ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agent-, *agent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, See also: A. reducing agent
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, See also: A. oxidizing agent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent(n) ตัวกระทำ, See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
agent(n) ตัวแทน, See also: ผู้แทน, เอเย่นต์, Syn. representative, deputy
agent(n) ผู้กระทำ
agent(n) พนักงานของรัฐ
agent(n) วิถีทาง, See also: พาหะ
agent(n) สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
diplomatic agentn. ทูต
double agentn. จากบุรุษที่ทำงานให้กับทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นคู่กรณี
indian agentเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเดีย
magenta(มะเจน'ทะ) n. สีม่วงแดง
press agentn. เจ้าหน้าที่โฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
agent(n) ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, นายหน้า, ตัวกระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agentตัวกระทำ, ผู้กระทำ, ตัวแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agentตัวกระทำ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent and principal, duties ofหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent mercantileตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent of necessityตัวแทนจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent provocateurผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [ มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agentตัวแทน [การบัญชี]
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Agent Orangeฝนเหลือง, Example: ฝนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืช ซึ่งทางการทหารของสหรัฐอเมริกา ใช้ในสงครามเวียตนาม เพื่อฉีดพ่นทำให้ใบไม้ร่วงเป็นบริเวณกว้าง ระหว่างการสู้รบกับเวียตกง นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจต่อผลกระทบทางนิเวศวิทยาของสารดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลที่มีต่อสุขภาพอนามัยของชาวเวียตนามได้รับความสนใจมากกว่า ผนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทออร์กโนคลอรีน (organochlorine) ซึ่งมีสาร TCDD (tetra chlorodibenzo-para dioxin) เล็กน้อยเจือปนอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Agentsตัวการ, สิ่งที่ทำให้เกิดโรค, สาร, ตัวทำ, ตัวกระทำ [การแพทย์]
Agentsสิ่งที่ทำให้เกิดโรค, เชื้อโรค [การแพทย์]
Agents in Atherosclerosisยาลดไขมันในเส้นเลือด [การแพทย์]
Agents, Causativeตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรค [การแพทย์]

WordNet (3.0)
agent(n) an active and efficient cause; capable of producing a certain effect
agent(n) a representative who acts on behalf of other persons or organizations
agent(n) a substance that exerts some force or effect
agent(n) a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission, Syn. broker, factor
agent(n) any agent or representative of a federal agency or bureau, Syn. federal agent
agential(adj) of or relating to an agent or agency
agent-in-place(n) an operative serving as a penetration into an intelligence target

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Agent

a. [ L. agens, agentis, p. pr. of agere to act; akin to Gr. &unr_; to lead, Icel. aka to drive, Skr. aj. √2. ] Acting; -- opposed to patient, or sustaining, action. [ Archaic ] “The body agent.” Bacon. [ 1913 Webster ]

Agent

n. 1. One who exerts power, or has the power to act; an actor. [ 1913 Webster ]

Heaven made us agents, free to good or ill. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. One who acts for, or in the place of, another, by authority from him; one intrusted with the business of another; a substitute; a deputy; a factor. [ 1913 Webster ]

3. An active power or cause; that which has the power to produce an effect, such as a physical, chemical, or medicinal agent; as, heat is a powerful agent. [ 1913 Webster ]

4. (Biochem., Med.) a chemical substance having biological effects; a drug. [ PJC ]

Agential

a. Of or pertaining to an agent or an agency. Fitzed. Hall. [ 1913 Webster ]

