ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firmness

F ER1 M N AH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firmness-, *firmness*, firmnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firmness[N] ความมั่นคง, See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน, Syn. constancy, stiffness, steadfastness

English-Thai: Nontri Dictionary
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา Gandhi (1982)
I want firmness and discipline.แน่วแน่และมีวินัยไว้ Gandhi (1982)
Let me show you the firmness of my beliefs.ให้ฉันแสดงให้หนูดูนะ ว่าฉันเชื่อหนูแค่ไหน. V for Vendetta (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักแน่น[N] firmness, See also: steadiness, stability, fortitute, Syn. ความมั่นคง, Ant. ความรวนเร, Example: เรื่องการปรับราคาน้ำมันอาจจะล้มไปได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ
ความเหนียวแน่น[N] firmness, See also: constancy, Syn. ความแน่นแฟ้น, Example: พล.อ. ชาญนั้นมีความเหนียวแน่นกับ บิ๊กจิ๋ว เป็นพิเศษ
ฝั่งฝา[N] stability, See also: firmness, Syn. เป็นฝั่งฝา, เป็นฝั่งเป็นฝา, Example: ลูกๆ ของเขาแต่งงาน มีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งฝาทุกคนแล้ว, Thai definition: ปึกแผ่น, หลักฐาน, (มักใช้แก่ผู้ที่มีครอบครัว), การมีคู่ครองที่แน่นอน
เสถียรภาพ[N] stability, See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness, Syn. ความมั่นคง, ความคงตัว, Example: ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาช้านาน
ความทรหด[N] toughness, See also: firmness, doughtiness, stiffness, fortitude, Syn. ความอดทน, ความทรหดอดทน, Example: เขาเอาชนะได้ด้วยความทรหด, Thai definition: ความอดทนไม่ย่อท้อ
ธีรภาพ[N] firmness, See also: stability, solidity, constancy, steadiness, steadfast, firm, stable, Syn. ความมั่นคง, ความแน่นหนา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraphāp) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness   FR: stabilité [f] ; équilibre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMNESS F ER1 M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmness (n) fˈɜːʳmnəs (f @@1 m n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness; steadfastness, #45,461 [Add to Longdo]
坚固性[jiān gù xìng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness, #98,759 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entschlossenheit {f}; Bestimmtheit {f} | mit Entschlossenheit auftretenfirmness | to act with firmness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
毅然[きぜん, kizen] (n,adj-t,adv-to) fortitude; firmness; resolution [Add to Longdo]
強固(P);鞏固[きょうこ, kyouko] (adj-na,n) firmness; stability; security; strength; (P) [Add to Longdo]
金鉄[きんてつ, kintetsu] (n) gold and iron; firmness; adamancy [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) (1) (obsc) strength; solidity; firmness; (2) (obsc) armour; armor [Add to Longdo]
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
剛毅;豪毅[ごうき, gouki] (adj-na,n) fortitude; firmness of character; hardihood; manliness [Add to Longdo]
剛強[ごうきょう, goukyou] (adj-na,n) strength; firmness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firmness \Firm"ness\, n.
   The state or quality of being firm.
 
   Syn: {Firmness}, {Constancy}.
 
   Usage: Firmness belongs to the will, and constancy to the
      affections and principles; the former prevents us from
      yielding, and the latter from fluctuating. Without
      firmness a man has no character; "without constancy,"
      says Addison, "there is neither love, friendship, nor
      virtue in the world."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firmness
   n 1: the muscle tone of healthy tissue; "his muscular firmness"
      [syn: {firmness}, {soundness}] [ant: {unsoundness}]
   2: the trait of being resolute; "his resoluteness carried him
     through the battle"; "it was his unshakeable resolution to
     finish the work" [syn: {resoluteness}, {firmness}, {firmness
     of purpose}, {resolve}, {resolution}] [ant: {irresoluteness},
     {irresolution}]
   3: the property of being unyielding to the touch
   4: the quality of being steady or securely and immovably fixed
     in place [syn: {steadiness}, {firmness}] [ant: {ricketiness},
     {unsteadiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top