ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

element

EH1 L AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -element-, *element*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
element(n) จำนวนเล็กน้อย, See also: สิ่งเล็กน้อย
element(n) ธาตุ
element(n) สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, See also: สภาพที่เป็นธรรมชาติ, ธรรมชาติ
element(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion
elements(n) สภาพอากาศ
elementary(adj) ง่าย, See also: เกี่ยวกับประถมศึกษา
elementary(adj) ง่าย, See also: ไม่ซับซ้อน, Syn. simple
elementary(adj) เบื้องต้น, See also: พื้นฐาน, Syn. primary, rudimentary
elementary school(n) โรงเรียนระดับประถมศึกษา
elementary particle(n) อนุภาคของสสารที่ไม่สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ, ธาตุแท้, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, ที่อยู่ตามธรรมชาติ, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, รากฐาน, พื้นฐาน, ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
elementary(เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น, พื้นฐาน, มูลฐาน, ปฐม, ปฐมภูมิ, ชั้นประถม, See also: elementarily adv. elementariness n. ดูelementary, Syn. simple

English-Thai: Nontri Dictionary
element(n) ส่วนประกอบ, ธาตุ, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, พื้นฐาน, ปฐม, ขั้วไฟฟ้า
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับธาตุ, เป็นปัจจัย, สำคัญ, เป็นพื้นฐาน
elementary(adj) เบื้องต้น, ขั้นต้น, ปฐม, ชั้นต้น, พื้นฐาน
ELEMENTARY elementary school(n) โรงเรียนประถม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementส่วนประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementธาตุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementธาตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
elementส่วนมูลฐาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
element๑. สมาชิก ๒. ชิ้นประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementส่วนย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
element (of a set)สมาชิก (ของเซต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
element (of a set)สมาชิก (ของเซต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
element of arc lengthชิ้นประกอบของความยาวส่วนโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
element of areaชิ้นประกอบของพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
elementธาตุ, สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน หรืออะตอมที่มีเลขอะตอมเท่ากันและไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้อีกโดยวิธีการทางเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
element (of a set)สมาชิก (ของเซต), ดู  set  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elemental Analysisการวิเคราะห์ธาตุ [การแพทย์]
Elementaryการศึกษาขั้นประถม [TU Subject Heading]
Elementary Familyครอบครัวพื้นฐาน, Example: เป็นหน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school dropoutsการออกกลางคันขั้นประถมศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
element[อี-ลี-เม้น] ส่วนประกอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we add the element of scorched earth.อย่างเช่น ระเบิดจริง Spies Like Us (1985)
Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้ Akira (1988)
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย! Akira (1988)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
these were the two elements that Commander Hunt yearned for most in space.มีสองสิ่งที่คอมมานเดอร์ฮันท์เฝ้ารอ The Cement Garden (1993)
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง " Cool Runnings (1993)
Look, we know that certain gang elements in this prison want you dead.เรารู้ว่ามีแก๊งค์ในคุกนี้ อยากให้นายตาย The Jackal (1997)
I actually think there's an element of psychosis involved here.มันเป็นส่วนประกอบ ของความวิปลาสอยู่ที่นี่ eXistenZ (1999)
Manta leader to Manta team, arm cluster torpedoes and stick close to element formation.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมการปล่อยตอร์ปิโด เล็งเป้าหมายในรูปแบบรวมศูนย์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว I Heart Huckabees (2004)
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ I Heart Huckabees (2004)
...the elements of the government and army are following the example of what happened to the Americans in Somalia....ตอนนี้รัฐบาลแล้วกองทัพ กำลังทำตามตัวอย่างที่เกิดขึ้น กับอเมริกันในโซมาเลีย Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elementA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
elementColor is the most sacred element of all visible things.
elementConformity is an essential element of our homogeneous community.
elementDo you go to an elementary school?
elementEducation is a critical element.
elementElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
elementElementary school children go to school for a term of six years.
elementHard work is an essential element of success.
elementHard work is the main element of success.
elementHe doesn't even know the elements of education.
elementHe is in fourth grade of elementary school.
elementHe is in his element when talking economics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนประถม(n) elementary school, See also: municipal, Syn. โรงเรียนประถมศึกษา, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนประถม จัดสอนในระดับมัธยมศึกษา, Count Unit: โรง, แห่ง
มูลความ(n) factual basis, See also: element of truth, basis in truth, Example: ข่าวที่เรารับทราบกันนั้นมีมูลความมาจากที่ใด
สามัญศึกษา(n) elementary education, See also: general education, Ant. วิสามัญศึกษา, Example: ในระบบการศึกษานั้น จะมีแต่ระบบสามัญศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีวิสามัญศึกษาสอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย, Thai Definition: การเรียนวิชาทั่วไป
ประถมศึกษา(n) elementary education, See also: primary education, Example: เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น
ชิ้นส่วน(n) component, See also: element, accessory, constituent, part, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, เครื่องประกอบ, Example: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ, Count Unit: ชิ้น
