ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clique

K L IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clique-, *clique*
หรือคุณหมายถึง cliqü?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clique(n) กลุ่มคนที่สมาคมเฉพาะพวกของตน, Syn. coterie, set, clan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clique(คลิค) n. พวก, คณะ, กลุ่ม, หมู่, ก๊ก, ชมรม vi. จัดกลุ่มขึ้น vt.เข้ากลุ่ม, See also: cliquey, cliquy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
clique(n) พวก, คณะ, ก๊ก, หมู่, กลุ่ม, ชมรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it seemed like every clique had its own problems.มันเหมือนกับว่าแต่ละคน ก็มีปัญหาต่างๆกัน. Mean Girls (2004)
Can I just say that we don't have a clique problem at this school?หนูขอพูดแค่ว่า เราไม่มีปัญหากับใครในโรงเรียนได้มั้ยคะ? Mean Girls (2004)
And Gretchen found herself a new clique and a new queen bee to serve.และเกรทเชนค้นพบสมาคมใหม่ของเธอเอง กับผึ้งนางพญาตัวใหม่เพื่อมารับใช้ Mean Girls (2004)
It's all clans and cliques in the dressing room. Innit. Luv?มันก็แบ่งพรรคแบ่งพวกกันทั้งนั้นละ Goal! The Dream Begins (2005)
Look, you have your popular clique and your footballฟังนะ เธอเป็นนักกีฬาดังโคตรๆ มีแฟนสวยโคตรๆ Acafellas (2009)
I wish. A clique requires friends.หวังว่าน่ะสิ เรื่องซ้ำซากจะเกิดขึ้นน่ะต้องมีเพื่อน The Wildebeest Implementation (2011)
Apparently that's how this clique worked.เห็นได้ชัดว่า นั่นเป็นสิ่งที่กลุ่มคนทำกัน Painless (2011)
Well, maybe it's a clique inside a clique.อาจจะเป็นกลุ่มคนในกลุ่มคน Painless (2011)
The chic clique didn't appreciate my accessorization skills.พวกสาวๆ ไม่ชอบ ทักษะการเจาะของฉัน โดยเฉพาะเมื่อฉันพยายาม School's Out (2012)
I've been told your whole little clique didn't show up at school today.ฉันรู้ว่าเพื่อนในกลุ่มก๊วนเล็กๆของเธอทุกคน ไม่โผล่หัวมาโรงเรียนในวันนี้ Alpha Pact (2013)
Get in the right clique and you're set for life.เข้าให้ถูกพรรค แล้วตั้งตัวซะ The King (2017)
Being HAN Kang-sik's clique is my biggest chance in life.การเป็นก๊วนของฮันคังซิก คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผม The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cliqueI'm opposed to political power being monopolized within a clique.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่คณะ(n) staff, See also: clique, bloc, organization, Example: การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีมาแต่สมัยโบราณ, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่กระทำกิจกรรมร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[baeng pen kok pen lao] (v, exp) EN: split into factions ; form cliques
ข้าง[khāng] (n) EN: side ; party ; group ; faction ; clique  FR: côté [ m ] ; parti [ m ] ; groupe [ m ]
คลิก[khlik] (v) EN: click  FR: cliquer
คลิกเลือก[khlik leūak] (v, exp) EN: click on  FR: cliquer
คลิกเมนู[khlik mēnū] (v, exp) FR: cliquer dans le menu
คลิกปุ่ม[khlik pum] (v, exp) FR: cliquer un bouton
คลิกที่ลูกศร[khlik thī lūksøn] (v, exp) FR: cliquer sur la flèche
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [ m ] ; clan [ m ] ; cohorte [ f ] ; équipe [ f ] ; peloton [ m ] ; bande [ f ] ; clique [ f ] ; troupe [ f ] ; cercle [ m ] ; noyau [ m ] ; ensemble [ m ] ; classe [ f ] ; bloc [ m ] ; union [ f ] ; série [ f ] ; lot [ m ]
ก๊ก[kok] (n) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race  FR: bande [ f ] ; clique [ f ] ; faction [ f ] ; parti [ m ]
กด[kot] (v) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click  FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLIQUE K L IY1 K
CLIQUES K L IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clique (n) klˈiːk (k l ii1 k)
cliques (n) klˈiːks (k l ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pài, ㄆㄞˋ, ] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926, #945 [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, / ] clique; valve, #14,350 [Add to Longdo]
朋党[péng dǎng, ㄆㄥˊ ㄉㄤˇ, / ] clique, #79,620 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clique { f }junto [Add to Longdo]
Cliquenhaftigkeit { f }cliquishness [Add to Longdo]
cliquenhaft { adj }cliquish [Add to Longdo]
cliquenhaft { adv }cliquishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
一党[いっとう, ittou] (n, adj-no) party; clique; (P) [Add to Longdo]
右翼団体[うよくだんたい, uyokudantai] (n) right-wing organization (clique) (organisation) [Add to Longdo]
学閥[がくばつ, gakubatsu] (n) alma mater clique; old school tie [Add to Longdo]
軍閥[ぐんばつ, gunbatsu] (n) military clique or party [Add to Longdo]
財閥[ざいばつ, zaibatsu] (n, adj-no) zaibatsu; plutocrats; financial clique; chaebol (Korean); (P) [Add to Longdo]
徒党[ととう, totou] (n, vs, adj-no) conspirators; faction; cabal; clique [Add to Longdo]
党閥[とうばつ, toubatsu] (n) (party) faction or clique [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
[は, ha] (n, n-suf) clique; faction; school; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
派閥[はばつ, habatsu] Clique [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] CLIQUE, CLAN, PARTEI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clique \Clique\ (kl[=e]k), n. [F., fr. OF. cliquer to click. See
   {Click}, v. i.]
   A narrow circle of persons associated by common interests or
   for the accomplishment of a common purpose; -- generally used
   in a bad sense.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clique \Clique\, v. i.
   To To associate together in a clannish way; to act with
   others secretly to gain a desired end; to plot; -- used with
   together.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clique
   n 1: an exclusive circle of people with a common purpose [syn:
      {clique}, {coterie}, {ingroup}, {inner circle}, {pack},
      {camp}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 clique /klik/ 
  clique

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Clique /kliːkə/ 
  junto

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top