ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -工-, *工*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[工, gōng, ㄍㄨㄥ] labor, work; laborer, worker
Radical: Decomposition: 一 (yī )  丄 (shàng ㄕㄤˋ) 
Etymology: [pictographic] A spade or other workman's tool,  Rank: 118
[差, chà, ㄔㄚˋ] difference, gap; almost, nearly; in error; an officer
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Work 工 done by a sheep 羊; incompetence,  Rank: 732
[左, zuǒ, ㄗㄨㄛˇ] left; unorthodox, improper
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictographic] A left hand; compare 又,  Rank: 782
[巧, qiǎo, ㄑㄧㄠˇ] skillful, ingenious, clever
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] work,  Rank: 1,219
[巫, wū, ] wizard, sorcerer, witch, shaman
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictographic] A cross-shaped divining rod,  Rank: 2,189
[巩, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] to bind, to guard, to strengthen; firm, secure, strong
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  凡 (fán ㄈㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] all,  Rank: 2,384
[巯, qiú, ㄑㄧㄡˊ] an atom group
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  㐬 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 6,242

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] work; worker; skill; profession; trade; craft; labor, #1,419 [Add to Longdo]
[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] industry, #869 [Add to Longdo]
[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff, #1,103 [Add to Longdo]
作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker, #1,359 [Add to Longdo]
[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, / ] wages; pay, #1,561 [Add to Longdo]
[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] to process; processing; working (of machinery), #1,879 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうじ, kouji] (n) การก่อสร้าง, งานก่อสร้าง
作員[こうさくいん, kousakuin] (n) สารลับ, จารชน
[こうじょう, koujou] (n) โรงงาน
場長[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ
[こうぎょう, kougyou] (n) อุตสาหกรรม
業地帯[こうぎょうちたい, kougyouchitai] (n) เขตอุตสาหกรรม, See also: S. 業地域,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
業省[こうぎょうしょう, kougyoushou] (n) กระทรวงอุตสาหกรรม
[くどう, kudou] (name) ชื่อคน อ่านว่า คุโด
学士[こうがくし, kougakushi] (n) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
学科[こうがくか, kougakuka] (n) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
場団地[こうじょうだんち, koujoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
業団地[こうぎょうだんち, kougyoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม[業団地, kougyou danchi] นิคมอุตสาหกรรม
[こうふ, koufu] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำด้วยฝีมือคน English: maneuvering
場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory
[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n-suf) (factory) worker [Add to Longdo]
[こういん, kouin] (n) factory worker; (P) [Add to Longdo]
員寮[こういんりょう, kouinryou] (n) dormitory for factory workers [Add to Longdo]
[こうか, kouka] (n) engineering course; (P) [Add to Longdo]
科大学[こうかだいがく, koukadaigaku] (n) engineering college [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] (n) engineering; (P) [Add to Longdo]
学科[こうがくか, kougakuka] (n) engineering department [Add to Longdo]
学士[こうがくし, kougakushi] (n) Bachelor of Engineering [Add to Longdo]
学者[こうがくしゃ, kougakusha] (n) engineer [Add to Longdo]
学修士[こうがくしゅうし, kougakushuushi] (n) Master of Engineering [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。業国に何が起こるだろうか。
Industrial production in July rose sharply.7月の業生産は急増した。
AI stands for artificial intelligence.AIは人知能の略です。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永久プレス加の服を買う。
You will be in charge of the women working in this factory.あなたがこの場で働く女性の担当になります。
You'll be in charge of the girls working in this factory.あなたにはこの場の女子職員の管理をしていただくことになるでしょう。
They make used food oil into soap at that factory.あの場では古い食用油で石鹸をつくっている。
Abraham Lincoln's father was a carpenter by trade.アブラハム・リンカーンの父の職業は大だった。
Jack of all trades is master of none.あらゆる職業に手を出す者は何の熟練にもなれない。
Those mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.あれらの修理たちは時給一万円ももらっている。
Strawberries are made into jam.イチゴは加されてジャムになる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Provocatrix.[JA] 女性作員 Skyfall (2012)
Besides I don't like to leave the money in the plant overnight.[JA] 夜の間 金を場に残したくない He Walked by Night (1948)
The colleagues of the shop of cars they would accept me as partner if takes the pasta.[JA] 整備場の奴らがさ... 俺が金をだせば 一枚かませてくれる Scarlet Street (1945)
Labour![CN] 人! The Cloud-Capped Star (1960)
Work?[CN] 打? The Place Promised in Our Early Days (2004)
No, no.[CN] 你有作吗? Dirty Pretty Things (2002)
Here, at your plant, tailing your car.[JA] 家でも場でも 車も尾行して He Walked by Night (1948)
Are the girls in Phoenix that bad?[JA] フェニックスの女って こんなに不細 Detour (1945)
Mm. Tool.[CN] 一把 Red Sky at Night (2010)
Go.[CN] 开 Edison (2005)
You're an industrial engineer, aren't you?[JA] 君は業エンジニアだそうだな? Kansas City Confidential (1952)
Tech.[CN] 科。 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] (a) process [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] engineering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こう, kou] -Bau, Bauen [Add to Longdo]
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こうじ, kouji] -Bau, Bauarbeit [Add to Longdo]
[こういん, kouin] Fabrikarbeiter [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Fabrik [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Arbeiter [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] Ingenieurwissenschaft, Technik [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top