ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crook

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crook-, *crook*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crook(vt) ขโมย (คำสแลง), Syn. steal
crook(n) คนทุจริต, See also: คนหลอกลวง
crook(vi) โค้งงอ, Syn. bend, curve
crook(n) ตะขอ
crook(vt) ทำให้โค้งงอ, Syn. bend, curve
crooked(adj) โค้งงอ, Syn. curved, bent, Ant. unbent
crooked(adj) เบี้ยว, See also: เอียง เช่น รูปภาพ
crooked(adj) ไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonest, corrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crook(ครุค) { crooked, crooking, crooks } n. สิ่งที่ทอ, ไม้เท้าด้ามงอ, ตะขอ, หัวเลี้ยว, ทางโค้ง, คนทุจริต, คนหลอกลวง, โจร, ขโมย vt. งอ, ทำให้งอ, ล่อลวง vi. งอ, โค้ง
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง, หลังคร่อม.
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ, คด, โค้ง, เบี้ยว, โกง, เอียง, หลังคร่อม, ทุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved, bent

English-Thai: Nontri Dictionary
crook(n) ขอ, ไม้เท้า, ทางโค้ง, คนโกง, โจร
crooked(adj) คด, งอ, หลังค่อม, โก่ง, โค้ง, โกง, ทุจริต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crooklyingท่านอนหงายชันเข่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- and ask Crooks to give you another one.- แล้่วบอกครุกส์ให้หาตัวใหม่มา - ได้เลย มานี่เร็ว Of Mice and Men (1992)
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับคดเก่าอย่างผม The Shawshank Redemption (1994)
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับการโกงเก่าอย่างผม The Shawshank Redemption (1994)
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับคดเก่าอย่างผม The Shawshank Redemption (1994)
His name is Flint Marko. He's a small-time crook who's been in and out of prison.ฟลิ้นท์ มาร์โค พวกลักเล็กขโมยน้อย เข้าๆออกๆคุกตลอดเวลา Spider-Man 3 (2007)
We're just crooks that got caught, Lincoln.พวกเรามันก็แค่ไอ้ขี้ขโมยที่โดนจับได้ตะหาก ลินคอน The Sunshine State (2008)
What kind of crook leaves a note?โจรประเภทไหนกันทิ้งป้ายให้ตำรวจตาม Jumper (2008)
It's because we're expandable. Who's gonna care if a bunch of crooks wind up dead?ใครจะแคร์ล่ะ ถ้าพวกนั้นตาย Breaking and Entering (2008)
See Crook Kung Fu of the South.กังฟูจากแดนใต้ The Forbidden Kingdom (2008)
He's not a crook He's paid by Davidแพทริก เขาไม่ได้เป็นคนคดโกง เราได้เิงินจากเดวิท Frost/Nixon (2008)
They're a bunch of crooks down there. I'll see you later, Mr. Sou.มีพวกขโมยมากแถวนี้ แล้วพบกันใหม่ครับคุณซู Fighting (2009)
By my tally, your Bureau wants to spend more taxpayers' dollars catching crooks than what the crooks you catch stole in the first place.ผมเข้าใจว่าสำนักงานสอบสวนกลาง ต้องใช้เงินภาษีประชาชนไปในการจับคนร้าย โดยไม่สนใจจะติดตามทรัพย์สินที่ถูกปล้นกลับคืนมา Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crookHer windows were broken and her shutters hung crookedly.
crookHe was egging an innocent young man on to join him in his crooked deal.
crookI have crooked teeth.
crookIn our society we find men of integrity along with crooks.
crookMy son's front teeth have come in crooked.
crookThe picture is hung crooked.
crookThe weather is crook.
crookWhy were you crook?
crookYour tie is crooked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดเคี้ยว(v) crook, See also: wind, twist, curve, Syn. วนเวียน, ลดเลี้ยว, คดโค้ง, Ant. ตรง, Example: ถนนสายนี้คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา คนขับต้องมีความชำนาญมาก, Thai Definition: คดไปคดมา, วกไปวกมา
งอ(v) bend, See also: crook, flex, curve, Syn. โค้ง, บิด, โก่ง, คด, งุ้ม, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: แผ่นดิสก์ที่โค้งงอจะทำให้การอ่านเขียนเกิดผิดพลาดได้, Thai Definition: ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง
เงี้ยว(adj) crooked, See also: tortuous, bent, curved, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: เขาเป็นคนที่พูดจางอเงี้ยวไปมากว่าจะเข้าใจได้ต้องอธิบายเสียหลายครั้ง
มุ้ม(adj) crooked, See also: hooked, curved downward, bent, Syn. งุ้ม, Example: ปากเหยี่ยวมักจะแหลมคม งอมุ้ม เพื่อใช้ในการฉีกเนื้อสัตว์
ชุ้ง(adj) crooked, See also: bent, curved, Syn. โค้ง, คด, โก่ง, Ant. ตรง
กระยึกกระยือ(adj) crooked, See also: askew, distorted, disordered, Syn. ยึกยือ, Example: ฉันไม่ชอบลายมือที่กระยึกกระยือของฉันเลย, Thai Definition: ไม่ตรง, ไม่เป็นระเบียบ
การคด(n) bend, See also: crook, Ant. การตรง, Example: การคดตัวของแม่น้ำ
กังฉิน(adj) corrupt, See also: crooked, treacherous, Ant. ตงฉิน, Example: นายอำเภอกังฉิน, Thai Definition: คดโกง, ไม่ซื่อตรง, Notes: (ทับศัพท์-จีน)
โกง(adj) bent, See also: crooked, arched, curved, Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง, Ant. ตรง, Example: ชายหลังโกงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัด
หงิกงอ(v) contort, See also: crook, twist, distort, warp, Syn. งอหงิก, งอ, Ant. ตรง, Example: คนที่เป็นโรคประสาทจะมีอาการหายใจลำบาก ริมฝีปากชา มือเกร็งและหงิกงอ, Thai Definition: ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu
เฉ[chē] (adj) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew  FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[chēkō] (adj) EN: crooked ; rascally ; tricky
จมูกดั้งหัก[jamūk dang hak] (n, exp) EN: crooked nose
จะงอย[ja-ngøi] (n) EN: tip of the beak ; crooked tip  FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [ f ]
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu
โค้ง[khōng] (adj) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous  FR: courbé ; arrondi
คด[khot] (v) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment  FR: serpenter ; zigzaguer
คดเคี้ยว[khotkhīo] (v) EN: crook ; wind ; twist ; curve
โกง[kōng] (adj) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked  FR: frauduleux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
crook
crooke
crooks
crooked
crooker
crooklyn
crookston
crooklyn's
crookshank
crooked-leg

