ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

truly

T R UW1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truly-, *truly*, tru
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truly(adv) อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริง
truly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ , อย่างซื่อสัตย์, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, ชัดแจ้ง, โดยใจจริง, อย่างจงรักภักดี., Syn. actually
yours trulyn. วลีท้ายจดหมายโดยทั่วไป, ฉัน, ของฉัน

English-Thai: Nontri Dictionary
truly(adv) อย่างเป็นจริง, ด้วยความจริง, อย่างแท้จริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what hope do we have of truly capturing this reality?เราเหลือความหวังอะไรบ้างหรือ? จากความเป็นจริงเหล่านี้ Night and Fog (1956)
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง? The Old Man and the Sea (1958)
And he had only to look at his hands and feel his back against the stern... ... to know this had truly happened and was not a dream.และความรู้สึกกลับมาของเขา กับสเติร์นที่จะรู้ว่า นี้จึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและ ไม่ได้เป็นความฝัน The Old Man and the Sea (1958)
They beat me, Manolin. They truly beat me.มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน The Old Man and the Sea (1958)
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง Yellow Submarine (1968)
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก Blazing Saddles (1974)
I'm sorry, I'm truly sorry.ผมเสียใจ ผมเสียใจจริงๆ Jaws (1975)
Something terrible, truly horrible, has happened.มีบางอย่างที่น่ากลัว ได้เกิดขึ้น Suspiria (1977)
Truly mortified. Please excuse me.มันน่าตกใจจริงๆ. Suspiria (1977)
And if you truly believe in your system of law you must inflict on me the severest penalty possible.และถ้าศาลเชื่อระบบกฎหมายของท่าน ท่านต้องตัดสินด้วยโทษหนักที่สุด Gandhi (1982)
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
You truly are a dampiel.เจ้าเป็นลูกครึ่ง จริงๆซะด้วย Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trulyA healthy curiosity is truly a fine thing.
trulyAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
trulyA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
trulyAs a parent I was in a truly pitiable state.
trulyAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
trulyI admire her truly.
trulyI can take care of yours truly.
trulyI can truly say that baby is ugly.
trulyI find his every word truly offensive.
trulyIf you help, I am truly rescued.
trulyIsn't that just what you'd expect from the prince? He certainly has the character of a truly great man.
trulyIt is truly a nice day today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ(adv) sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
อย่างแท้จริง(adv) actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
แท้จริง(adv) truly, See also: really, actually, genuinely, Syn. แท้ๆ, จริงๆ, Example: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
เป็นแน่แท้(adv) really, See also: truly, certainly, actually, surely, Syn. จริง, แน่นอน, Example: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้
โดยจริง(adv) truly, See also: surely, in fact, actually, practically, Syn. ที่จริง, แท้จริง, Example: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก
โดยแท้จริง(adv) truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ถ่องแท้(adv) truly, See also: clearly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน, Example: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้
จริง(adv) really, See also: truly, indeed, Syn. แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ, Ant. เท็จ, โกหก, หลอกลวง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง, Thai Definition: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
จริงๆ(adv) really, See also: truly, indeed, Syn. จริง, แน่ๆ, แน่นอน, Ant. เล่นๆ, Example: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
โดยจริง[dōi jing] (adv) EN: truly
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
โดยแท้จริง[dōi thaējing] (adv) EN: truly
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRULY T R UW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truly (a) trˈuːliː (t r uu1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, / ] truly; indeed; severely; harshly #9,997 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] truly; whirlpool #70,190 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] truly #550,053 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
本当に[ほんとうに(P);ほんとに(ik), hontouni (P); hontoni (ik)] (adv) really; truly; (P) #3,171 [Add to Longdo]
宜;諾[むべ;うべ, mube ; ube] (adv) truly; indeed #8,217 [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) #12,548 [Add to Longdo]
マジ切れ[マジぎれ;マジギレ, maji gire ; majigire] (n, vs) (sl) (See キレる) being truly angry [Add to Longdo]
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv, n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int, n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truly \Tru"ly\, adv. [From {True}.]
   1. In a true manner; according to truth; in agreement with
    fact; as, to state things truly; the facts are truly
    represented.
    [1913 Webster]
 
       I can not truly say how I came here. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exactly; justly; precisely; accurately; as, to estimate
    truly the weight of evidence.
    [1913 Webster]
 
   3. Sincerely; honestly; really; faithfully; as, to be truly
    attached to a lover; the citizens are truly loyal to their
    prince or their country. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformably to law; legally; legitimately.
    [1913 Webster]
 
       His innocent babe [is] truly begotten. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. In fact; in deed; in reality; in truth.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is excelled by manly grace
       And wisdom, which alone is truly fair. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truly
   adv 1: in accordance with truth or fact or reality; "she was now
       truly American"; "a genuinely open society"; "they don't
       really listen to us" [syn: {truly}, {genuinely},
       {really}]
   2: by right; "baseball rightfully is the nation's pastime" [syn:
     {rightfully}, {truly}]
   3: with sincerity; without pretense; "she praised him sincerely
     for his victory"; "was unfeignedly glad to see his old
     teacher"; "we are truly sorry for the inconvenience" [syn:
     {sincerely}, {unfeignedly}, {truly}] [ant: {insincerely}]
   4: in fact (used as intensifiers or sentence modifiers); "in
     truth, moral decay hastened the decline of the Roman Empire";
     "really, you shouldn't have done it"; "a truly awful book"
     [syn: {in truth}, {really}, {truly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top