กรมสามัญศึกษา(n) Department of General Education, See also: Elementary and Adult Education Department, Example: ปีนี้ทางกรมสามัญศึกษารับนักเรียนได้อีก 60, 000 คน, Count Unit: กรม
ธาตุ(n) element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count Unit: ธาตุ, Thai Definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
ธาตุแท้(n) element, See also: pure substance, Syn. ธาตุบริสุทธิ์, Count Unit: ก้อน
นักเรียนประถม(n) elementary pupil, Syn. นักเรียนชั้นประถม, Count Unit: คน, Thai Definition: นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adj) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie  FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
บิต[bit] (n) EN: bit  FR: bit [ m ] ; élément binaire [ m ]
ชิ้นส่วน[chinsuan] (n) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment  FR: composant [ m ] ; pièce [ f ] ; élément [ m ]
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป[chinsuan samretrūp] (n, exp) EN: precast element  FR: élément préfabriqué [ m ]
ดินฟ้าอากาศ[dinfā-akāt] (n) EN: climate ; weather ; elements  FR: temps [ m ] ; climat [ m ] ; éléments (climatiques) [ mpl ]
การล่วงละเมิด[kān lūanglamoēt] (n) EN: harassment  FR: harcèlement [ m ]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[kān plīenplaēng sān āhān] (n, exp) FR: dégradation des éléments nutritifs [ f ] ; assimilation de la nourriture [ f ]
การศึกษาเบื้องต้น[kānseuksā beūangton] (n, exp) EN: elementary education ; primary education  FR: enseignement élémentaire [ m ]
ขั้นพื้นฐาน[khanpheūnthān] (n) EN: elementary level ; foundation ; basis
ขั้นพื้นฐาน[khanpheūnthān] (adj) EN: primary ; basic  FR: fondamental ; élémentaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELEMENT EH1 L AH0 M AH0 N T
ELEMENTS EH1 L AH0 M AH0 N T S
ELEMENTAL EH2 L AH0 M EH1 N T AH0 L
ELEMENTAL EH2 L AH0 M EH1 N AH0 L
ELEMENTARY EH2 L AH0 M EH1 N T R IY0
ELEMENTARY EH2 L AH0 M EH1 N T ER0 R IY0
ELEMENTARY(2) EH2 L AH0 M EH1 N CH R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
element (n) ˈɛlɪmənt (e1 l i m @ n t)
elements (n) ˈɛlɪmənts (e1 l i m @ n t s)
elemental (j) ˌɛlɪmˈɛntl (e2 l i m e1 n t l)
elementary (j) ˌɛlɪmˈɛntəriː (e2 l i m e1 n t @ r ii)
elementarily (a) ˌɛlɪmˈɛntərəliː (e2 l i m e1 n t @ r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因素[yīn sù, ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] element; factor #793 [Add to Longdo]
元素[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] element; element of a set; chemical element #4,005 [Add to Longdo]
元件[yuán jiàn, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] element; component #16,213 [Add to Longdo]
初等[chū děng, ㄔㄨ ㄉㄥˇ, ] elementary (i.e. easy) #41,233 [Add to Longdo]
初小[chū xiǎo, ㄔㄨ ㄒㄧㄠˇ, ] elementary school; abbr. for 初级小学 #67,557 [Add to Longdo]
基本粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, ] elementary particle #80,298 [Add to Longdo]
初等代数[chū děng dài shù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] elementary algebra [Add to Longdo]
初级小学[chū jí xiǎo xué, ㄔㄨ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] elementary school; abbr. to 初小 [Add to Longdo]
基础教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] elementary education [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Element { n } | Elemente { pl }element | elements [Add to Longdo]
Element { n } [ math. ]element [Add to Longdo]
Elementarladung { f }elementary charge [Add to Longdo]
Elementarschule { f }primary school [Add to Longdo]
Elementarteiler { m } [ math. ]elementary divisor [Add to Longdo]
Elementgruppe { f }; Gruppe { f }element group [Add to Longdo]
Elementumwandlung { f }elementary conversion [Add to Longdo]
elementar { adj }elementary [Add to Longdo]
elementar { adj }rudimental [Add to Longdo]
elementar; natürlich { adj }elemental [Add to Longdo]
elementar { adv }elementarily; elementally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
[げん, gen] (n) (1) { math } unknown (e.g. in an equation); (2) { math } element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China) #170 [Add to Longdo]
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (abbr) (See 水曜日) Wednesday; (2) (See 氷水) shaved ice (served with flavored syrup); (3) (See 五行・1) water (fifth of the five elements) #197 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n, n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1, 土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) #208 [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] (pref) (1) next; (2) (See 次亜) hypo- (i.e. containing an element with low valence); (ctr) (3) order; sequence; time; times #226 [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (1) (abbr) (See 土曜) Saturday; (2) (See 五行・1) earth (third of the five elements) #252 [Add to Longdo]
[もく, moku] (n) (1) (abbr) (See 木曜) Thursday; (2) (See 五行・1) wood (first of the five elements) #253 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 火曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) #267 [Add to Longdo]
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) #339 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
ゲート[げーと, ge-to] gate, logic element [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
サービス要素[サービスようそ, sa-bisu youso] element of service, service element [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元素[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
[そ, so] ELEMENT, URSPRUNG [Add to Longdo]
素粒子[そりゅうし, soryuushi] Elementarteilchen [Add to Longdo]
要素[ようそ, youso] Element, Faktor, Hauptbestandteil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Element \El"e*ment\, n. [F. ['e]l['e]ment, L. elementum.]
   1. One of the simplest or essential parts or principles of
    which anything consists, or upon which the constitution or
    fundamental powers of anything are based.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the ultimate, undecomposable constituents of any
    kind of matter. Specifically: (Chem.) A substance which
    cannot be decomposed into different kinds of matter by any
    means at present employed; as, the elements of water are
    oxygen and hydrogen.
    [1913 Webster]
 
