Search result for

director

(117 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -director-, *director*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
director-generalอธิบดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
director    [N] กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ), Syn. administor, chief, manager
director    [N] ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์), Syn. motion-picture director
director    [N] ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ), See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, Syn. manager, executive, supervisor, head
director    [N] วาทยากร (ทางดนตรี), See also: ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. producer, auteur, conductor, Ant. follower
directory    [N] สมุดรายนาม, See also: สมุดรายชื่อ, Syn. list, catalogue, file, register
directorate    [N] คณะกรรมการบริษัท, See also: คณะกรรมการ, กลุ่มผู้บริหาร
directorial    [ADJ] เกี่ยวกับผู้อำนวยการ, See also: เกี่ยวกับคณะกรรมการ
directorship    [N] ตำแหน่งผู้อำนวยการ (หน่วยงาน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directorกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directorผู้อำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
director circle (of an ellipse)วงกลมอำนวยการ (ของวงรี) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
director circle (of an ellipse)วงกลมอำนวยการ (ของวงรี) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
director, managingกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Director-Generalอธิบดี, เจ้ากรม (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directorate๑. กรม๒. หน่วยอำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directors' and officers' liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและพนักงานบริษัท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
directors, board ofคณะกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directoryสารบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Director (Computer file)ไดเรกเตอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Director-Generalผู้อำนวยการใหญ่ [การแพทย์]
Directoriesทำเนียบนาม [TU Subject Heading]
Directoriesทำเนียบนาม,นามานุกรม [การแพทย์]
Directors of corporationsผู้บริหารบริษัท [TU Subject Heading]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directoryสารบบ
บัญชีรายชื่อแฟ้มที่อยู่ในจานแม่เหล็ก หรือแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Directory services (Computer network technology)บริการสารบบ (เทคโนโลยีข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directorThe executive director is a real pushover for looks.
directorThe movie director was enchanted by Kate at first sight.
directorThe director used his power to arrange a special place in the cinema world.
directorHe had not been employed by the company three years before he become a director.
directorThe director is sensitive to criticism.
directorThe director became really anxious at this second postponement.
directorThe director boasted of his status.
directorThe bank director was held in high regard.
directorIt was mismanagement of the company's affairs by the acting director.
directorWe were all surprised at appointment of Mr Brown as a director.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
root directoryสารบบรากหมายถึง สารบบแรกสุด ซึ่งโดยปกติจะเป็นสารบบเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในจานบันทึกข้อมูล ในระบบปฏิบัติการดอส จะแยกระหว่างสารบบและสารบบย่อยด้วยเครื่องหมาย \ (back slash) จากตัวอย่างข้างล่างนี้ C จะเป็นสารบบราก C:\windows\pict\tartan.bmp
subdirectoryสารบบย่อยหมายถึง สารบบย่อยในสารบบหนึ่ง ๆ ในระบบดอสนั้น เราสามารถสร้างสารบบ และในแต่ละสารบบ เราอาจสร้างสารบบย่อยลงไปอีกก็ได้ ทั้งนี้เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ดู directory ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผบ. [N] director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ. [N] director, Syn. ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการแสดง    [N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
ผู้อำนวยการ    [N] director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count unit: คน
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์    [N] director, Syn. ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับ, ผู้กำกับภาพยนตร์, Example: ภาพยนตร์จะสนุกหรือไม่ขึ้นอยู่ฝีมือของผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์, Count unit: คน
ผู้อำนวยการสร้าง    [N] director, Syn. ผู้อำนวยการผลิต, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทำหน้าที่ทั้งเขียนบทและกำกับการแสดง
ผู้กำกับการแสดง    [N] director, Example: เขาอยากเป็นผู้กำกับการแสดงมากกว่าเป็นดาราที่อยู่หน้ากล้อง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม
