Search result for

truly

(65 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truly-, *truly*, tru
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truly[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริง
truly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually
yours trulyn. วลีท้ายจดหมายโดยทั่วไป,ฉัน,ของฉัน

English-Thai: Nontri Dictionary
truly(adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who is truly afraid to show what they feelที่จะกลัวที่จะเผยความรู้สึก Chuck in Real Life (2008)
Dearly beloved, we are gathered here today to find out if these two were truly meant to be.คงงั้นหล่ะ ที่นี่ที่ใหน? สวัสดีคู่รัก, วันนี้เรามีชุมนุมกัน Committed (2008)
Those that are truly dedicated have no secrets.จะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร Committed (2008)
I am truly sorry.ขอโทษคร้าาบบบบบ ผมขอโทษจริงๆคร้าาบบบบ Akai ito (2008)
It was a test to see what is truly in your heart.บททดสอบนี้แสดงให้เห้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจท่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
He has proven what is truly in his heart.เขาได้พิสูจน์สิ่งที่อยู่ในใจของเขาแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Like,for the first time, I'm truly alive.เหมือนกับว่า ผมมีชีวิตชีวาเป็นครั้งแรก And How Does That Make You Kill? (2008)
A half cannot truly hate that which makes it whole.เพียงครึ่งเดียวไม่สามารถที่จะเกลียดไปได้ทั้งหมดหรอก Valiant (2008)
Truly I am.จากใจจริง Lancelot (2008)
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
Uncle Ono, I think it's time to tell the Viceroy about our little secret, how you never meant to leave the Republic and how you truly care what's best for your people.ท่านลุงโอโน่ ข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะ ที่จะบอกท่านอุปราช เกี่ยวกับความลับเล็กๆ ของเรา ท่านไม่ได้มีเจตนาจะผละออกจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
This boy is truly giftedเด็กคนนี้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์จริงๆ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trulyA healthy curiosity is truly a fine thing.
trulyAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
trulyA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
trulyAs a parent I was in a truly pitiable state.
trulyAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
trulyI admire her truly.
trulyI can take care of yours truly.
trulyI can truly say that baby is ugly.
trulyI find his every word truly offensive.
trulyIf you help, I am truly rescued.
trulyIsn't that just what you'd expect from the prince? He certainly has the character of a truly great man.
trulyIt is truly a nice day today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
แท้จริง[ADV] truly, See also: really, actually, genuinely, Syn. แท้ๆ, จริงๆ, Example: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
เป็นแน่แท้[ADV] really, See also: truly, certainly, actually, surely, Syn. จริง, แน่นอน, Example: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้
โดยจริง[ADV] truly, See also: surely, in fact, actually, practically, Syn. ที่จริง, แท้จริง, Example: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก
โดยแท้จริง[ADV] truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ถ่องแท้[ADV] truly, See also: clearly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน, Example: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้
จริง[ADV] really, See also: truly, indeed, Syn. แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ, Ant. เท็จ, โกหก, หลอกลวง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง, Thai definition: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
จริงๆ[ADV] really, See also: truly, indeed, Syn. จริง, แน่ๆ, แน่นอน, Ant. เล่นๆ, Example: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
โดยจริง[adv.] (dōi jing) EN: truly   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
โดยแท้จริง[adv.] (dōi thaējing) EN: truly   
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[adv.] (jing ) EN: really ; truly ; indeed   FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary
TRULY    T R UW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truly    (a) (t r uu1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジ切れ[マジぎれ;マジギレ, maji gire ; majigire] (n,vs) (sl) (See キレる) being truly angry [Add to Longdo]
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure [Add to Longdo]
宜;諾[むべ;うべ, mube ; ube] (adv) truly; indeed [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] truly [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] truly; whirlpool [Add to Longdo]
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, / ] truly; indeed; severely; harshly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truly \Tru"ly\, adv. [From {True}.]
   1. In a true manner; according to truth; in agreement with
    fact; as, to state things truly; the facts are truly
    represented.
    [1913 Webster]
 
       I can not truly say how I came here. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exactly; justly; precisely; accurately; as, to estimate
    truly the weight of evidence.
    [1913 Webster]
 
   3. Sincerely; honestly; really; faithfully; as, to be truly
    attached to a lover; the citizens are truly loyal to their
    prince or their country. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformably to law; legally; legitimately.
    [1913 Webster]
 
       His innocent babe [is] truly begotten. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. In fact; in deed; in reality; in truth.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is excelled by manly grace
       And wisdom, which alone is truly fair. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truly
   adv 1: in accordance with truth or fact or reality; "she was now
       truly American"; "a genuinely open society"; "they don't
       really listen to us" [syn: {truly}, {genuinely},
       {really}]
   2: by right; "baseball rightfully is the nation's pastime" [syn:
     {rightfully}, {truly}]
   3: with sincerity; without pretense; "she praised him sincerely
     for his victory"; "was unfeignedly glad to see his old
     teacher"; "we are truly sorry for the inconvenience" [syn:
     {sincerely}, {unfeignedly}, {truly}] [ant: {insincerely}]
   4: in fact (used as intensifiers or sentence modifiers); "in
     truth, moral decay hastened the decline of the Roman Empire";
     "really, you shouldn't have done it"; "a truly awful book"
     [syn: {in truth}, {really}, {truly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top