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Crook
crook
crooks
crooked
crooked
crooking
crookedly
crook-back
crookedness
crook-backed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屈曲[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ,  ] crooked #35,259 [Add to Longdo]
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ,    ] crooked; not straight; staggering from side to side #57,270 [Add to Longdo]
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ,  ] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest #61,525 [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] crooked; obstinate; twist a cord #345,539 [Add to Longdo]
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ,    ] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganove { m }; Betrüger { m }; Gauner { m }; Schlitzohr { n } | Ganoven { pl }; Betrüger { pl }; Gauner { pl }; Schlitzohren { pl }crook | crooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まげわりふ[magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
クルックス管[クルックスかん, kurukkusu kan] (n) Crookes tube [Add to Longdo]
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook [Add to Longdo]
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck [Add to Longdo]
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crook \crook\ (kr[oo^]k), n. [OE. crok; akin to Icel. kr[=o]kr
   hook, bend, SW. krok, Dan. krog, OD. krooke; or cf. Gael.
   crocan crook, hook, W. crwca crooked. Cf. {Crosier},
   {Crotchet}, {Crutch}, {Encroach}.]
   1. A bend, turn, or curve; curvature; flexure.
    [1913 Webster]
 
       Through lanes, and crooks, and darkness. --Phaer.
    [1913 Webster]
 
   2. Any implement having a bent or crooked end. Especially:
    (a) The staff used by a shepherd, the hook of which serves
      to hold a runaway sheep.
    (b) A bishop's staff of office. Cf. {Pastoral staff}.
      [1913 Webster]
 
         He left his crook, he left his flocks. --Prior.
      [1913 Webster]
 
   3. A pothook. "As black as the crook." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An artifice; trick; tricky device; subterfuge.
    [1913 Webster]
 
       For all yuor brags, hooks, and crooks. --Cranmer.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) A small tube, usually curved, applied to a trumpet,
    horn, etc., to change its pitch or key.
    [1913 Webster]
 
   6. A person given to fraudulent practices; an accomplice of
    thieves, forgers, etc. [Cant, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {By hook or by crook}, in some way or other; by fair means or
    foul.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crook \Crook\ (kr??k), v. t. [imp. & p. p. {Crooked} (kr??kt);
   p. pr. & vb. n. {Crooking}.] [OE. croken; cf. Sw. kr?ka, Dan.
   kr?ge. See Crook, n.]
   1. To turn from a straight line; to bend; to curve.
    [1913 Webster]
 
       Crook the pregnant hinges of the knee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn from the path of rectitude; to pervert; to
    misapply; to twist. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       There is no one thing that crooks youth more than
       such unlawfull games.         --Ascham.
    [1913 Webster]
 
       What soever affairs pass such a man's hands, he
       crooketh them to his own ends.    --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crook \Crook\, v. i.
   To bend; to curve; to wind; to have a curvature. " The port .
   . . crooketh like a bow." --Phaer.
   [1913 Webster]
 
      Their shoes and pattens are snouted, and piked more
      than a finger long, crooking upwards.  --Camden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crook
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]
   2: a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook
     in the path" [syn: {bend}, {crook}, {twist}, {turn}]
   3: a long staff with one end being hook shaped [syn: {crook},
     {shepherd's crook}]
   v 1: bend or cause to bend; "He crooked his index finger"; "the
      road curved sharply" [syn: {crook}, {curve}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top