ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -研-, *研*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[研, yán, ㄧㄢˊ] to grind, to rub; to study, to research
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  开 (kāi ㄎㄞ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 447

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] grind fine; study; research, #4,786 [Add to Longdo]
[yán jiū, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, ] research, #224 [Add to Longdo]
[kē yán, ㄎㄜ ㄧㄢˊ, ] (scientific) research, #2,616 [Add to Longdo]
[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, / ] research and development, #2,800 [Add to Longdo]
究所[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] research institute; graduate studies; graduate school, #3,203 [Add to Longdo]
[yán zhì, ㄧㄢˊ ㄓˋ, / ] to manufacture; to develop, #3,697 [Add to Longdo]
究生[yán jiū shēng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ, ] graduate student, #4,337 [Add to Longdo]
讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] discussion forum; seminar, #5,937 [Add to Longdo]
究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]
究院[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, ] research institute; academy, #8,174 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
修大学生[けんしゅうだいがくせい, kenshuudaigakusei] (n) นักศึกษาฝึกงาน
[けんきゅう, kenkyuu] (n vt) วิจัย
究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha] (n) นักวิจัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) ห้องทดลอง, ห้องวิจัย
究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha, kenkyuusha , kenkyuusha] (n ) นักวิจัย, นักเรียนทุน
究発表[けんきゅうはっぴょう, kenkyuuhappyou] (n ) การรายงานผลการวิจัย
削砥石[けんさくといし, kensakutoishi] (n ) ใบตัด, หินตัด
磨砥石[けんまといし, kenmatoishi] (n ) ใบเจียร์, หินเจียร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ศึกษาวิจัย English: study (vs)
[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ทำวิจัย English: research
[けんきゅう, kenkyuu] Thai: สำรวจค้นคว้า English: investigation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening [Add to Longdo]
ぎ師[とぎし, togishi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
ぎ澄ます;澄ます[とぎすます, togisumasu] (v5s,vt) to sharpen; to grind; to whet; to hone; to make keen [Add to Longdo]
ぎ石[とぎいし, togiishi] (n) knife sharpener; whetstone [Add to Longdo]
ぎ物[とぎもの, togimono] (n) sharpening [Add to Longdo]
ぎ物師[とぎものし, togimonoshi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
ぎ立て[とぎたて, togitate] (n) just sharpened [Add to Longdo]
ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P) [Add to Longdo]
[けんがく, kengaku] (n,vs) study [Add to Longdo]
[けんきゅう, kenkyuu] (n,vs) study; research; investigation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How's your research coming along?" "Not so bad."究はどうですか」「まあまあです」
I would have you apply yourself to your studies.あなたには究に専念していただきたいのです。
How goes your study?あなたのご究は、いかがですか。
Your research will surely bear fruit.あなたの究はきっと実を結ぶでしょう。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは究課題を二つ落とした、すぐにやり直さなければならない。
Which period of history are you studying?あなたは歴史のどの時代を究していますか。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある究によれば、ガンによる女性の死亡数の中では肺がんが17%を占めている。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある究によれば、大柄な女性は双子を生む傾向がより強い。
A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.ある究の報告によれば、間接喫煙の結果53、000のアメリカ人が毎年死亡しているそうだ。
I wish to work in the laboratory some day.いつかその究所で働きたいものだ。
Dr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.ええと、買いませんでしたが、でも、後でゴリラ財団究所へ3匹の子猫を持ってきた人がいるのです。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、南極は観光や商業的な探索ではなく、究のみに利用されるべきである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you are right about the legend, then this casket may contain the Scroll of Thoth, from the holy of holies in the temple, and I can hardly wait to get back to find out.[CN] 如果你对传说的究没错的话 那么,从这个神庙的至圣之所找到的 这匣子中也许装着月神卷轴 我已经等不及要回去把它找出来 The Mummy (1932)
Which makes it a gilt-edged priority that one of us... . ..gets into that Krell lab and takes that brain boost.[JA] 解決するには 私達のどちらかが・・ クレルの究室に入り、 知能を加速促進する Forbidden Planet (1956)
Morbius is in his study, sir.[JA] モービュース博士は究所です 艦長 Forbidden Planet (1956)
"His special studies."[JA] これは院長の特別究テーマだ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
I still have some work to do in my study.[JA] 私はまだ、究を続けなければならい Forbidden Planet (1956)
Always spends his winters here. Authority on Egyptian occult.[CN] 总是在这里度过他的冬天 专门究埃及神秘学 The Mummy (1932)
Art studies, you know?[CN] 藝術究, 你明白嗎? Grand Hotel (1932)
Research.[CN] 究先 {\3cH202020}Research. It's a Terrible Life (2009)
I was working and reading. Who's outside?[JA] 本を読んで究してた 誰が来てる? Hollow Triumph (1948)
This is just one of their laboratories.[JA] ここは、彼等の究室の 一つだ Forbidden Planet (1956)
Research?[CN] 做究? Maternity (2004)
Quite a study in psychology.[CN] 我究过男人脱衣服的方式 It Happened One Night (1934)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
究グループ[けんきゅうグループ, kenkyuu guru-pu] research group [Add to Longdo]
究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization [Add to Longdo]
究図書館[けんきゅうとしょかん, kenkyuutoshokan] research library [Add to Longdo]
究展望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report [Add to Longdo]
究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とぐ, togu] schaerfen, polieren, (Reis) waschen [Add to Longdo]
[けんがく, kengaku] studieren [Add to Longdo]
[けんま, kenma] schleifen, polieren;, hart_studieren [Add to Longdo]
[けんきゅう, kenkyuu] Forschung, Untersuchung, Studium [Add to Longdo]
究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Forschungsinstitut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top