Search result for

crook

(95 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crook-, *crook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crook[VT] ขโมย (คำสแลง), Syn. steal
crook[N] คนทุจริต, See also: คนหลอกลวง
crook[VI] โค้งงอ, Syn. bend, curve
crook[N] ตะขอ
crook[VT] ทำให้โค้งงอ, Syn. bend, curve
crooked[ADJ] โค้งงอ, Syn. curved, bent, Ant. unbent
crooked[ADJ] เบี้ยว, See also: เอียง (เช่น รูปภาพ)
crooked[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonest, corrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent

English-Thai: Nontri Dictionary
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crooklyingท่านอนหงายชันเข่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ Beethoven Virus (2008)
This says your mind is crooked.มันบอกได้ว่าใจคุณกระยึกกระยือ Heartbreak Library (2008)
Then your eyes must be crooked.แล้ว สายตาคุณก็กระยึกกระยือ Heartbreak Library (2008)
What kind of crook leaves a note?โจรประเภทไหนกันทิ้งป้ายให้ตำรวจตาม Jumper (2008)
It's because we're expandable. Who's gonna care if a bunch of crooks wind up dead?ใครจะแคร์ล่ะ ถ้าพวกนั้นตาย Breaking and Entering (2008)
See Crook Kung Fu of the South.กังฟูจากแดนใต้ The Forbidden Kingdom (2008)
He was worried about his brother back in Syria, who he says is a crook.เขาพูดเรื่องพี่ชายที่กลับซีเรีย แล้วบอกว่าพี่เขาขี้ขโมย WarGames: The Dead Code (2008)
His brother's a crook?พี่ชายเขาเป็นขโมยเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)
"Truman had his Fair Deal, now Ford has his crooked deal. "ทรูแมนทำข้อตกลงที่เป็นธรรมแล้ว และตอนนี้ฟอร์ดและทีมงาน Frost/Nixon (2008)
He's not a crook He's paid by Davidแพทริก เขาไม่ได้เป็นคนคดโกง เราได้เิงินจากเดวิท Frost/Nixon (2008)
I want the middle piece, so it'll be crooked on both sides.ฉันอยากได้เสี้ยวตรงกลาง มันจะได้อยู่ระหว่างสองัฝ่ง Pineapple Express (2008)
I hate her crooked teeth.ผมเกลียดฟันเกๆของเธอ 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crookHer windows were broken and her shutters hung crookedly.
crookHe was egging an innocent young man on to join him in his crooked deal.
crookI have crooked teeth.
crookIn our society we find men of integrity along with crooks.
crookMy son's front teeth have come in crooked.
crookThe picture is hung crooked.
crookThe weather is crook.
crookWhy were you crook?
crookYour tie is crooked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดเคี้ยว[V] crook, See also: wind, twist, curve, Syn. วนเวียน, ลดเลี้ยว, คดโค้ง, Ant. ตรง, Example: ถนนสายนี้คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา คนขับต้องมีความชำนาญมาก, Thai definition: คดไปคดมา, วกไปวกมา
งอ[V] bend, See also: crook, flex, curve, Syn. โค้ง, บิด, โก่ง, คด, งุ้ม, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: แผ่นดิสก์ที่โค้งงอจะทำให้การอ่านเขียนเกิดผิดพลาดได้, Thai definition: ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง
เงี้ยว[ADJ] crooked, See also: tortuous, bent, curved, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: เขาเป็นคนที่พูดจางอเงี้ยวไปมากว่าจะเข้าใจได้ต้องอธิบายเสียหลายครั้ง
มุ้ม[ADJ] crooked, See also: hooked, curved downward, bent, Syn. งุ้ม, Example: ปากเหยี่ยวมักจะแหลมคม งอมุ้ม เพื่อใช้ในการฉีกเนื้อสัตว์
ชุ้ง[ADJ] crooked, See also: bent, curved, Syn. โค้ง, คด, โก่ง, Ant. ตรง
กระยึกกระยือ[ADJ] crooked, See also: askew, distorted, disordered, Syn. ยึกยือ, Example: ฉันไม่ชอบลายมือที่กระยึกกระยือของฉันเลย, Thai definition: ไม่ตรง, ไม่เป็นระเบียบ
การคด[N] bend, See also: crook, Ant. การตรง, Example: การคดตัวของแม่น้ำ
กังฉิน[ADJ] corrupt, See also: crooked, treacherous, Ant. ตงฉิน, Example: นายอำเภอกังฉิน, Thai definition: คดโกง, ไม่ซื่อตรง, Notes: (ทับศัพท์-จีน)
โกง[ADJ] bent, See also: crooked, arched, curved, Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง, Ant. ตรง, Example: ชายหลังโกงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัด
หงิกงอ[V] contort, See also: crook, twist, distort, warp, Syn. งอหงิก, งอ, Ant. ตรง, Example: คนที่เป็นโรคประสาทจะมีอาการหายใจลำบาก ริมฝีปากชา มือเกร็งและหงิกงอ, Thai definition: ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
จมูกดั้งหัก[n. exp.] (jamūk dang hak) EN: crooked nose   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous   FR: courbé ; arrondi
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment   FR: serpenter ; zigzaguer
คดเคี้ยว[v.] (khotkhīo) EN: crook ; wind ; twist ; curve   
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked   FR: frauduleux