   Note: The elements are naturally classified in several
      families or groups, as the group of the alkaline
      elements, the halogen group, and the like. They are
      roughly divided into two great classes, the metals, as
      sodium, calcium, etc., which form basic compounds, and
      the nonmetals or metalloids, as oxygen, sulphur,
      chlorine, which form acid compounds; but the
      distinction is only relative, and some, as arsenic,
      tin, aluminium, etc., form both acid and basic
      compounds. The essential fact regarding every element
      is its relative atomic number, which is equal to the
      number of protons in the nucleus, and also equal to the
      number of electrons in orbitals around the nucleus when
      the atom is neutral. When the elements are tabulated in
      the order of their ascending atomic numbers, the
      arrangement constitutes the series of the Periodic law
      of Mendelejeff. See {Periodic law}, under {Periodic}.
      This Periodic law enables us to predict the qualities
      of unknown elements. The number of elements known in
      1890 were about seventy-five, but at that time the gaps
      in the Periodic law indicated the possibility of many
      more. All of the elements up to atomic number 100 have
      now been observed though some are radioactive and very
      unstable, and in some cases cannot be accumulated in
      quantity sufficient to actually see by eye. The
      properties predicted by the periodic law wre close to
      the observed properties in many cases. Additional
      unstable elements of atomic number over 100 are
      observed from time to time, prepared in cyclotrons,
      particle acclerators, or nuclear reactors, and some of
      their properties are measurable by careful observation
      of microscopic quantities, as few as several atoms. For
      such unstable elements, the properties are now
      predicted primarily by calculations based on quantum
      mechanics. Such theories suggest that there may be an
      "island" of relative stability of elements of atomic
      number over 120, but this has yet to be confirmed by
      experiment.
      Many of the elements with which we are familiar, as
      hydrogen, carbon, iron, gold, etc., have been
      recognized, by means of spectrum analysis, in the sun
      and the fixed stars. The chemical elements are now
      known not be simple bodies, but only combinations of
      subatomic particles such as protons, neutrons, and
      electrons; ahd protons and neutrons are now believed to
      be themselves combinations of quarks, particles which
      are not observed singly, but only in combinations.
      In formulas, the elements are designated by
      abbreviations of their names in Latin or New Latin,
      given in the table below. The atomic weights given in
      the table below are the
 
