Search result for

(71 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商-, *商*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
品券[しょうひんけん, shouhinken] (n) บัตรกำนัลสินค้า, คูปองแลกซื้อสินค้า, See also: S. ギフトカード,
品名[しょうひんめい, shouhinmei] (n) แบรนด์สินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうほう, shouhou] กฎหมายพาณิชย์
[しょうじ, shouji] 1.เรื่องการค้า 2.เรื่อธุรกิจ
[しょうがく, shougaku] พานิชยกรรมศาสตร์
[あきない, akinai] (n) การทำมาค้าขาย, ธุรกิจ
店主[しょうてんぬし, shoutennushi] เจ้าของร้าน
[しょうひょう, shouhyou] เครื่องหมายการค้า
業銀行[しょうぎょうぎんこう, shougyouginkou] ธนาคารพาณิชย์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce
[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity
[しょうけん, shouken] Thai: สิทธิทางการค้า
工会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] Thai: หอการค้า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[商, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冏 (jiǒng ㄐㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bright

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n,n-suf) (1) {math} (See 積・1) quotient; (2) dealing; dealer; store; (3) (See 五音) second degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (4) (See 殷) Shang (dynasty of China); (P) [Add to Longdo]
[あきない, akinai] (n) trade; business; trading; dealing; (P) [Add to Longdo]
いは牛のよだれ;いは牛の涎[あきないはうしのよだれ, akinaihaushinoyodare] (exp) (obsc) one should not rush to make a profit; business is best run when sales flow like a cow's drool [Add to Longdo]
[あきなう, akinau] (v5u,vt) to trade in (commercial goods); to deal in; to sell [Add to Longdo]
[しょういき, shouiki] (n) market; business field [Add to Longdo]
[しょううん, shouun] (n) fortunes of business [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] (n) mercantile house; store; merchant [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] (n) commerce (field of study); department of commerce (at a university) [Add to Longdo]
科大学[しょうかだいがく, shoukadaigaku] (n) commercial college [Add to Longdo]
[しょうかい, shoukai] (n) firm; company; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāng, ㄕㄤ, ] commerce; to consult; quotient [Add to Longdo]
[Shāng, ㄕㄤ, ] the Shang dynasty, 16th to 11th century BC [Add to Longdo]
[Shāng qiū, ㄕㄤ ㄑㄧㄡ, ] Shangqiu prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
丘地区[Shāng qiū dì qū, ㄕㄤ ㄑㄧㄡ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Shangqiu district (district in Henan) [Add to Longdo]
丘市[Shāng qiū shì, ㄕㄤ ㄑㄧㄡ ㄕˋ, ] Shangqiu prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
[shāng rén, ㄕㄤ ㄖㄣˊ, ] merchant; businessman [Add to Longdo]
人银行[shāng rén yín háng, ㄕㄤ ㄖㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] merchant banking [Add to Longdo]
[Shāng dài, ㄕㄤ ㄉㄞˋ, ] the prehistoric Shang dynasty (c. 16th-11th century BC) [Add to Longdo]
[shāng wù, ㄕㄤ ˋ, / ] commercial affairs; commercial; commerce; business [Add to Longdo]
务印书馆[Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤ ˋ ˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] Commercial Press, Shanghai (from 1897) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten years ago, such business would have been a success.10年前なら、そういう売は成功していただろう。
I have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.2月15日に受け取るはずだった品をまだ受け取っていません。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一回、新品が発表されるのできりがない。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生産されたすべての品とサービスの市場価値の総額として計算される。
I regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.あいにくお尋ねの品は現在、在庫がありません。
He would have failed in his business but that you helped him.あなたが助けなかったら彼は売に失敗していたでしょう。
Your order is ready.あなたのご注文なさった品が届きました。
Did you go abroad for pleasure or on business?あなたは海外へ遊びで行きましたか、それとも売でしたか。
That outfit is running a fly-by-night operation.あの会社は先行き不安な売をしています。
The merchant deals in silk goods.あの人は絹織物をう。
What do they deal in?あの人達はなにを売にしているの。
Everything at that store is 10 percent off the regular price.あの店ではすべての品を10%値引きをしている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Believe in what you're selling.[JA] 品を信じること The Secret of Sales (2017)
I mean, how would you feel about stealing Walshy's livelihood, his money, his business?[JA] ウォルシュから奪う気分は? 彼のカネや 売を The Secret of Sales (2017)
Listen to yourself. We had a deal.[CN] 他是亚历克斯的开发 我刚招他进来 Mudmare (2017)
Protection?[CN] 我会和房东量的 Emotions (2017)
Don't underestimate the power of expression.[JA] 表現の売 なめんなよ Affection (2017)
Mr. Michima, don't underestimate the power of expression.[JA] 道間さん 表現の売 なめるなよ Disbanded (2017)
What I didn't mention was that[JA] 担保は家ではなく ウォルシュの売だ The Secret of Sales (2017)
And he's signing a lot of the best fighters... but Haymon rarely does business with competing promoters and their fighters.[CN] 他听阿尔海蒙的话 他们会 CounterPunch (2017)
Because he's the one who got me in that position.[CN] 我有沃顿学院的工管理硕士学位 荣誉毕业 Brooklyn Housing (2017)
What fucking commercial sales arm? ![JA] 業部門って何だよ Smell the Weakness (2017)
Yeah. No, commercial success didn't really appeal to me.[JA] 僕は業的な成功に 興味がなかった Smell the Weakness (2017)
Twelve rounds of boxing for the WBO middleweight championship of the world.[CN] 他要是的话 人人都会跟风 成为拳击人 然后说:"想跟谁打我就选谁"? CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょう, shou] quotient [Add to Longdo]
標名[しょうひょうめい, shouhyoumei] brand name [Add to Longdo]
用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あきなう, akinau] (mit etwas) handeln, Handel_treiben [Add to Longdo]
[しょうにん, shounin] Kaufmann, Haendler [Add to Longdo]
[しょうひん, shouhin] -Ware [Add to Longdo]
[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
[しょうぎょう, shougyou] Handel, Geschaeft [Add to Longdo]
[しょうひょう, shouhyou] Warenzeichen [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Handelshafen [Add to Longdo]
[しょうこん, shoukon] Handelsgeist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top