ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因-, *因*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[因, yīn, ㄧㄣ] cause, reason; by; because
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 96

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, ] cause; reason; because, #325 [Add to Longdo]
[yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of, #112 [Add to Longdo]
[yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ, ] thus; consequently; as a result, #281 [Add to Longdo]
[yuán yīn, ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] cause; origin; root cause; reason, #452 [Add to Longdo]
[yīn sù, ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] element; factor, #793 [Add to Longdo]
[yīn ér, ㄧㄣ ㄦˊ, ] therefore; as a result; thus; and as a result, ..., #2,577 [Add to Longdo]
[jī yīn, ㄐㄧ ㄧㄣ, ] gene, #2,693 [Add to Longdo]
[yīn zǐ, ㄧㄣ ㄗˇ, ] factor, #4,936 [Add to Longdo]
[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ ㄧㄣ, ] cause of disease; pathogen, #10,280 [Add to Longdo]
转基[zhuǎn jī yīn, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ ㄧㄣ, / ] genetic modification, #12,061 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
って[よって, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect [Add to Longdo]
みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See にんで) to be associated (with); to be connected (with) [Add to Longdo]
りけり[よりけり, yorikeri] (prt) (uk) depends on [Add to Longdo]
りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. る;由る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
をなす;を成す[いんをなす, inwonasu] (exp,v5s) to give rise to; to cause [Add to Longdo]
[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の故障の原を調べている。
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要の取り扱いに関して、両者のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
He made up a pretext for a fight with me.あいつに縁を付けられた。
He often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.あの男はよくつまらぬことで誰にでも縁をつける。
When applying to American universities, your TOEFL score is only one factor.アメリカの大学に応募する際に、トフルの成績は一つの要でしかない。
Every cause produces more than one effect.あらゆる原は一つ以上の結果をもたらす。
Because a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.ある本が読者の興味を引かないからといって、その原がその本にあるということにはならない。
Due to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.いろいろな不幸な原から、片親家族が増えている。
This has come about through several causes.このことはいくつかの原があって起こった。
This mistake is due to his carelessness.この間違いは彼の軽率さが原である。
What is the cause of my condition.この健康状態、原は何なんだ?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why should I?[CN] 何? The Trigger Effect (1996)
- Why?[CN] 为... I vinti (1953)
Because[CN]  Liar Game: Reborn (2012)
By me.[CN] 我。 Gently in the Cathedral (2012)
Why?[CN] 为这样就省得陛下 A Scandal in Bohemia (1984)
Huh?[CN] 为电磁波干扰吗? In My Time of Dying (2011)
Yet I have an officially recorded IQ of 183.[JA] みに、私の公式記録 知能指数は183だ Forbidden Planet (1956)
Paula, what did he die from, do you know?[JA] 死は聞いたか? 普通の死に方でしょ D.O.A. (1949)
Because of my past, I guess.[JA] 昔の事が原だろうよ Tikhiy Don (1957)
I can handle it.[JA] ところで フィリップス社長の死は? D.O.A. (1949)
Dr. Morbius, just what were the symptoms of all those other deaths?[JA] モービュース博士、一寸待って下さい 他の人達の死は何でしたか? Forbidden Planet (1956)
What happened?[JA] それが原なの? Too Late for Tears (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いん, in] URSACHE [Add to Longdo]
[よる, yoru] abhaengen_von, berufen_auf [Add to Longdo]
[いんが, inga] Ursache_und_Wirkung [Add to Longdo]
[いんねん, innen] Kausalitaet, Vorsehung, Schicksal [Add to Longdo]
[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top