Search result for

(45 entries)
(0.1189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因-, *因*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
って[よって, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[因, yīn, ] cause, reason; by; because
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect [Add to Longdo]
みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See にんで) to be associated (with); to be connected (with) [Add to Longdo]
りけり[よりけり, yorikeri] (prt) (uk) depends on [Add to Longdo]
りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. る;由る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
をなす;を成す[いんをなす, inwonasu] (exp,v5s) to give rise to; to cause [Add to Longdo]
[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
2人の男性が車の故障の原を調べている。Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.
B要の取り扱いに関して、両者のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.
IQの低さの原を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
あいつに縁を付けられた。He made up a pretext for a fight with me.
あの男はよくつまらぬことで誰にでも縁をつける。He often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.
アメリカの大学に応募する際に、トフルの成績は一つの要でしかない。When applying to American universities, your TOEFL score is only one factor.
あらゆる原は一つ以上の結果をもたらす。Every cause produces more than one effect.
ある本が読者の興味を引かないからといって、その原がその本にあるということにはならない。Because a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.
いろいろな不幸な原から、片親家族が増えている。Due to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.
このことはいくつかの原があって起こった。This has come about through several causes.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, , ] cause; reason; because [Add to Longdo]
人成事[yīn rén chéng shì, ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] to get things done relying on others (成语 saw); with a little help from his friends [Add to Longdo]
人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, / ] varying from person to person (成语 saw); different for each individual [Add to Longdo]
利乘便[yīn lì chéng biàn, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 便] (成语 saw) to rely on the most favorable method [Add to Longdo]
势利导[yīn shì lì dǎo, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] to take advantage of the new situation (成语 saw); to make the best of new opportunities [Add to Longdo]
噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, / ] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk [Add to Longdo]
地制宜[yīn dì zhì yí, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, ] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances [Add to Longdo]
如此[yīn rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] because of this [Add to Longdo]
[yīn zǐ, ㄗˇ, ] factor [Add to Longdo]
[yīn shì, ㄕˋ, ] factor; divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いん, in] URSACHE [Add to Longdo]
[よる, yoru] abhaengen_von, berufen_auf [Add to Longdo]
[いんが, inga] Ursache_und_Wirkung [Add to Longdo]
[いんねん, innen] Kausalitaet, Vorsehung, Schicksal [Add to Longdo]
[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top