ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

条件

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -条件-, *条件*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] condition; prerequisite; factor, #510 [Add to Longdo]
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] requirement; necessary condition (math), #20,462 [Add to Longdo]
先决条件[xiān jué tiáo jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] precondition; prerequisite, #27,234 [Add to Longdo]
条件投降[wú tiáo jiàn tóu xiáng, ㄨˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, / ] unconditional surrender, #58,258 [Add to Longdo]
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
前提条件[qián tí tiáo jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] pre-conditions [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
条件[じょうけん, jouken] (n) เงื่อนไข

Japanese-English: EDICT Dictionary
条件[じょうけん, jouken] (n) condition; conditions; term; terms; requirement; requirements; (P) [Add to Longdo]
条件が揃う[じょうけんがそろう, joukengasorou] (exp, v5u) to satisfy the requirements [Add to Longdo]
条件づけ;条件付け[じょうけんづけ, joukenduke] (n) conditioning [Add to Longdo]
条件を呑む[じょうけんをのむ, joukenwonomu] (exp, v5m) to accept the conditions [Add to Longdo]
条件を満たす;条件を充たす[じょうけんをみたす, joukenwomitasu] (exp, v5s) to meet the requirements; to satisfy the conditions [Add to Longdo]
条件コード[じょうけんコード, jouken ko-do] (n) { comp } condition code [Add to Longdo]
条件記述部[じょうけんきじゅつぶ, joukenkijutsubu] (n) { comp } condition stub [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] (n) { comp } conditional search; filtering [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] (n) { comp } conditional construct [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] (n) { comp } condition entry; conditional phrase [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.オルダス・ハックスリーが人間のもっとも危険な条件だと考えたのは倦怠であった。
We remind you that our terms are 60 days net.お支払いは60日以内という条件だったと思いますが。
Women work on equal terms with men in this firm.この会社では女性は男性と対等の条件で勤務している。
In this firm women work on equal terms with men.この会社では女性は男性と同じ条件で働いている。
It is not reasonable to suppose that this rule is applicable under any condition.この規則がどんな条件のもとでも適用できると考えるのは妥当ではない。
This work does not meet our requirements.この仕事はわれわれの必要条件を満たしていない。
These conditions amount to refusal.この条件では拒絶に等しい。
There is nobody who fulfils these conditions.この条件に該当する人は誰もいない。
This would enable us to compete more effectively with other agencies.この条件を受けていただけると、他社との競合が有利になります。
If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.これ以上の値引きがご要望でしたら、支払い条件の変更をご提案させていただかなくてはなりません。
We will accept your conditions.そちらの条件を受け入れましょう。
We will only consent on that condition.その条件ならば、同意しましょう。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you made a spectacle of yourself running after a man... who's not in love with you when you might have any man in the county?[CN] 我会无条件的答应他 我希望我女儿快乐 Gone with the Wind (1939)
- Just a minute. With one condition.[CN] 等等 我有个条件 The Lady Vanishes (1938)
It's adapted well to our atmosphere, considering its nutritional needs.[JP] 栄養上の必要条件から 考えて — 環境に十分適応している Alien (1979)
She ran the same distance. They were even.[JP] 同じ距離を彼女も走ったわけだから 条件は一緒じゃないですか? The Gentle Twelve (1991)
A deal?[CN] 条件 One Piece 3D: Mugiwara cheisu (2011)
On one condition.[JP] 条件 Return to Oz (1985)
When those who built the castle stipulated Freia as payment I agreed because you undertook to redeem the noble pledge[JP] 城を請け負った者が報酬にフライアを 条件とした わしが承知したのはお前が高貴な人質を 請け出すと誓ったからではないか? Das Rheingold (1980)
I don't want you to think I'm taking advantage of you in this but the first requirement is an excellent physical condition.[CN] 我不想让你认为我在占你的便宜 但是首要要求就是身体条件 'G' Men (1935)
It'd be foolish to belittle the quality of the merchandise... but your terms are impossible.[CN] 贬低这些商品的 质量是很愚蠢的 但你的条件是不可能的 Ninotchka (1939)
"A hierarchical society is only possible on the basis of poverty and ignorance."[JP] "階級社会の成立は 貧困と無知が条件だ" 1984 (1984)
"We haven't talked terms yet."[CN] 我们还没谈条件 The Circus (1928)
Is it advisable to take one's own towels?[CN] 许多有关俄国洗衣店的劣差条件 如果我带上自己的毛巾 是不是更加明智? Ninotchka (1939)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
条件コード[じょうけんコード, jouken ko-do] condition code [Add to Longdo]
条件記述部[じょうけんきじゅつぶ, joukenkijutsubu] condition stub [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]
条件[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
条件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump [Add to Longdo]
条件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
条件[じょうけん, jouken] Bedingung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top