ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

条件

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -条件-, *条件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] condition; prerequisite; factor, #510 [Add to Longdo]
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] requirement; necessary condition (math), #20,462 [Add to Longdo]
先决条件[xiān jué tiáo jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] precondition; prerequisite, #27,234 [Add to Longdo]
条件投降[wú tiáo jiàn tóu xiáng, ㄨˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, / ] unconditional surrender, #58,258 [Add to Longdo]
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
前提条件[qián tí tiáo jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] pre-conditions [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
条件[じょうけん, jouken] (n) เงื่อนไข

Japanese-English: EDICT Dictionary
条件[じょうけん, jouken] (n) condition; conditions; term; terms; requirement; requirements; (P) [Add to Longdo]
条件が揃う[じょうけんがそろう, joukengasorou] (exp,v5u) to satisfy the requirements [Add to Longdo]
条件づけ;条件付け[じょうけんづけ, joukenduke] (n) conditioning [Add to Longdo]
条件を呑む[じょうけんをのむ, joukenwonomu] (exp,v5m) to accept the conditions [Add to Longdo]
条件を満たす;条件を充たす[じょうけんをみたす, joukenwomitasu] (exp,v5s) to meet the requirements; to satisfy the conditions [Add to Longdo]
条件コード[じょうけんコード, jouken ko-do] (n) {comp} condition code [Add to Longdo]
条件記述部[じょうけんきじゅつぶ, joukenkijutsubu] (n) {comp} condition stub [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] (n) {comp} conditional search; filtering [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] (n) {comp} conditional construct [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] (n) {comp} condition entry; conditional phrase [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.オルダス・ハックスリーが人間のもっとも危険な条件だと考えたのは倦怠であった。
We remind you that our terms are 60 days net.お支払いは60日以内という条件だったと思いますが。
Women work on equal terms with men in this firm.この会社では女性は男性と対等の条件で勤務している。
In this firm women work on equal terms with men.この会社では女性は男性と同じ条件で働いている。
It is not reasonable to suppose that this rule is applicable under any condition.この規則がどんな条件のもとでも適用できると考えるのは妥当ではない。
This work does not meet our requirements.この仕事はわれわれの必要条件を満たしていない。
These conditions amount to refusal.この条件では拒絶に等しい。
There is nobody who fulfils these conditions.この条件に該当する人は誰もいない。
This would enable us to compete more effectively with other agencies.この条件を受けていただけると、他社との競合が有利になります。
If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.これ以上の値引きがご要望でしたら、支払い条件の変更をご提案させていただかなくてはなりません。
We will accept your conditions.そちらの条件を受け入れましょう。
We will only consent on that condition.その条件ならば、同意しましょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Just a minute. With one condition.[CN] 等等 我有个条件 The Lady Vanishes (1938)
As a condition of the exchange, he's demanded access to one of our satellites.[JA] として 交換の条件、 彼はへのアクセスを要求しています 私たちの衛星の一つ。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
He made but one condition, that they pay him each year the tribute of a falcon in acknowledgement that Malta was still under Spain.[CN] 他只提出一个条件 他们每年进贡一只老鹰 藉此承认马耳他岛仍然属西班牙治下 The Maltese Falcon (1941)
Air-conditioned.[CN] 气流的条件原因 The Awful Truth (1937)
It'd be foolish to belittle the quality of the merchandise... but your terms are impossible.[CN] 贬低这些商品的 质量是很愚蠢的 但你的条件是不可能的 Ninotchka (1939)
It seems under certain rare conditions the latent virus can activate without the trigger virus.[JA] ある条件下で起き 潜伏ウイルスにトリガーは必要ない Resident Evil: Vendetta (2017)
He's in direct violation of the terms of our deal.[JA] 彼は取引条件を反故にしている A Flash of Light (2017)
She's even willing to suspend the hostilities if Cersei agrees to certain terms.[JA] サーシーが一定の条件を受け入れれば 停戦もいとわない Eastwatch (2017)
A deal?[CN] 条件 One Piece 3D: Mugiwara cheisu (2011)
This is the one million yen that's required.[JA] (佑希)これ 条件の100万円です The Mysterious Million Yen Women (2017)
"We haven't talked terms yet."[CN] 我们还没谈条件 The Circus (1928)
I have to pay one million yen every month, right?[JA] ? (菜々果) 毎月100万円支払うのが 条件なんでしょ? The Mysterious Million Yen Women (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
条件コード[じょうけんコード, jouken ko-do] condition code [Add to Longdo]
条件記述部[じょうけんきじゅつぶ, joukenkijutsubu] condition stub [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]
条件[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
条件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump [Add to Longdo]
条件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
条件[じょうけん, jouken] Bedingung [Add to Longdo]
<
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top