Search result for

(67 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -研-, *研*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
修大学生[けんしゅうだいがくせい, kenshuudaigakusei] (n) นักศึกษาฝึกงาน
[けんきゅう, kenkyuu] (n vt) วิจัย
究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha] (n) นักวิจัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) ห้องทดลอง, ห้องวิจัย
究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha, kenkyuusha , kenkyuusha] (n ) นักวิจัย, นักเรียนทุน
究発表[けんきゅうはっぴょう, kenkyuuhappyou] (n ) การรายงานผลการวิจัย
削砥石[けんさくといし, kensakutoishi] (n ) ใบตัด, หินตัด
磨砥石[けんまといし, kenmatoishi] (n ) ใบเจียร์, หินเจียร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ศึกษาวิจัย English: study (vs)
[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ทำวิจัย English: research
[けんきゅう, kenkyuu] Thai: สำรวจค้นคว้า English: investigation

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[研, yán, ㄧㄢˊ] to grind, to rub; to study, to research
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  开 (kāi ㄎㄞ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 447

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening [Add to Longdo]
ぎ師[とぎし, togishi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
ぎ澄ます;澄ます[とぎすます, togisumasu] (v5s,vt) to sharpen; to grind; to whet; to hone; to make keen [Add to Longdo]
ぎ石[とぎいし, togiishi] (n) knife sharpener; whetstone [Add to Longdo]
ぎ物[とぎもの, togimono] (n) sharpening [Add to Longdo]
ぎ物師[とぎものし, togimonoshi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
ぎ立て[とぎたて, togitate] (n) just sharpened [Add to Longdo]
ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P) [Add to Longdo]
[けんがく, kengaku] (n,vs) study [Add to Longdo]
[けんきゅう, kenkyuu] (n,vs) study; research; investigation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán jiū, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, ] research, #224 [Add to Longdo]
[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, / ] research and development, #2,800 [Add to Longdo]
究所[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] research institute; graduate studies; graduate school, #3,203 [Add to Longdo]
[yán zhì, ㄧㄢˊ ㄓˋ, / ] to manufacture; to develop, #3,697 [Add to Longdo]
究生[yán jiū shēng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ, ] graduate student, #4,337 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] grind fine; study; research, #4,786 [Add to Longdo]
讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] discussion forum; seminar, #5,937 [Add to Longdo]
究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]
究院[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, ] research institute; academy, #8,174 [Add to Longdo]
[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ, / ] discussion, #10,937 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How's your research coming along?" "Not so bad."究はどうですか」「まあまあです」
I would have you apply yourself to your studies.あなたには究に専念していただきたいのです。
How goes your study?あなたのご究は、いかがですか。
Your research will surely bear fruit.あなたの究はきっと実を結ぶでしょう。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは究課題を二つ落とした、すぐにやり直さなければならない。
Which period of history are you studying?あなたは歴史のどの時代を究していますか。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある究によれば、ガンによる女性の死亡数の中では肺がんが17%を占めている。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある究によれば、大柄な女性は双子を生む傾向がより強い。
A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.ある究の報告によれば、間接喫煙の結果53、000のアメリカ人が毎年死亡しているそうだ。
I wish to work in the laboratory some day.いつかその究所で働きたいものだ。
Dr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.ええと、買いませんでしたが、でも、後でゴリラ財団究所へ3匹の子猫を持ってきた人がいるのです。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、南極は観光や商業的な探索ではなく、究のみに利用されるべきである。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See you here tomorrow at 4:30pm, then?[CN] 我有点抗拒看到我自己 成为一个究对象或注意的焦点  ()
"Yeah, I don't vaccinate-- She's not vaccinated yet."[CN] 在我的究中 那些遲遲不打疫苗的家長 Do Some Shots, Save the World (2017)
Um...[CN] 這論點很棒,究顯示 還有我自己的經驗,我也見過 Do Some Shots, Save the World (2017)
- If you're here without the FBI, it means you're just a shakedown artist without a shred of evidence to back up your claims.[CN] 但那项技术是我们自己发的 扯淡 Brooklyn Housing (2017)
- Are you telling me that you can prove they had something to do with my son's death?[CN] 是直觉 是究了上百个这样的案子之后的直觉 Divide and Conquer (2017)
And after I saw how trashed your lab was it looks like the bad guys knew about your research too.[JA] ラボが壊滅した後だった お前の究は 筒抜けだったと思う Resident Evil: Vendetta (2017)
- Is that the data you took from the lab?[JA] - 究データか? - そうよ Resident Evil: Vendetta (2017)
All of the researchers and staff at my university were infected.[JA] 大学の究スタッフも 全員感染した Resident Evil: Vendetta (2017)
And after Fitzpatrick and Lavender graduated from the Vincent Swan School of Sales, my team was complete.[JA] フィッツパトリックと ラベンターの修を終えて Salesmen Are Like Vampires (2017)
It's worse.[CN] 因為究是由大藥廠支付經費 Do Some Shots, Save the World (2017)
Well, what if you don't wanna get vaccinated, can you have your kids left unvaccinated?[CN] 那麼我們目前發的疫苗 就再也無法對付 Do Some Shots, Save the World (2017)
How old were they at the time when you were thinking these thoughts?[CN] 科學究的證據看起來很明確 疫苗可以預防疾病 許多家長都沒見過多數疫苗 Do Some Shots, Save the World (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
究グループ[けんきゅうグループ, kenkyuu guru-pu] research group [Add to Longdo]
究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization [Add to Longdo]
究図書館[けんきゅうとしょかん, kenkyuutoshokan] research library [Add to Longdo]
究展望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report [Add to Longdo]
究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とぐ, togu] schaerfen, polieren, (Reis) waschen [Add to Longdo]
[けんがく, kengaku] studieren [Add to Longdo]
[けんま, kenma] schleifen, polieren;, hart_studieren [Add to Longdo]
[けんきゅう, kenkyuu] Forschung, Untersuchung, Studium [Add to Longdo]
究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Forschungsinstitut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top