Search result for

(59 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因-, *因*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
って[よって, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[因, yīn, ] cause, reason; by; because
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect [Add to Longdo]
みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See にんで) to be associated (with); to be connected (with) [Add to Longdo]
りけり[よりけり, yorikeri] (prt) (uk) depends on [Add to Longdo]
りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. る;由る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
をなす;を成す[いんをなす, inwonasu] (exp,v5s) to give rise to; to cause [Add to Longdo]
[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, , ] cause; reason; because [Add to Longdo]
人成事[yīn rén chéng shì, ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] to get things done relying on others (成语 saw); with a little help from his friends [Add to Longdo]
人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, / ] varying from person to person (成语 saw); different for each individual [Add to Longdo]
利乘便[yīn lì chéng biàn, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 便] (成语 saw) to rely on the most favorable method [Add to Longdo]
势利导[yīn shì lì dǎo, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] to take advantage of the new situation (成语 saw); to make the best of new opportunities [Add to Longdo]
噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, / ] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk [Add to Longdo]
地制宜[yīn dì zhì yí, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, ] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances [Add to Longdo]
如此[yīn rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] because of this [Add to Longdo]
[yīn zǐ, ㄗˇ, ] factor [Add to Longdo]
[yīn shì, ㄕˋ, ] factor; divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の故障の原を調べている。
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要の取り扱いに関して、両者のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
He made up a pretext for a fight with me.あいつに縁を付けられた。
He often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.あの男はよくつまらぬことで誰にでも縁をつける。
When applying to American universities, your TOEFL score is only one factor.アメリカの大学に応募する際に、トフルの成績は一つの要でしかない。
Every cause produces more than one effect.あらゆる原は一つ以上の結果をもたらす。
Because a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.ある本が読者の興味を引かないからといって、その原がその本にあるということにはならない。
Due to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.いろいろな不幸な原から、片親家族が増えている。
This has come about through several causes.このことはいくつかの原があって起こった。
This mistake is due to his carelessness.この間違いは彼の軽率さが原である。
What is the cause of my condition.この健康状態、原は何なんだ?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nanaka Hiraki.[CN] 为我是个笨蛋 Emotions (2017)
What's so insane about me?[CN] 这就是我选择你的原 Confrontation (2017)
"Antipsychotic medication treating bipolar disorder, severe anxiety, some forms of posttraumatic stress"![JA] 「抗精神病薬 双極性障害の治療」 「重度の不安 外傷性ストレスが原 Find This Thing We Need To (2017)
She'll be the end of you.[JA] 彼女があなたの死となる The Queen's Justice (2017)
Because of school.[JA] - 学校が原 Feed (2017)
Your husband is an influence peddler.[CN] 正如此 Emotions (2017)
You and I are going to the police now.[CN] 为玩游戏需要朋友啊 Confrontation (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[CN] 为我的父亲是杀人犯 Emotions (2017)
My, um, best possible posit fingers the tarp.[JA] 考えられる原は 防水シートだろう The First Day of the Rest of Your Life (2017)
Can I cry?[CN] 只话题性而读的人 会去看那些旧作吗? Confrontation (2017)
That's not true.[CN] 为我当初没想到真的有人会死 Emotions (2017)
Sales have dipped, granted, but that's more due to a downturn in consumer confidence,[JA] 確かに売り上げは落ちた 原は消費意欲の低下 つまり市場原理ですよ Smell the Weakness (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いん, in] URSACHE [Add to Longdo]
[よる, yoru] abhaengen_von, berufen_auf [Add to Longdo]
[いんが, inga] Ursache_und_Wirkung [Add to Longdo]
[いんねん, innen] Kausalitaet, Vorsehung, Schicksal [Add to Longdo]
[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top