ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fault

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fault-, *fault*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fault(n) ข้อผิดพลาด, See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ, Syn. error, mistake, defect, flaw, Ant. virtue
fault(vt) ตำหนิ, See also: ติ, ติเตียน, Syn. criticize
fault(n) รอยเลื่อนของเปลือกโลก, See also: รอยแตก
faulty(adj) ซึ่งมีข้อผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ, Syn. impaired, imperfect, Ant. sound
faultily(adv) อย่างผิดพลาด, See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย, Syn. badly, incompletely
faultless(adj) ซึ่งไม่ผิดพลาด, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, สมบูรณ์แบบ, Syn. flawless, unquestionable, Ant. refutable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออก, การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น, หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect, flaw
fault planeแนวแตก, แนวเคลื่อนลง
faultless(ฟอลทฺ'ลิส) adj. ไม่มีความผิด, สมบูรณ์., See also: faultlessness n., Syn. perfect, ideal
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง, ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
default(ดิฟอลทฺ') v., n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้, ไม่เข้าร่วมแข่ง, แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง, ไม่ปฏิบัติตามสัญญา, แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล, ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ ทุกโปรแกรม ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
fault(n) ความผิด, ข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่อง, ความคลาดเคลื่อน
faultfinding(adj) คอยจับผิด, ชอบหาเรื่อง, ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด, พวกชอบหาเรื่อง, พวกชอบวิจารณ์
faultless(adj) ไม่ผิด, ไม่ผิดพลาด, ถูกต้อง, สมบูรณ์, ไม่เสียหาย
faulty(adj) มีผิด, ซึ่งบกพร่อง, ซึ่งมีข้อผิดพลาด, ผิดๆถูกๆ
default(n) การผิดสัญญา, การไม่ทำตาม, การละเลย, ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา, ผิดนัด, ไม่ปฏิบัติตาม, ละเลย, เพิกเฉย, ขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faultความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faultความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultความผิดพร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultรอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault avoidanceการเลี่ยงความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fault basinแอ่งรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault blockบล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault complexรอยเลื่อนซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault gouge; clay gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault lineแนวรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faultรอยเลื่อน, รอยเหลื่อม, Example: รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
faultfault, รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fault Basinแอ่งรอยเลื่อน, Example: แอ่งที่เกิดจากการยุบตัวลงของพื้นที่เนื่องจาก รอยเลื่อน เช่น แอ่งเชียงใหม่ แอ่งเพชรบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
fault gougefault gouge, ผงรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fault Planeระนาบรอยเลื่อน, Example: หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
fault scarpfault scarp, ผารอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault setfault set, ชุดรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault systemfault system, ระบบรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault toleranceการทนต่อความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์]
fault zonefault zone, เขตรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

WordNet (3.0)
fault(n) (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other, Syn. break, fracture, geological fault, shift, faulting
fault(n) (electronics) equipment failure attributable to some defect in a circuit (loose connection or insulation failure or short circuit etc.)
fault(n) responsibility for a bad situation or event
fault(n) (sports) a serve that is illegal (e.g., that lands outside the prescribed area)
faultfinding(n) persistent petty and unjustified criticism, Syn. carping
faultfinding(adj) tending to make moral judgments or judgments based on personal opinions
faultily(adv) in an inaccurate manner
faultless(adj) without fault or error, Syn. impeccable, immaculate
faultlessly(adv) without a fault; in a faultless manner
faultlessness(n) the quality of being without an error or fault, Syn. impeccability

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Fault

v. i. To err; to blunder, to commit a fault; to do wrong. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

If after Samuel's death the people had asked of God a king, they had not faulted. Latimer. [ 1913 Webster ]

Fault

n. [ OE. faut, faute, F. faute (cf. It., Sp., & Pg. falta), fr. a verb meaning to want, fail, freq., fr. L. fallere to deceive. See Fail, and cf. Default. ] 1. Defect; want; lack; default. [ 1913 Webster ]

One, it pleases me, for fault of a better, to call my friend. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Anything that fails, that is wanting, or that impairs excellence; a failing; a defect; a blemish. [ 1913 Webster ]

As patches set upon a little breach
Discredit more in hiding of the fault. Shak. [ 1913 Webster ]

3. A moral failing; a defect or dereliction from duty; a deviation from propriety; an offense less serious than a crime. [ 1913 Webster ]

4. (Geol. & Mining) (a) A dislocation of the strata of the vein. (b) In coal seams, coal rendered worthless by impurities in the seam; as, slate fault, dirt fault, etc. Raymond. [ 1913 Webster ]

5. (Hunting) A lost scent; act of losing the scent. [ 1913 Webster ]

Ceasing their clamorous cry till they have singled,
With much ado, the cold fault cleary out. Shak. [ 1913 Webster ]

6. (Tennis) Failure to serve the ball into the proper court. [ 1913 Webster ]

7. (Elec.) A defective point in an electric circuit due to a crossing of the parts of the conductor, or to contact with another conductor or the earth, or to a break in the circuit. [ Webster 1913 Suppl. ]

8. (Geol. & Mining) A dislocation caused by a slipping of rock masses along a plane of facture; also, the dislocated structure resulting from such slipping.

