ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratification

G R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratification-, *gratification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratification(n) ความพึงพอใจ, See also: ความอิ่มใจ, ความสมหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, รางวัล, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction, comfort

English-Thai: Nontri Dictionary
gratification(n) การทำให้พอใจ, ความอิ่มเอมใจ, การทำให้ถูกใจ, รางวัล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Gratification, Immediateความพึงพอใจอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Gratification, Psychicการได้รับความพึงพอใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instant gratification or your money back!ไม่พอใจยินดีคืนเงิน Charlie Bartlett (2007)
We believe this unsub gets gratification from his ability to keep his victims alive in order to endure more torture.เขาชื่มชมตนเองที่สามารถ ทำให้เหยื่อมีชีวิต เพื่อรับการทรมาน To Hell... And Back (2009)
The unsub gets sexual gratification from penetration with a knife.เขาได้รับความพอใจทางเพศ จากการแทงด้วยมีด Compromising Positions (2010)
You know, there's ego gratification here.คุณก็รู้ มันเป็นการเพิ่มอีโก้ The Corpse on the Canopy (2013)
Sadists... who find gratification in the debasement of others.คนซาดิสต์... คนที่สะใจกับ การลดคุณค่าความเป็นคนของผู้อื่น Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratificationHe had the gratification of seeing his son graduate from collage.
gratificationThat job gave him little gratification.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอิ่มใจ(n) contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
อิฏฐารมณ์(n) satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai Definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ความสมหวัง(n) fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
ความรื่นรมย์(n) pleasantness, See also: gratification, agreeability, enjoyment, Syn. ความเบิกบานใจ, Ant. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ, Example: นักประพันธ์ถ่ายทอดโลกของความรื่นรมย์และไร้เดียงสาของเด็กผ่านตัวละคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วผู้หญิง[hiu phūying] (v, exp) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl  FR: embarquer une fille (fam.)
ฤชา[reuchā] (n) EN: fee  FR: honoraire [ m ] ; gratification [ f ]
สินน้ำใจ[sinnāmjai] (n) EN: reward ; money consideration ; remuneration  FR: gratification [ f ] ; bonification [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRATIFICATION G R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratification (n) grˌætɪfɪkˈɛɪʃən (g r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
gratifications (n) grˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (g r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude { f } | Freuden { pl }gratification | gratifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) #9,024 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratification \Grat"i*fi*ca"tion\, n. [L. gratificatio: cf. F.
   gratification.]
   1. The act of gratifying, or pleasing, either the mind, the
    taste, or the appetite; as, the gratification of the
    palate, of the appetites, of the senses, of the desires,
    of the heart.
    [1913 Webster]
 
   2. That which affords pleasure; satisfaction; enjoyment;
    fruition: delight.
    [1913 Webster]
 
   3. A reward; a recompense; a gratuity. --Bp. Morton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratification
   n 1: state of being gratified or satisfied; "dull repetitious
      work gives no gratification"; "to my immense gratification
      he arrived on time" [syn: {gratification}, {satisfaction}]
   2: the act or an instance of satisfying

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top