ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satisfying

S AE1 T IH0 S F AY2 IH0 NG   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfying-, *satisfying*, satisfy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfying[ADJ] ซึ่งสนองความพอใจ, See also: อิ่มใจ, เบิกบานใจ, Syn. comforting, gratifying, pleasing
satisfying[N] การทำให้พึงพอใจ
satisfyingly[ADV] อย่างพึงพอใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is rare for me, in my life, to have such a satisfying day.หายากนะเนี่ย ที่จะมีเรื่องน่ายินดีแบบนี้ Vampire Hunter D (1985)
You can't tell me that he's satisfying you sexually.คุณไม่ยอมบอกผมเลยนะว่า เค้ากำลังจะงาบคุณ หรือว่างาบไปแล้ว Mannequin (1987)
In about two minutes you'll be satisfying your taste for revenge.ใน2นาที นายจะได้ลิ้มรสการล้างแค้น. Ice Age (2002)
And a lot of other satisfying carcinogensสารก่อมะเร็งก็เพียบ เหมือนกัน Saving Face (2004)
It's about satisfying desires.มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ My Boyfriend Is Type-B (2005)
He's gone from the power to damage a building to something far more satisfying.เขาเปลี่ยนจากอำนาจในการทำลาย/Nสิ่งปลูกสร้างสู่บางอย่างที่ทำให้เขาพอใจได้มากกว่า Compulsion (2005)
That was satisfying.ได้ตบแกซะบ้างมันสะใจ The Da Vinci Code (2006)
They lived happily ever after. You can't get more satisfying than that.พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คุณไม่สามารถจะพอใจได้มากกว่านี้ Ice Age: The Meltdown (2006)
I'm all for satisfying urges.ผมพร้อมสนองแรงกระตุ้นให้ It's Alive! (2007)
That was satisfying.สะใจชะมัด Resistance Is Futile (2007)
By satisfying youโดยการทำตามความพึงพอใจของคุณ Once (2007)
You can raise a man's hopes without satisfying them.สามารถให้ความหวังผู้ชายได้ โดยไม่ต้องปรนเปรอเค้าก็ได้นะ Welcome to Kanagawa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfyingHe was zealous in satisfying his employer.
satisfyingThe food the restaurant offered us was so cold and salty that it was far from satisfying.
satisfyingThere is no satisfying spoiled children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing   FR: plaisant ; agréable
สมใจ[v.] (somjai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying   
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing   

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFYING    S AE1 T IH0 S F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfying    (v) sˈætɪsfaɪɪŋ (s a1 t i s f ai i ng)
satisfyingly    (a) sˈætɪsfaɪɪŋliː (s a1 t i s f ai i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
飽き足らない;飽き足りない[あきたらない(飽き足らない);あきたりない(飽き足りない), akitaranai ( aki tara nai ); akitarinai ( aki tari nai )] (adj-i) (See 足りる,飽きる) unsatisfactory; unsatisfying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satisfy \Sat"is*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Satisfied}; p. pr. &
   vb. n. {Satisfying}.] [OF. satisfier; L. satis enough +
   -ficare (in comp.) to make; cf. F. satisfaire, L.
   satisfacere. See {Sad}, a., and {Fact}.]
   1. In general, to fill up the measure of a want of (a person
    or a thing); hence, to grafity fully the desire of; to
    make content; to supply to the full, or so far as to give
    contentment with what is wished for.
    [1913 Webster]
 
       Death shall . . . with us two
       Be forced to satisfy his ravenous maw. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To pay to the extent of claims or deserts; to give what is
    due to; as, to satisfy a creditor.
    [1913 Webster]
 
   3. To answer or discharge, as a claim, debt, legal demand, or
    the like; to give compensation for; to pay off; to
    requite; as, to satisfy a claim or an execution.
    [1913 Webster]
 
   4. To free from doubt, suspense, or uncertainty; to give
    assurance to; to set at rest the mind of; to convince; as,
    to satisfy one's self by inquiry.
    [1913 Webster]
 
       The standing evidences of the truth of the gospel
       are in themselves most firm, solid, and satisfying.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To satiate; sate; content; grafity; compensate. See
     {Satiate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfying
   adj 1: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good
       solid food"; "ate a substantial breakfast"; "four square
       meals a day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid},
       {square}, {substantial}]
   2: providing freedom from worry [syn: {comforting}, {cheering},
     {satisfying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top