The surface along which the dislocated masses have moved is called the
fault plane. When this plane is vertical, the fault is a
vertical fault; when its inclination is such that the present relative position of the two masses could have been produced by the sliding down, along the fault plane, of the mass on its upper side, the fault is a
normal fault, or
gravity fault
. When the fault plane is so inclined that the mass on its upper side has moved up relatively, the fault is then called a
reverse fault (or
reversed fault),
thrust fault, or
overthrust fault
. If no vertical displacement has resulted, the fault is then called a
horizontal fault. The linear extent of the dislocation measured on the fault plane and in the direction of movement is the
displacement; the vertical displacement is the
throw; the horizontal displacement is the
heave. The direction of the line of intersection of the fault plane with a horizontal plane is the
trend of the fault. A fault is a
strike fault when its trend coincides approximately with the strike of associated strata (i.e., the line of intersection of the plane of the strata with a horizontal plane); it is a
dip fault when its trend is at right angles to the strike; an
oblique fault when its trend is oblique to the strike. Oblique faults and dip faults are sometimes called
cross faults. A series of closely associated parallel faults are sometimes called
step faults and sometimes
distributive faults. [ Webster 1913 Suppl. ]


At fault, unable to find the scent and continue chase; hence, in trouble or embarrassment, and unable to proceed; puzzled; thrown off the track. --
To find fault, to find reason for blaming or complaining; to express dissatisfaction; to complain; -- followed by with before the thing complained of; but formerly by at. “Matter to find fault at.” Robynson (More's Utopia).

Syn. -- -- Error; blemish; defect; imperfection; weakness; blunder; failing; vice. -- Fault, Failing, Defect, Foible. A fault is positive, something morally wrong; a failing is negative, some weakness or falling short in a man's character, disposition, or habits; a defect is also negative, and as applied to character is the absence of anything which is necessary to its completeness or perfection; a foible is a less important weakness, which we overlook or smile at. A man may have many failings, and yet commit but few faults; or his faults and failings may be few, while his foibles are obvious to all. The faults of a friend are often palliated or explained away into mere defects, and the defects or foibles of an enemy exaggerated into faults. “I have failings in common with every human being, besides my own peculiar faults; but of avarice I have generally held myself guiltless.” Fox. “Presumption and self-applause are the foibles of mankind.” Waterland. [ 1913 Webster ]

Fault

v. t. [ imp. & p. p. Faulted; p. pr. & vb. n. Faulting. ] 1. To charge with a fault; to accuse; to find fault with; to blame. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

For that I will not fault thee. Old Song. [ 1913 Webster ]

2. (Geol.) To interrupt the continuity of (rock strata) by displacement along a plane of fracture; -- chiefly used in the p. p.; as, the coal beds are badly faulted. [ 1913 Webster ]

Faulter

n. One who commits a fault. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Behold the faulter here in sight. Fairfax. [ 1913 Webster ]

Fault-finder

n. One who makes a practice of discovering others' faults and censuring them; a scold. [ 1913 Webster ]

Fault-finding

n. The act of finding fault or blaming; -- used derogatively. Also Adj. [ 1913 Webster ]

Faultful

a. Full of faults or sins. Shak. [ 1913 Webster ]

Faultily

adv. In a faulty manner. [ 1913 Webster ]

Faultiness

n. Quality or state of being faulty. [ 1913 Webster ]

Round, even to faultiness. Shak. [ 1913 Webster ]