ผู้ว่าการ    [N] governor, See also: director, leader, ruler, chief, administrator, Example: เขามีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้อำนวยการอันมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ากรม
ผู้สร้าง    [N] producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
โต้โผ [N] head of an entertaining group, See also: director, producer of the play, Syn. ตั้วโผ, Example: พวกเขาเหล่านั้นตกลงกับโต้โผว่าเสร็จจากนี่ให้ไปเล่นต่อให้หน่อยที่หน้าศาลเจ้าพ่อ, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
เอ็มดี[X] (Em.Dī.) EN: Managing Director   
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department   FR: directeur général [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมการบริหาร[n. exp.] (kammakān børihān) EN: executive director   
กรรมการบริษัท[n. exp.] (kammakān børisat) EN: director   
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān phūjatkān yai) EN: director and general manager   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTOR    D ER0 EH1 K T ER0
DIRECTOR    D IH0 R EH1 K T ER0
DIRECTOR    D IY0 R EH1 K T ER0
DIRECTOR    D AY0 R EH1 K T ER0
DIRECTORS    D IH0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORY    D ER0 EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY    D AY0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY    D IY0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORS    D IY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS    D AY0 R EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
director    (n) (d i1 r e1 k t @ r)
directors    (n) (d i1 r e1 k t @ z)
directory    (n) (d i1 r e1 k t @ r ii)
directorate    (n) (d i1 r e1 k t @ r @ t)
directories    (n) (d i1 r e1 k t @ r i z)
directorates    (n) (d i1 r e1 k t @ r @ t s)
directorship    (n) (d i1 r e1 k t @ sh i p)
directorships    (n) (d i1 r e1 k t @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktor {m} | Direktoren {pl}director | directors [Add to Longdo]
Regisseur {m} (Film) | Regisseure {pl}director | directors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートディレクター[, a-todeirekuta-] (n) art director [Add to Longdo]
アクティブディレクトリ[, akuteibudeirekutori] (n) {comp} Active Directory [Add to Longdo]
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director [Add to Longdo]
エヌティーティーディレクトリ[, enutei-tei-deirekutori] (n) {comp} NTT Directory [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[, onraindeirekutori-] (n) {comp} online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[, karentodeirekutori] (n) {comp} current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[, sabudeirekutori] (n) {comp} subdirectory [Add to Longdo]
ジュニアボード[, juniabo-do] (n) (abbr) junior board of directors [Add to Longdo]
ジュニアボードシステム[, juniabo-doshisutemu] (n) junior board of directors systems [Add to Longdo]
ディレクター(P);ディレクタ[, deirekuta-(P); deirekuta] (n) director; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主任[zhǔ rèn, ] director; head [Add to Longdo]
名录[míng lù, / ] directory [Add to Longdo]
理事长[lǐ shì zhǎng, / ] director general [Add to Longdo]
礼部尚书[lǐ bù shàng shū, / ] Director of Board of Rites (Confucian) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Director \Di*rect"or\, n. [Cf. F. directeur.]
   1. One who, or that which, directs; one who regulates,
    guides, or orders; a manager or superintendent.
    [1913 Webster]
 
       In all affairs thou sole director.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a body of persons appointed to manage the affairs
    of a company or corporation; as, the directors of a bank,
    insurance company, or railroad company.
    [1913 Webster]
 
       What made directors cheat in South-Sea year? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A part of a machine or instrument which directs
    its motion or action.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surg.) A slender grooved instrument upon which a knife is
    made to slide when it is wished to limit the extent of
    motion of the latter, or prevent its injuring the parts
    beneath.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 director
   n 1: someone who controls resources and expenditures [syn:
      {director}, {manager}, {managing director}]
   2: member of a board of directors
   3: someone who supervises the actors and directs the action in
     the production of a show [syn: {director}, {theater
     director}, {theatre director}]
   4: the person who directs the making of a film [syn: {film
     director}, {director}]
   5: the person who leads a musical group [syn: {conductor},
     {music director}, {director}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 director
   director; manager
   boss; chief; leader
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 director
   director; manager
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top