Search result for

satisfying

(34 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfying-, *satisfying*, satisfy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfying[ADJ] ซึ่งสนองความพอใจ, See also: อิ่มใจ, เบิกบานใจ, Syn. comforting, gratifying, pleasing
satisfying[N] การทำให้พึงพอใจ
satisfyingly[ADV] อย่างพึงพอใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"SO SEXUALLY SATISFYINGเพื่อตอบสนองราคะ Zoe's Reprise (2009)
But each one since has been less and less satisfying.แต่เนื่องจากแต่ละคนมีน้อยและพอใจน้อย Pleasure Is My Business (2009)
And handing you over to Clay would be a satisfying consolation.ฉันจะไม่ส่งตัวนายให้กับเคลย์ อย่างที่ต้องการ Na Triobloidi (2009)
I feel Terrible. Even if we win, it's not gonna be satisfying.ฉันรู้สึกแย่มาก ถึงชนะก็คงไม่ดีใจ Vitamin D (2009)
Going after him feels very familiar, except it won't have its usual satisfying ending.ไปทำความรู้จักใกล้ชิดกับเขา นอกจาก เขาไม่อยาก ให้มันจบแบบธรรมดา Blinded by the Light (2009)
If you deal with your depression, You can lead a fulfilling and satisfying life.ถ้าเธอขจัดความหดหู่ออกไปได้ เธอก็จะพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มและน่าพึงพอใจ You Don't Know Jack (2010)
It's a curious thing, but the thought of breaking your nose is almost as satisfying as actually doing it.น่าสนใจดีนี่ แต่ความคิดที่ว่าจะหักดั้งจมูกนายก็เกือบทำให้พอใจ พอๆ กับการได้ลงมือจริงๆ เลย Frankie & Alice (2010)
I wanted to know that her life was full and satisfying.ไปดูว่าท่านมีความสุขดี The Twilight Saga: Eclipse (2010)
And I recently contacted an exotic animal dealer... 'cause I had a very satisfying dream that the two of us went to a zoo... and I shoved your face into one of those pink, enflamed monkey butts that weeps lymph.ฉันติดต่อร้านขายสัตว์แปลกๆ เพราะฉันฝันดีว่า เราอยู่ในสวนสัตว์ และฉันผลักหน้านายไปโดน ลิงตูดชมพู ที่กำลังร้องไห้ Journey to Regionals (2010)
It's very satisfying to use an insulting colloquialism even when it isn't accurate.มันสะใจมากเลย ที่ใช้คำพูดแดกดันแบบนั้น ถึงมันจะไม่ค่อยตรงนัก The X in the File (2010)
And as satisfying as it is to have been gifted enough rotisserie ovens... to roast an entire hobo... for me the real joy of Christmas... was breaking the collective heart of the Glee Club.มีห่อเนื้อย่างพอสำหรับที่จะย่างให้พวกจรจัดทั้งหมด สำหรับฉันแล้ว ความสนุกสนานที่แท้จริงของวันคริสต์มาส คือการทำลายหัวใจของพวกกลี A Very Glee Christmas (2010)
You think that my wife is unfaithful to me because I'm not satisfying her?คุณคิดว่าเมียผมนอกใจผมหรอ เพราะว่า ผมไม่ทำให้เธอพอใจ Chuck Versus the Subway (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfyingHe was zealous in satisfying his employer.
satisfyingThe food the restaurant offered us was so cold and salty that it was far from satisfying.
satisfyingThere is no satisfying spoiled children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing   FR: plaisant ; agréable
สมใจ[v.] (somjai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying   
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing   

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFYING    S AE1 T AH0 S F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfying    (v) (s a1 t i s f ai i ng)
satisfyingly    (a) (s a1 t i s f ai i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
飽き足らない;飽き足りない[あきたらない(飽き足らない);あきたりない(飽き足りない), akitaranai ( aki tara nai ); akitarinai ( aki tari nai )] (adj-i) (See 足りる,飽きる) unsatisfactory; unsatisfying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satisfy \Sat"is*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Satisfied}; p. pr. &
   vb. n. {Satisfying}.] [OF. satisfier; L. satis enough +
   -ficare (in comp.) to make; cf. F. satisfaire, L.
   satisfacere. See {Sad}, a., and {Fact}.]
   1. In general, to fill up the measure of a want of (a person
    or a thing); hence, to grafity fully the desire of; to
    make content; to supply to the full, or so far as to give
    contentment with what is wished for.
    [1913 Webster]
 
       Death shall . . . with us two
       Be forced to satisfy his ravenous maw. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To pay to the extent of claims or deserts; to give what is
    due to; as, to satisfy a creditor.
    [1913 Webster]
 
   3. To answer or discharge, as a claim, debt, legal demand, or
    the like; to give compensation for; to pay off; to
    requite; as, to satisfy a claim or an execution.
    [1913 Webster]
 
   4. To free from doubt, suspense, or uncertainty; to give
    assurance to; to set at rest the mind of; to convince; as,
    to satisfy one's self by inquiry.
    [1913 Webster]
 
       The standing evidences of the truth of the gospel
       are in themselves most firm, solid, and satisfying.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To satiate; sate; content; grafity; compensate. See
     {Satiate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfying
   adj 1: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good
       solid food"; "ate a substantial breakfast"; "four square
       meals a day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid},
       {square}, {substantial}]
   2: providing freedom from worry [syn: {comforting}, {cheering},
     {satisfying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top