CMU English Pronouncing Dictionary
CROOK    K R UH1 K
CROOKE    K R UH1 K
CROOKS    K R UH1 K S
CROOKED    K R UH1 K AH0 D
CROOKER    K R UH1 K ER0
CROOKLYN    K R UH1 K L IH2 N
CROOKSTON    K R UH1 K S T AH0 N
CROOKLYN'S    K R UH1 K L IH2 N Z
CROOKSHANK    K R UH1 K SH AE2 NG K
CROOKEDNESS    K R UH1 K AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Crook    (n) (k r u1 k)
crook    (v) (k r u1 k)
crooks    (v) (k r u1 k s)
crooked    (j) (k r u1 k i d)
crooked    (v) (k r u1 k t)
crooking    (v) (k r u1 k i ng)
crookedly    (a) (k r u1 k i d l ii)
crook-back    (j) - (k r u1 k - b a k)
crookedness    (n) (k r u1 k i d n @ s)
crook-backed    (j) - (k r u1 k - b a k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganove {m}; Betrüger {m}; Gauner {m}; Schlitzohr {n} | Ganoven {pl}; Betrüger {pl}; Gauner {pl}; Schlitzohren {pl}crook | crooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
クルックス管[クルックスかん, kurukkusu kan] (n) Crookes tube [Add to Longdo]
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook [Add to Longdo]
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck [Add to Longdo]
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest [Add to Longdo]
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side [Add to Longdo]
屈曲[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, ] crooked [Add to Longdo]
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, ] crooked; not straight; staggering from side to side [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] crooked; obstinate; twist a cord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crook \crook\ (kr[oo^]k), n. [OE. crok; akin to Icel. kr[=o]kr
   hook, bend, SW. krok, Dan. krog, OD. krooke; or cf. Gael.
   crocan crook, hook, W. crwca crooked. Cf. {Crosier},
   {Crotchet}, {Crutch}, {Encroach}.]
   1. A bend, turn, or curve; curvature; flexure.
    [1913 Webster]
 
       Through lanes, and crooks, and darkness. --Phaer.
    [1913 Webster]
 
   2. Any implement having a bent or crooked end. Especially:
    (a) The staff used by a shepherd, the hook of which serves
      to hold a runaway sheep.
    (b) A bishop's staff of office. Cf. {Pastoral staff}.
      [1913 Webster]
 
         He left his crook, he left his flocks. --Prior.
      [1913 Webster]
 
   3. A pothook. "As black as the crook." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An artifice; trick; tricky device; subterfuge.
    [1913 Webster]
 
       For all yuor brags, hooks, and crooks. --Cranmer.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) A small tube, usually curved, applied to a trumpet,
    horn, etc., to change its pitch or key.
    [1913 Webster]
 
   6. A person given to fraudulent practices; an accomplice of
    thieves, forgers, etc. [Cant, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {By hook or by crook}, in some way or other; by fair means or
    foul.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crook \Crook\ (kr??k), v. t. [imp. & p. p. {Crooked} (kr??kt);
   p. pr. & vb. n. {Crooking}.] [OE. croken; cf. Sw. kr?ka, Dan.
   kr?ge. See Crook, n.]
   1. To turn from a straight line; to bend; to curve.
    [1913 Webster]
 
       Crook the pregnant hinges of the knee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn from the path of rectitude; to pervert; to
    misapply; to twist. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       There is no one thing that crooks youth more than
       such unlawfull games.         --Ascham.
    [1913 Webster]
 
       What soever affairs pass such a man's hands, he
       crooketh them to his own ends.    --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crook \Crook\, v. i.
   To bend; to curve; to wind; to have a curvature. " The port .
   . . crooketh like a bow." --Phaer.
   [1913 Webster]
 
      Their shoes and pattens are snouted, and piked more
      than a finger long, crooking upwards.  --Camden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crook
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]
   2: a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook
     in the path" [syn: {bend}, {crook}, {twist}, {turn}]
   3: a long staff with one end being hook shaped [syn: {crook},
     {shepherd's crook}]
   v 1: bend or cause to bend; "He crooked his index finger"; "the
      road curved sharply" [syn: {crook}, {curve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top