ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faction

F AE1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faction-, *faction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faction(n) ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
faction(n) ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม, Syn. dissension
factional(adj) เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
factionary(แฟค'เชินนะรี) n. สมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง. adj. เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence, grant
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
olfaction(ออลแฟค'เชิน) n. กลิ่น,การดมกลิ่น, Syn. n. smell
petrifaction(พีทระแฟค'เชิน) n. การกลายเป็นหิน,กระบวนการกลายเป็นหิน
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า,การเน่าเปื่อย,เน่าสลาย., See also: putrefactive, putrefacient adj.
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
liquefaction(n) การทำให้เหลว,การทำให้เป็นน้ำ
putrefaction(n) ความเน่าเปื่อย,การเน่าสลาย
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factionกลุ่มแยก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According from Sir, there are faction of wushu tooความเห็นต่าง ๆ ย่อมมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย Fearless (2006)
Is he just trying to create a faction of highborns?หนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี... Ouran High School Host Club (2006)
Vigilante factions have taken law into their own hands.พวกศาลเตี้ยไม่เคยคำนึงเรื่องกฎหมาย Faith Like Potatoes (2006)
There are a lot of factions that would love to get their hands on the Eye of Shangri-La.มีหลายฝ่ายหวังเอื้อมมือคว้าดวงตาแห่งแชงกรีลา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Certain factions of nigerian gangs want to try and extract weaponry from District 9.เหล่าสมุนแก๊งไนจีเรียน ต้องการที่จะลองใช้ อาวุธจาก เขต 9 District 9 (2009)
Fighting MNU security forces, this armed faction is doomed...กองบังคับการรักษาความปลอดภัยMNU District 9 (2009)
GPS and the Serizawa Faction are involved in this.จีพีเอสและกองทัพเซรริซาวะยังขัดแย้งกันอยู่ Crows Zero II (2009)
It was the same faction that was responsible for David's death.เหมือนเป็นพวกเดียวกัน ที่มีส่วนให้เดวิดเสียชีวิต Turas (2010)
A faction of settlers migrated from salemกลุ่มผู้ก่อตั้ง อพยพมาจากซาเล็ม The Dinner Party (2011)
There are factions inside the regime who have never been completely on board...มีกลุ่มขัดแย้งภายในองค์กร ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการทำงาน... . And When I Die (2011)
We ran an operation to capture the leader of a breakaway ira faction years ago.เราได้มีปฎิบัติการเพื่อจับตัวหัวหน้าทีม ที่แยกตัวออกจากกลุ่ม IRA เมื่อหลายปีก่อน Valhalla (2011)
When he is impartial, if factions don't form, the King must keep it smooth.เมื่อเขาเป็นธรรม ถ้ายังสร้างกลุ่มไม่ได้ กษัตริย์ต้องทำให้ทุกอย่างราบรื่น Warrior Baek Dong-soo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factionFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
factionHe once belonged to the Fukuda faction.
factionRelations are tenuous as peace talks resume between warring factions.
factionThe two factions gang up with each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าย(n) group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai Definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[baeng pen kok pen lao] (v, exp) EN: split into factions ; form cliques
ฝ่าย[fāi] (n) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector  FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ข้าง[khāng] (n) EN: side ; party ; group ; faction ; clique  FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
ขั้ว[khūa = khua] (n) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side  FR: pôle [m]
ความละลาย[khwām lalāi] (n) FR: liquéfaction [f]
ความไม่พึงพอใจ[khwām mai pheungphøjai] (n) EN: dissatisfaction  FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ[khwām mai phøjai] (n) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration  FR: mécontement [m]
ความพึงพอใจ[khwām pheungphøjai] (n) EN: satisfaction [f]  FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer satisfaction
ความพึงพอใจในการทำงาน[khwām pheungphøjai nai kān thamngān] (n, exp) EN: job satisfaction

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTION F AE1 K SH AH0 N
FACTIONS F AE1 K SH AH0 N Z
FACTIONAL F AE1 K SH AH0 N AH0 L
FACTIONALISM F AE1 K SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faction (n) fˈækʃən (f a1 k sh @ n)
factions (n) fˈækʃənz (f a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮派[bāng pài, ㄅㄤ ㄆㄞˋ, / ] faction, #18,582 [Add to Longdo]
派性[pài xìng, ㄆㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] factionalism; tribalism, #31,974 [Add to Longdo]
党魁[dǎng kuí, ㄉㄤˇ ㄎㄨㄟˊ, / ] faction leader; head of political party, #61,836 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれあれ[areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
サティスファクション[sateisufakushon] (n) satisfaction [Add to Longdo]
タカ派;鷹派[タカは(タカ派);たかは(鷹派), taka ha ( taka ha ); takaha ( taka ha )] (n) (See 鳩派) hawks; hardline faction [Add to Longdo]
ファクション[fakushon] (n) faction [Add to Longdo]
伊吹派[いぶきは, ibukiha] (n) Ibuki Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
為公会[いこうかい, ikoukai] (n) Iko-kai (faction of the LDP) [Add to Longdo]
一党一派[いっとういっぱ, ittouippa] (n) party; faction [Add to Longdo]
引赤[いんせき, inseki] (n,adj-no) (obsc) (See 発赤) rubefaction (reddening of the skin) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faction \Fac"tion\ (f[a^]k"sh[u^]n), n. [L. factio a doing, a
   company of persons acting together, a faction: cf. F. faction
   See {Fashion}.]
   1. (Anc. Hist.) One of the divisions or parties of
    charioteers (distinguished by their colors) in the games
    of the circus.
    [1913 Webster]
 
   2. A party, in political society, combined or acting in
    union, in opposition to the government, or state; --
    usually applied to a minority, but it may be applied to a
    majority; a combination or clique of partisans of any
    kind, acting for their own interests, especially if
    greedy, clamorous, and reckless of the common good.
    [1913 Webster]
 
   3. Tumult; discord; dissension.
    [1913 Webster]
 
       They remained at Newbury in great faction among
       themselves.              --Clarendon.
 
   Syn: Combination; clique; junto. See {Cabal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faction
   n 1: a clique (often secret) that seeks power usually through
      intrigue [syn: {cabal}, {faction}, {junto}, {camarilla}]
   2: a dissenting clique [syn: {faction}, {sect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top