ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

matter-of-fact

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matter-of-fact-, *matter-of-fact*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matter-of-fact(idm) เป็นงานเป็นการ, See also: ไร้ความรู้สึก
matter-of-fact(n) ข้อเท็จจริง
matter-of-factly(adv) ด้วยข้อเท็จจริง
matter-of-factness(n) การเป็นข้อเท็จจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง, จริงจัง, ไม่เพ้อฝัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love how matter-Of-Fact you are about that.ฉันชอบวิธีที่นายพูดถึงนั่นจริงๆเลย Death Takes a Holiday (2009)
But Lester--he was totally matter-of-fact about it, had to be done.แต่เลสเตอร์ เขา แน่วแน่มากว่าเรื่องนี้ ต้องทำให้ได้ The Red Barn (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matter-of-fact (j) mˌætər-əv-fˈækt (m a2 t @ r - @ v - f a1 k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
即物的[そくぶつてき, sokubutsuteki] (adj-na, n) practical; matter-of-fact; realistic; utilitarian; pragmatic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Matter-of-fact \Mat"ter-of-fact"\, a.
   Adhering to facts; not turning aside from absolute realities;
   not fanciful or imaginative; commonplace; dry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matter-of-fact
   adj 1: not fanciful or imaginative; "local guides describe the
       history of various places in matter-of-fact tones"; "a
       prosaic and unimaginative essay" [syn: {matter-of-fact},
       {prosaic}]
   2: concerned with practical matters; "a matter-of-fact (or
     pragmatic) approach to the problem"; "a matter-of-fact
     account of the trip" [syn: {matter-of-fact}, {pragmatic},
     {pragmatical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top