Search result for

ค่าน้ำ

(25 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าน้ำ-, *ค่าน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำนม[N] money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ค่าน้ำค่าไฟ[N] cost of utilities, Syn. ค่าน้ำไฟ, Example: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น, Thai definition: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าน้ำน. อากรจับสัตว์นํ้าซึ่งกำหนดตามแหล่งที่จับสัตว์น้ำซึ่งมีผู้ผูกอากรไว้ หรือเก็บจากเครื่องมือที่ใช้ เช่น โป๊ะ อวน ยอ แห เบ็ดราว.
ค่าน้ำนมน. เงินที่ฝ่ายชายต้องจ่ายให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิงในการสู่ขอเพื่อตอบแทนเป็นค่าที่ได้เลี้ยงดูมา, (โบ) นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ข้าวป้อน เป็น ค่าน้ำนมข้าวป้อน เช่น ให้คิดเอาค่าน้ำนมเข้าป้อนค่าเลี้ยงรักษาแก่มันแลชายซึ่งภาเอาหญิงไปเลี้ยงนั้นให้มันช่วยหญิงเสียกึ่งหนึ่ง (สามดวง)
ค่าน้ำนมปัจจุบันหมายถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูมา เช่น บวชตอบแทนค่าน้ำนม.
ค่าน้ำร้อนน้ำชาน. เงินสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานหรือขอรับบริการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weightค่าน้ำหนัก, ค่าน้ำหนัก (weight) ของเส้นเชื่อม e ในกราฟ คือ จำนวนที่ไม่เป็นลบที่กำหนดไว้บนเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to pay rent, lights, water.ฉันต้องจ่ายค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ Gomorrah (2008)
I have payment required.- แต่มีค่าน้ำร้อนน้ำชา Dragonball: Evolution (2009)
Blame high fuel costs, blame insurance premiums, blame technology.ต้องโทษค่าน้ำมัน เบี้ยประกัน เหนืออื่นใด โทษเทคโนโลยีโน้น Up in the Air (2009)
I hope she doesn't notice the $2,000 for the baboon seminal fluid I ordered.ฉันหวังว่าหล่อนคงยังไม่ทันสังเกตุตัวเลข 2พันเหรียญ ค่าน้ำเชื้อลิงบาบูนที่ฉันสั่งซื้อไป The No-Brainer (2009)
I got 100 bucks; gas money.ฉันให้ค่าน้ำมัน 100 ดอลล่าร์ The Mother Lode (2009)
This is lower than the amount I spent on gas to get here.ไม่พอค่าน้ำมันที่ฉันขับมานี้ด้วยซ้ำ Pilot (2009)
Looks like you wasted a tank of gas on this one.ดูเหมือนพวกเธอเสียค่าน้ำมันฟรีซะแล้ว Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
It's money for groceries and gas, for birthdays and graduation parties.มันเป็นเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าน้ำมันรถ สำหรับวันเกิดลูกๆ และเงินค่าฉลองการสำเร็จการศึกษา I.F.T. (2010)
Some guy, he came in a couple days ago and wanted to trade it for gas.ผู้ชายคนหนึ่ง เขามาเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว และต้องการใช้มันจ่าย แลกค่าน้ำมันรถ Green Light (2010)
Yesterday, we got our first water billเมือวานนี้ เราได้บิลทวงหนี้ค่าน้ำ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
With gas and motels,เฉพาะค่าน้ำมันกับค่าโรงแรม A Night of Neglect (2011)
Yeah. Water and power all paid up.ใช่ ยังมีคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ Today I Do (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าน้ำ[n. exp.] (khā nām) EN: water bill ; water charges (water supply)   FR: facture d'eau [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: water and electricity ; cost of utilities   FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām prapā) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply)   FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnāmchā) EN: bribe ; kickback ; slush fund   FR: bakchich [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top