ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certainly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certainly-, *certainly*, certain
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certainly(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย, Syn. absolutely, definitely, surely

English-Thai: Nontri Dictionary
certainly(adv) อย่างแน่ใจ, อย่างแน่นอน, อย่างมั่นใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Certainly.-Certainly. Maid in Manhattan (2002)
I'd see that it had a certain panache.ประสานงาน Schindler's List (1993)
Your majesty certainly has a way with dumb animals.ท่านช่างมีวิธีจัดการสัตว์โงๆ่ ดีจริงๆ Aladdin (1992)
Why certainly, your majesty.ทำไมจะไม่ได้ล่ะ ฝ่าบาท ข้าขออภัย Aladdin (1992)
That's right. You've certainly proven your worth as far as I'm concerned.ถูกแล้ว เจ้าได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของเจ้าแล้ว ยิ่งกว่าที่ข้าจะคาดเสียอีก Aladdin (1992)
Get known for being a certain way, a way people think you are and soon, you get like that.แต่พอเป็นขี้ปากชาวบ้านมากๆ เข้า ก็เลยเป็นไรเป็นกันซิ The Bodyguard (1992)
I'm certain you do.ดิฉันแน่ใจว่าเป็นเช่นนั้น Wuthering Heights (1992)
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก Wuthering Heights (1992)
But we tolerate them at The Shop as long as they perform... and Angelo has certainly done that.ทางเราบอกกับองค์กรแล้วว่า.. นายแอนเจโลลาออกไปแล้ว จริงสิ.. The Lawnmower Man (1992)
You've certainly changed.เปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ย The Lawnmower Man (1992)
Endocrine: it carries secretions of certain glands... like the thyroid, adrenal, and pituitary... which regulate growth.ต่อมที่ทำหน้าที่รับเพื่อสร้างความรู้สึกทั้งหมด เหมือนต่อมไทรอยด์, แอดดรีนัล และพีทูอีทารี่ ซึ่งควบคุมการเติบโต The Lawnmower Man (1992)
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certainlyAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
certainlyAt that time the snow plow was certainly our hero.
certainlyBob will certainly attend the meeting.
certainlyCertainly.
certainlyCertainly he is handsome and intelligent, but he something about him that I can't like.
certainlyCertainly he is independent of him.
certainlyCertainly. I'd be glad to.
certainlyCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
certainlyCertainly there are downsides to leadership by coercion and force.
certainlyCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
certainlyCertainly there is nothing that will separate people more, and nothing so easy to slip into.
certainlyCertainly. What can I do?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัวร์(adv) surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
วันยังค่ำ(adv) surely, See also: certainly, Example: ทำอะไรมันต้องมีอุปสรรคและปัญหาวันยังค่ำ
เที่ยงแท้(adv) surely, See also: certainly, exactly, definitely, Syn. แน่แท้, แน่นอน, Example: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้
มั่นแม่น(adv) surely, See also: certainly, truly, Syn. แม่นมั่น, Example: เขาฝันถึงอนาคตอันสดใส และตั้งใจอย่างมั่นแม่นเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แน่เทียว(adv) surely, See also: certainly, undoubtedly, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่, Example: นักมวยคู่นี้คงสมยอมกันแน่เทียวก่อนจะเข้าสู่สังเวียน
มั่นใจ(adv) confidently, See also: certainly, surely, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: เขาตอบออกไปอย่างมั่นใจในเหตุผลของตัวเอง, Thai Definition: อย่างเชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
ง่ายดาย(adv) easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย
แน่นอน(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, เป็นแน่, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
แน่ๆ(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. เป็นแน่, แน่นอน, Example: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่อย่างนี้ มีหวังสอบตกแน่ๆ, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
เป็นแน่(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่นอน, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึงต้องสูงถึงหลักล้านเป็นแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
ได้[dāi = dai] (x) EN: yes ; that's possible ; certainly  FR: oui ; c'est possible ; certainement
ได้เลย[dāi loēi] (adv) EN: certainly  FR: certainement ; absolument
ดอก[døk] (x) EN: unquestionable ; certainly ; at all
แน่ ๆ[naē-naē] (adv) EN: certainly ; surely ; definitely  FR: certainement ; assurément
แน่นอน[naēnøn] (adv) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure  FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่วแน่[naēonaē] (adv) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly  FR: résolument
หนักแน่น[naknaen] (adv) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely
ง่ายดาย[ngāidāi] (adv) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply  FR: facilement ; simplement ; aisément

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
certainly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certainly

WordNet (3.0)
surely(adv) definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'), Syn. sure enough, for sure, sure, certainly, for certain, sure as shooting

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Certainly

adv. Without doubt or question; unquestionably. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] certainly; must; will; necessarily #1,845 [Add to Longdo]
确是[què shì, ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ,   /  ] certainly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ach wo!Certainly not! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) #564 [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) #841 [Add to Longdo]
是非[ぜひ, zehi] (adv, n) (1) (uk) certainly; without fail; (2) right and wrong; pros and cons; (P) #2,212 [Add to Longdo]
八幡[はちまん, hachiman] (n) (1) (abbr) (See 八幡神) Hachiman (God of War); (2) (abbr) (See 八幡宮) Hachiman shrine; (adv) (3) (arch) certainly; (P) #3,438 [Add to Longdo]
勿論[もちろん, mochiron] (adv) (uk) of course; certainly; naturally; (P) #14,638 [Add to Longdo]
てっきり[tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
もしかしなくても[moshikashinakutemo] (exp, adv) (col) (See もしかし) no need to guess; certainly [Add to Longdo]
もちのろん[mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
よもや[yomoya] (adv) surely; certainly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top