ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -造-, *造*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[造, zào, ㄗㄠˋ] to build, to construct, to invent, to manufacture
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  告 (gào ㄍㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 354

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zào, ㄗㄠˋ, ] to make; to build; to invent; to manufacture, #3,290 [Add to Longdo]
[zào chéng, ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ, ] to bring about; to create; to cause, #557 [Add to Longdo]
[chuàng zào, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] to create; to bring about; to produce, #1,143 [Add to Longdo]
[gǎi zào, ㄍㄞˇ ㄗㄠˋ, ] to change; to alter; to transform, #1,479 [Add to Longdo]
[zhì zào, ㄓˋ ㄗㄠˋ, / ] to manufacture; to make, #1,521 [Add to Longdo]
[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]
[jiàn zào, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄠˋ, ] construct; build, #3,940 [Add to Longdo]
[yíng zào, ㄧㄥˊ ㄗㄠˋ, / ] to build (housing); to construct; to make, #4,338 [Add to Longdo]
[zhì zào yè, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] manufacturing industry, #4,873 [Add to Longdo]
[sù zào, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ, ] to model; to mould; plastic (arts); flexible; to portray (in sculpture or in words), #6,293 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つくり, tsukuri] รูปร่าง, โครงสร้าง
[ぞうりゅう, zouryuu] (n) granulation

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[つくる, tsukuru] Thai: สร้าง English: to make

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つくり, tsukuri] (n) make-up; structure; physique; (P) [Add to Longdo]
り花[つくりばな, tsukuribana] (n) (See 花) artificial flower [Add to Longdo]
り手;作り手[つくりて, tsukurite] (n) maker; builder; creator; tenant farmer [Add to Longdo]
り酒屋;作り酒屋;酒屋[つくりざかや, tsukurizakaya] (n) sake brewer; sake brewery [Add to Longdo]
[ぞうえい, zouei] (n,vs) building; construction [Add to Longdo]
営費[ぞうえいひ, zoueihi] (n) construction costs [Add to Longdo]
営物[ぞうえいぶつ, zoueibutsu] (n) buildings [Add to Longdo]
影剤[ぞうえいざい, zoueizai] (n) (medical) contrast media [Add to Longdo]
[ぞうえん, zouen] (n) landscape gardening [Add to Longdo]
園術[ぞうえんじゅつ, zouenjutsu] (n) art of landscape gardening [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That house is built of bricks.あの家はレンガりだ。
Uranium is used in the production of nuclear power.ウラニウムは原子力製に用いられる。
Japan's competitiveness in camera making is unchallenged.カメラ製における日本の競争力は揺るぎない。
Wine made here is very famous.ここでられたぶどう酒はすごく有名です。
This dam was built at the cost of many lives.このダムは多くの命を犠牲にしてられた。
This company products the television.この会社はテレビを製しています。
This firm manufactures cars at the rate of two hundred per day.この会社は一日に200台の割合で車を製している。
This company manufactures computer chips.この企業はコンピューター・チップを製している。
This machine cranks out a thousand screws an hour.この機械は1時間に千個のねじを製する。
This machine was manufactured in France.この機械はフランスで製されたものである。
They are manufacturing TV sets in this factory.この工場ではテレビ受像機を製しています。
I am gardening these days just to kill time.この頃私は退屈しのぎに庭りをしています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your son wants some breast milk.[CN] 她已经跟室长说 不再做我的型师了 Episode #1.7 (2004)
. ..my brain pattern there was scarcely any larger than yours.[JA] 私の脳の知覚構は 君と大差なかった Forbidden Planet (1956)
FARMAN: I may be missing some individual structures...[JA] 失われた構物の手がかりを 見つけることが出来るかも・・・ Forbidden Planet (1956)
It must've been renewing its molecular structure... . ..from one microsecond to the next.[JA] あれは、分子構を 再構築していたのです・・ ・・1マイクロ秒毎に次々と Forbidden Planet (1956)
-Do you understand the mechanism?[JA] - これの構は理解できたか? Forbidden Planet (1956)
You.. are all quite smart.[CN] 他们怎么会创 Episode #1.2 (2004)
Why? -Don't know.[CN] 妈恩彩说不做我的型师了 Episode #1.5 (2004)
How do I look? Am I pretty?[CN] 宋型师你觉得我美吗 Episode #1.2 (2004)
Well, notice this structure here.[JA] まず、ここの構に 注目して下さい Forbidden Planet (1956)
Excuse me, aren't you Chae Yoon's coordinator?[CN] 请问一下 你是不是崔允的型师 Episode #1.2 (2004)
-She's in the room.[CN] 你不当小允的型师 Episode #1.2 (2004)
-Even manufactures the raw materials.[JA] - 原料さえも製するよ Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つくる, tsukuru] herstellen, produzieren, bauen [Add to Longdo]
幣局[ぞうへいきょく, zouheikyoku] -Muenze, Muenzstaette [Add to Longdo]
[ぞうせん, zousen] Schiffbau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top