplexicaulหุ้มลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
all hardwood floors, ample closet space, ... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ Big (1988)
I trust you will find ample space for engaging in English traditions.I trust you will find ample space for engaging in English traditions. Anna and the King (1999)
He has to make nature work for him by utilizing the ample natural provisions at his disposal.เขาต้องใช้ธรรมชาติช่วย โดยใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง Rescue Dawn (2006)
But, uh, I sure was glad for the ample cargo space, not to mention the tinted windows.แต่มันคงดีใจที่ได้นอนในที่กว้างขวางแบบนี้ กระจกติดฟิล์ม An Inconvenient Lie (2007)
You were right about the ample cargo space.คุณพูดถูกเรื่องที่ว่างกว้างขวางนี่ An Inconvenient Lie (2007)
There will be ample opportunity to discuss that later, but right now...มีโอกาสมากมายที่จะพูดถึงเรื่องนั้น กันทีหลัง แต่ตอนนี้... Charlie Bartlett (2007)
We shall build a courthouse... with crushed velvet drapes and ample parking.เราจะสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยม่านผ้าฝ้ายย่นๆ\และที่จอดรถเยอะๆ Epic Movie (2007)
And that there's ample opportunity for leisure also.เพราะมันยังมีโอกาส ให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเพียงพออีกด้วย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, there are ample opportunities out there. Like mr.ที่จริง มีโอกาส\ ที่ดีมากๆเลย You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Ample power for our needs.พลังงานที่เพียงพอที่พวกเราต้องการ Life (2009)
Now, we don't profess to offer much, but love, we have... in ample supply.ในตอนนี้เราไม่ได้แสดงตัว เสนอขออะไรไปมากนัก แต่ความรัก ที่เรามี... มากเหลือเฟือ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I'd like to get my hands on her ample nossels, if you'd pardon the engineering parlance.อยากลูบไล้เครื่องเทอร์โบคู่นั่นชะมัด อย่าถือสาศัพท์แสงในวิศวะนะ Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ampleAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
ampleHe was given ample payment for the work.
ampleTen million yen will be ample for the project.
ampleThere is ample room for another car.
ampleThere is ample scope for improvement.
ampleThere's ample room in the attic.
ampleWe have ample food.
ampleWe have ample funds in hand.
ampleWe have ample time to catch our train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือเฟือ(adj) ample, See also: superfluous, superabundant, excessive, Syn. เกินพอ, มากเกิน, Example: หล่อนมีทรัพย์สินเหลือเฟือที่จะใช้ชีวิตอย่างผาสุกไปจนตาย, Thai Definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[baēp] (n) EN: example ; model ; kind  FR: modèle [ m ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; style [ m ] ; forme [ f ]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
บริบูรณ์[børibūn] (adj) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full  FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เช่น[chen] (n) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind  FR: exemple [ m ] ; spécimen [ m ]
เช่น[chen] (x) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like  FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[chen wā] (x) EN: such as ; for example ; for instance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMPLE AE1 M P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ample (j) ˈæmpl (a1 m p l)
ampler (j) ˈæmplər (a1 m p l @ r)
amplest (j) ˈæmplɪst (a1 m p l i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, ] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color) #5,465 [Add to Longdo]
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] ample; well developed; fully rounded #12,467 [Add to Longdo]
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, / ] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances #106,687 [Add to Longdo]
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, / 滿滿] ample; extremely abundant #225,910 [Add to Longdo]
充份[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] ample; sufficient; abundant; full [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgiebig; reichlich { adj } | ausgiebiger; reichlicher | am ausgiebigsten; am reichlichstenample | ampler | amplest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n, vs, adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) #148 [Add to Longdo]
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P) #1,465 [Add to Longdo]
事例[じれい, jirei] (n, adj-no) example; precedent; case; (P) #2,990 [Add to Longdo]
模様[もよう, moyou] (n) (1) pattern; figure; design; (2) state; condition; (3) conjecture of the current situation; the way it seems; (4) model; pattern; example; (5) (after a noun) indicates that that noun seems likely (e.g. rain or storm); (P) #3,073 [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) #4,697 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
[はん, han] (n) example; model; (P) #6,630 [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] (n) example; specimen; sample; (P) #8,053 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs) [Add to Longdo]
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
抽出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ample \Am"ple\, a. [F. ample, L. amplus, prob. for ambiplus full
   on both sides, the last syllable akin to L. plenus full. See
   {Full}, and cf. {Double}.]
   Large; great in size, extent, capacity, or bulk; spacious;
   roomy; widely extended.
   [1913 Webster]
 
      All the people in that ample house
      Did to that image bow their humble knees. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   2. Fully sufficient; abundant; liberal; copious; as, an ample
    fortune; ample justice.
    [1913 Webster]
 
   3. Not contracted of brief; not concise; extended; diffusive;
    as, an ample narrative. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Full; spacious; extensive; wide; capacious; abundant;
     plentiful; plenteous; copious; bountiful; rich; liberal;
     munificent.
 
   Usage: {Ample}, {Copious}, {Abundant}, {Plenteous}. These
      words agree in representing a thing as large, but
      under different relations, according to the image
      which is used. Ample implies largeness, producing a
      sufficiency or fullness of supply for every want; as,
      ample stores or resources, ample provision. Copious
      carries with it the idea of flow, or of collection at
      a single point; as, a copious supply of materials.
      "Copious matter of my song." --Milton. Abundant and
      plenteous refer to largeness of quantity; as, abundant
      stores; plenteous harvests.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ample
   adj 1: more than enough in size or scope or capacity; "had ample
       food for the party"; "an ample supply" [ant: {meager},
       {meagerly}, {meagre}, {scrimpy}, {stingy}]
   2: affording an abundant supply; "had ample food for the party";
     "copious provisions"; "food is plentiful"; "a plenteous grape
     harvest"; "a rich supply" [syn: {ample}, {copious},
     {plenteous}, {plentiful}, {rich}]
   3: fairly large; "a sizable fortune"; "an ample waistline"; "of
     ample proportions" [syn: {ample}, {sizable}, {sizeable}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ample /ɑ̃pl/ 
  ample; bulky; extensive; broad; extensive; spacious; vast; wide

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top