ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

工厂

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -工厂-, *工厂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant, #14,320 [Add to Longdo]
工厂[huà gōng chǎng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] chemical factory, #24,587 [Add to Longdo]
工厂[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] munitions or ordnance factory; arsenal, #46,319 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The factory, for instance...[CN] 比如说工厂 I Love You (1981)
- And the factory?[CN] -还有世界工厂呢? I Love You (1981)
We heard he's the youngest stockholder... in that factory you occupied.[CN] 我们听说他是最年轻的股东 拥有你占领的那家工厂的股份 Once Upon a Time in America (1984)
That's a chemical plant.[CN] 这是化学工厂呀! Superman III (1983)
The factory is for the older and family men.[CN] 工厂对上年纪的人, 对拖家带口的人才合适, Farewell (1983)
The Italian Red Terrorists are being supplied with top secret bomb detonators made in this country, in a government factory.[CN] 意大利恐怖分子能够得到 The Italian Red Terrorists are being supplied 顶级机密的炸弹引爆器 with top secret bomb detonators 我国制造的 产自政府工厂 made in this country, in a government factory. The Whisky Priest (1982)
Chief Aiello, moving policemen into the factory came as a surprise.[CN] 埃罗局长 你派警察冲入工厂 Once Upon a Time in America (1984)
- It's a factory, isn't it? Ask for work.[CN] 那是所工厂 去找份工作吧 Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
- It's like chemicals.[CN] 化学工厂起火 Superman III (1983)
Ah-hung was a factory worker![CN] 好像阿红那样,她以前是做工厂的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Ah -hung was a factory worker! Ga joi Heung Gong (1983)
They say you left the factory. Good for you![CN] 听说你从工厂辞职了? Farewell (1983)
In time there will be plants and factories built here, and new towns.[CN] 这里将会按时建起工厂、 联合企业和新城。 Farewell (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top