Faulting

n. (Geol.) The state or condition of being faulted; the process by which a fault is produced. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not my fault he died.ไม่ใช่ความผิดฉันนะที่พ่อตาย The Cement Garden (1993)
It's not my fault if I get angry!ฉันไม่ผิดนะ ถ้าฉันจะโกรธ The Cement Garden (1993)
Is it my fault you weren't well?ว่าเป็นความผิดของฉันคุณไม่ดีหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
She blinded herself to the faults of her daughters.เธอปิดกั้นตัวเอง จากความผิดของพวกลูกสาวของเธอ The Joy Luck Club (1993)
Then, through no fault of my own, I would have broken my promise.แล้วผ่านความผิดของฉันเองไม่มีผมจะได้หักสัญญาของฉัน Pulp Fiction (1994)
That it's her fault Serge's brother died.เป็นความผิด ของแม่ที่พี่ของเสิร์จตาย Wild Reeds (1994)
It's my fault you're going, isn't it?- งั้นเหรอ ความผิดของฉันใช่มั้ยที่เธอไปน่ะ The Little Prince (1974)
- The fault lies with your exercises.-สาเหตุเกิดจากการออกกำลังกาย. Suspiria (1977)
Whose fault was it?ที่มีความผิดก็คือ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
The yellow son of a bitch. It's his fault this happened. It's his yellow fuckin' fault.เป็นความผิดของไอ้เหี้ยนี่คนเดียว Day of the Dead (1985)
I-- it's not your fault you're stupid.- ขอโทษครับ ผม... - ก็ไม่ได้ผิดอะไร แค่ไม่ค่อยฉลาด Spies Like Us (1985)
It's not my fault for being the biggest and the strongest.มันไม่ใช่ความผิดของข้านี่ ที่ตัวใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faultA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
faultA faultless plan is stifling, isn't it.
faultApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
faultAs it was written in haste, the book has many faults.
faultBecause a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.
faultBecause I wasn't looking where I was going I bumped into him when we passed. It wasn't his fault.
faultBy other's faults wise men correct their own.
faultCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
faultDespite all his faults, everybody likes him.
faultDespite all his faults he is popular.
faultDon't blame another for his faults.
faultDon't blame others for your own fault.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขัดข้อง(n) hitch, See also: fault, Example: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ข้อบกพร่อง(n) fault, See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming, Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย, Ant. ข้อดี, Example: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน, Count Unit: ข้อ, ประการ
ข้อเสียหาย(n) fault, See also: flaw, mistake, error, Syn. ความเสียหาย, Example: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fault
faults
faulty
faulted
faulting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fault
faults
faulty
faulted
faultier
faultily
faulting
faultiest
faultless
faultlessly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙,  ] fault; blame #114 [Add to Longdo]
毛病[máo bìng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ,  ] fault; defect; shortcomings #7,483 [Add to Longdo]
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ,   /  ] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired #12,208 [Add to Longdo]
无瑕[wú xiá, ㄨˊ ㄒㄧㄚˊ,   /  ] faultless; perfect #35,882 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fault; glass fragment; quarrel #44,207 [Add to Longdo]
错处[cuò chu, ㄘㄨㄛˋ ㄔㄨ˙,   /  ] fault #89,538 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] fault; transgression #92,925 [Add to Longdo]
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ,     /    ] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on #108,450 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] fault; mistake #281,439 [Add to Longdo]
一百一[yī bǎi yī, ㄧ ㄅㄞˇ ㄧ,   ] faultless; impeccable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakterfehler { m } | Charakterfehler { pl }fault in character; character defect | faults in character [Add to Longdo]
Faultier { n }sloth [Add to Longdo]
Fehlerdiagnose { f }fault diagnostic [Add to Longdo]
Fehlereinflussanalyse { f }fault effect analysis [Add to Longdo]
Fehlereingrenzung { f }; Fehleranalyse { f }fault isolation [Add to Longdo]
Fehlermöglichkeitsanalyse { f }fault probability analysis [Add to Longdo]
Luftstrommangel { m }fault for air stream [Add to Longdo]
Störungseinkreisung { f }fault tracking-down procedure [Add to Longdo]
Verwerfungslinie { f } [ geol. ]fault line [Add to Longdo]
faulte; verfaulterotted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デフォルト;デフォールト[deforuto ; defo-ruto] (n) default #358 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
[つみ, tsumi] (adj-na, n) crime; fault; indiscretion; sin; (P) #2,473 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
[みじか, mijika] (n) (1) (See 長・ちょう・2) fault; defect; weak point; (2) (See 長・ちょう・4) minor (music) #4,615 [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] (n, vs) break-down; failure; fault; accident; out of order; (P) #5,419 [Add to Longdo]
棄権[きけん, kiken] (n, vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P) #8,243 [Add to Longdo]
断層[だんそう, dansou] (n) (1) fault; dislocation; (2) gap; discrepancy; (P) #8,763 [Add to Longdo]
欠点[けってん, ketten] (n) faults; defect; weakness; (P) #9,534 [Add to Longdo]
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na, n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P) #12,011 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] system fault [Add to Longdo]
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault [Add to Longdo]
デフォルト[でふぉると, deforuto] default [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
プログラム依存形障害[プログラムいぞんがたしょうがい, puroguramu izongatashougai] program-sensitive fault [Add to Longdo]
ページフォルト[ぺーじふぉると, pe-jiforuto] page fault [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top