Search result for

faction

(59 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faction-, *faction*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faction    [N] ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
faction    [N] ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม, Syn. dissension
factional    [ADJ] เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factionกลุ่มแยก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factionThe two factions gang up with each other.
factionRelations are tenuous as peace talks resume between warring factions.
factionHe once belonged to the Fukuda faction.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
factionary(แฟค'เชินนะรี) n. สมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง. adj. เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
olfaction(ออลแฟค'เชิน) n. กลิ่น,การดมกลิ่น, Syn. n. smell
petrifaction(พีทระแฟค'เชิน) n. การกลายเป็นหิน,กระบวนการกลายเป็นหิน
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า,การเน่าเปื่อย,เน่าสลาย., See also: putrefactive,putrefacient adj.
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
liquefaction(n) การทำให้เหลว,การทำให้เป็นน้ำ
putrefaction(n) ความเน่าเปื่อย,การเน่าสลาย
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าย    [N] group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen kok pen lao) EN: split into factions ; form cliques   
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique   FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side   FR: pôle [m]
ความละลาย[n.] (khwām lalāi) FR: liquéfaction [f]
ความไม่พึงพอใจ[n.] (khwām mai pheungphøjai) EN: dissatisfaction   FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความพึงพอใจ[n.] (khwām pheungphøjai) EN: satisfaction [f]   FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk) EN: consumer satisfaction   
ความพึงพอใจในการทำงาน[n. exp.] (khwām pheungphøjai nai kān thamngān) EN: job satisfaction   

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTION    F AE1 K SH AH0 N
FACTIONS    F AE1 K SH AH0 N Z
FACTIONAL    F AE1 K SH AH0 N AH0 L
FACTIONALISM    F AE1 K SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faction    (n) (f a1 k sh @ n)
factions    (n) (f a1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
サティスファクション[, sateisufakushon] (n) satisfaction [Add to Longdo]
タカ派;鷹派[タカは(タカ派);たかは(鷹派), taka ha ( taka ha ); takaha ( taka ha )] (n) (See 鳩派) hawks; hardline faction [Add to Longdo]
ファクション[, fakushon] (n) faction [Add to Longdo]
伊吹派[いぶきは, ibukiha] (n) Ibuki Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
為公会[いこうかい, ikoukai] (n) Iko-kai (faction of the LDP) [Add to Longdo]
一党一派[いっとういっぱ, ittouippa] (n) party; faction [Add to Longdo]
引赤[いんせき, inseki] (n,adj-no) (obsc) (See 発赤) rubefaction (reddening of the skin) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮派[bāng pài, ㄅㄤ ㄆㄞˋ, / ] faction [Add to Longdo]
派性[pài xìng, ㄆㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] factionalism; tribalism [Add to Longdo]
党魁[dǎng kuí, ㄉㄤˇ ㄎㄨㄟˊ, / ] faction leader; head of political party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faction \Fac"tion\ (f[a^]k"sh[u^]n), n. [L. factio a doing, a
   company of persons acting together, a faction: cf. F. faction
   See {Fashion}.]
   1. (Anc. Hist.) One of the divisions or parties of
    charioteers (distinguished by their colors) in the games
    of the circus.
    [1913 Webster]
 
   2. A party, in political society, combined or acting in
    union, in opposition to the government, or state; --
    usually applied to a minority, but it may be applied to a
    majority; a combination or clique of partisans of any
    kind, acting for their own interests, especially if
    greedy, clamorous, and reckless of the common good.
    [1913 Webster]
 
   3. Tumult; discord; dissension.
    [1913 Webster]
 
       They remained at Newbury in great faction among
       themselves.              --Clarendon.
 
   Syn: Combination; clique; junto. See {Cabal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faction
   n 1: a clique (often secret) that seeks power usually through
      intrigue [syn: {cabal}, {faction}, {junto}, {camarilla}]
   2: a dissenting clique [syn: {faction}, {sect}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top