agentship

n. Agency. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agent Dana Scully.มันเกิดขึ้นอีกแล้ว ใช่ไหมเนี่ย Deep Throat (1993)
Agent Scully, thank you for coming on such short notice. Please.# เสียงผู้ชาย # เข้ามาได้ Deep Throat (1993)
Are you familiar with an agent named Fox Mulder?แต่ฉันมองเห็นว่า FBI จะเป็นที่ทำให้ตัวฉัน โดดเด่นขึ้นมา Deep Throat (1993)
Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream.Spooky Mulder "ผี" มัลเดอร์ Agent Mulder ได้เริ่มอุทิศตัวเองให้กับ Deep Throat (1993)
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม Deep Throat (1993)
Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.(เสียงผู้ชาย) เสียใจ ไม่มีใครลงมาที่นี้หรอก ยกเว้นแต่คนที่ FBI ไม่ต้องการมากที่สุด Deep Throat (1993)
Yeah, hi. This is Agent Scully. How soon can we get started?คุณ Mulder ผม John Truitt เจ้าพนักงานท้องที่ Deep Throat (1993)
Special Agent Dana Scully, FBI. Drop your weapon.Mulder ? Deep Throat (1993)
What exactly can you substantiate, Agent Scully?ฉันไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ค่ะ Deep Throat (1993)
Agent Mulder. What are his thoughts?ฉันทำการทดลอง วัตถุนี้ ไม่สามารถจำแนกได้ Deep Throat (1993)
Agent Mulder believes we are not alone.แล้ว Agent Mulder หละ เขาคิดอย่างไร ? Deep Throat (1993)
Thank you, Agent Scully. That'll be all.Agent Mulder มีความเชื่อว่า พวกเราไม่ได้อยู่เดียวดาย Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agentAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
agentA travel agent arranged everything for our trip.
agentEducation is the agent of progress.
agentGet in touch with your agent right away.
agentHe bargained with the house agent for a lower price.
agentHe was the agent of her despair.
agentHe was the agent of her grief.
agentIf necessary, the government will force estate agents to reduce land prices.
agentI made my brother my agent while I was out of the city.
agentIn all my career as a travel agent, I never visited Africa.
agentIn America scores of free agents switch teams every year.
agentIn case of an emergency, get in touch with my agent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายหน้าซื้อขาย(n) broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
คนกลาง(n) agent, See also: broker, Syn. พ่อค้าคนกลาง, Example: ชาวนาขายข้าวเปลือกผ่านคนกลางจึงทำให้ได้ราคาต่ำกว่าเดิม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
เอเย่นต์(n) agent, Example: วิธีการหาลูกจ้างโดยเอเย่นต์จัดหางานยังไม่เป็นที่นิยม เพราะคนกลัวความไม่ซื่อ, Thai Definition: นายหน้าที่เป็นผู้แทนจัดการให้ผู้อื่น, Notes: (อังกฤษ)
ตัวแทน(n) agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทนค้าต่าง(n) agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนค้าต่าง(n) agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทน(n) agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
เจ้าหน้า(n) agent, See also: front man, spokesman, Syn. เจ้าหน้าเจ้าตา, เจ้ากี้เจ้าการ, Thai Definition: ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
เจ้าหน้าเจ้าตา(n) front man, See also: agent, spokesman, Syn. เจ้าหน้า, เจ้ากี้เจ้าการ, Example: เขาทำเจ้าหน้าเจ้าตาพูดแทนพวกเรา, Thai Definition: ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
นายหน้า(n) broker, See also: agent, middleman, Syn. คนกลาง, คนเจรจา, Example: คนไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้โดยผ่านนายหน้าซึ่งจะเก็บค่านายหน้า 20%, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[børisat asanghārimmasap] (n, exp) EN: real estate agent ; realtor
เชื้อ[cheūa] (n) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme  FR: levure [ f ] ; ferment [ m ] ; enzyme [ f ] ; levain [ m ]
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agent ; dealer ; distributor  FR: agent [ m ] ; distributeur [ m ]
เจ้าหน้า[jaonā] (n) EN: agent ; front man ; spokesman  FR: porte-parole [ m ]
เจ้าหน้าที่[jaonāthī] (n) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority  FR: agent public [ m ] ; officiel [ m ] ; fonctionnaire [ m, f ] ; fonctionnaire responsable [ m ] ; autorités [ fpl ]
จารชน[jārachon] (n) EN: spy ; secret agent ; intelligence men  FR: espion [ m ] ; agent secret [ m ]
ข้าราชการ[khārātchakān] (n) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant  FR: fonctionnaire (de l'État) [ m, f ] ; agent de l'État [ m ] ; serviteur de l'État [ m ] (litt.)
ข้าราชการวิสามัญ[khārātchakān wisāman] (n, exp) EN: temporary government employee  FR: agent temporaire de la fonction publique [ m ] ; fonctionnaire temporaire [ m ]
คนกลาง[khonklāng] (n) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent  FR: médiateur [ m ] ; médiatrice [ f ] ; intermédiare [ m ]
คนยาม[khon yām] (n) EN: guard  FR: garde [ m ] ; agent de sécurité [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
agent
agents
agent's
agents'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agent
agents
agent provocateur
agents provocateurs

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ,  ] agent (computer) #3,858 [Add to Longdo]
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ,   ] agent #8,102 [Add to Longdo]
橙剂[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ,   /  ] agent orange [Add to Longdo]
橙色剂[chéng sè jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ,    /   ] agent orange [Add to Longdo]
橙色战剂[chéng sè zhàn jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ,     /    ] Agent Orange [Add to Longdo]
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ,     /    ] Agent White [Add to Longdo]
蓝色战剂[lán sè zhàn jì, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ,     /    ] Agent Blue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agent { m }agent [Add to Longdo]
Agentur { f } | Agenturen { pl }; Vermittlungen { pl }agency | agencies [Add to Longdo]
Agenturgeschäft { n }agency business [Add to Longdo]
Agenturvergütung { f }agency commission [Add to Longdo]
Agenturvertreter { m }agency representative [Add to Longdo]
Agenturwaren { pl }agency goods [Add to Longdo]
Auslandsvertreter { m }agent abroad [Add to Longdo]
Handelsmakler { m }agent middleman [Add to Longdo]
Agentur { f } für Zeitarbeittemporary employment agency [Add to Longdo]
Zustellungsempfänger { m }agent for service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざい, zai] (n-suf) medicine; agent; (chemical) substance; drug; dose #2,869 [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] (n, vs, adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P) #3,134 [Add to Longdo]
代行[だいこう, daikou] (n, vs, adj-no) acting as agent; (P) #5,460 [Add to Longdo]
エージェント[e-jiento] (n) agent; (P) #9,431 [Add to Longdo]
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney #11,199 [Add to Longdo]
フリーエージェント[furi-e-jiento] (n) free agent; (P) #15,176 [Add to Longdo]
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n, adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent #19,026 [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
アルキル化剤[アルキルかざい, arukiru kazai] (n) alkylating agent [Add to Longdo]
アンチノック剤[アンチノックざい, anchinokku zai] (n) antiknock agent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エージェント[えーじえんと, e-jiento] agent [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
エージント[えーじんと, e-jinto] agent [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA [Add to Longdo]
ユーザエージェント[ゆーざえーじえんと, yu-zae-jiento] user agent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top