   {chemical atomic weights}, in some cases being the weighted
    average of the atomic weights of individual isotopes, each
    having a different atomic weight. The atomic weight of the
    individual isotopes are called the physical atomic
    weights. In those few cases where there is only one stable
    isotope of an element, the chemical and physical atomic
    weights are the same. The mass-spectrometric atomic
    weights are those used for careful mass-spectrometric
    measurements. For more details about individual elements,
    see the element names in the vocabulary The Elements
    ----------------------------------------------------------
    Name |Sym-| Atomic Weight |
    |bol | O=16 | H=1 | C=12.000
    ----------------------------------------------------------
    Aluminum | Al | 27.1 | 26.9 |
    Antimony (Stibium) | Sb | 120 | 119.1 |
    Argon | A | 39.9 | 39.6 |
    Arsenic | As | 75 | 74.4 |
    Astatine | At |
    Barium | Ba | 137.4 | 136.4 |
    Beryllium | Be |
    Bismuth | Bi | 208.5 | 206.9 |
    Boron | B | 11 | 10.9 |
    Bromine | Br | 79.96 | 79.36|
    Cadmium | Cd | 112.4 | 111.6 |
    Cesium (Caesium) | Cs | 133 | 132 |
    Calcium | Ca | 40 | 39.7 |
    Carbon | C | 12 | 11.91| 12.000
    Cerium | Ce | 140 | 139 |
    Chlorine | Cl | 35.45 | 35.18|
    Chromium | Cr | 52.1 | 51.7 |
    Cobalt | Co |
    Columbium (see {Beryllium})
    Copper | Cu |
    ({Cuprum})
    Erbium | Er |
    Europium | Eu |
    Einsteinium | Es |
    Fermium | Fe |
    Fluorine | F |
    Gadolinium | Gd |
    Gallium | Ga |
    Germanium | Ge |
    Glucinum (now {Beryllium})
    Gold (Aurum) | Au |
    Helium | He |
    Hydrogen | H |
    Indium | In |
    Iodine | I |
    Iridium | Ir |
    Iron | Fe |
    (Ferrum)
    Krypton | Kr |
    Lanthanum | La |
    Lead | Pb |
    (Plumbum)
    Lithium | Li |
    Magnesium | Mg |
    Manganese | Mn |
    Mercury | Hg |
    ({Hydrargyrum})
    Molybdenum | Mo |
    Neodymium | Nd |
    Neon | Ne |
    Nickel | Ni |
    Niobium | Nb |
    (see Columbium)
    Nitrogen | N |
    Osmium | Os |
    Oxygen | O |
    Palladium | Pd |
    Phosphorus | P |
    Platinum | Pt |
    Potassium | K |
    (Kalium)
    Praseodymium | Pr |
    Rhodium | Rh |
    Rubidium | Rb |
    Ruthenium | Ru |
    Samarium | Sa |
    Scandium | Sc |
    Selenium | Se |
    Silicon | Si |
    Silver | Ag |
    (Argentum)
    Sodium | Na |
    (Natrium)
    Strontium | Sr |
    Sulphur | S |
    Tantalum | Ta |
    Tellurium | Te |
    Thallium | Tl |
    Thorium | Th |
    Thulium | Tu |
    Tin | Sn |
    (Stannum)
    Titanium | Ti |
    Tungsten | W |
    (Wolframium)
    Uranium | U |
    Vanadium | V |
    Wolfranium (see {Tungsten})
    Xenon | X |
    Ytterbium | Yb |
    Yttrium | Y |
    Zinc | Zn |
    Zirconium | Zr |
    ----------------------------------------------------------
    [1913 Webster]
 
   Note: Several other elements have been announced, as holmium,
      vesbium, austrium, etc., but their properties, and in
      some cases their existence, have not yet been
      definitely established.
      [1913 Webster]
 
   3. One of the ultimate parts which are variously combined in
    anything; as, letters are the elements of written
    language; hence, also, a simple portion of that which is
    complex, as a shaft, lever, wheel, or any simple part in a
    machine; one of the essential ingredients of any mixture;
    a constituent part; as, quartz, feldspar, and mica are the
    elements of granite.
    [1913 Webster]
 
       The simplicity which is so large an element in a
       noble nature was laughed to scorn.  --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) One out of several parts combined in a system of
      aggregation, when each is of the nature of the whole;
      as, a single cell is an element of the honeycomb.
    (b) (Anat.) One of the smallest natural divisions of the
      organism, as a blood corpuscle, a muscular fiber.
      [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) One of the simplest essential parts, more commonly
    called cells, of which animal and vegetable organisms, or
    their tissues and organs, are composed.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.)
    (a) An infinitesimal part of anything of the same nature
      as the entire magnitude considered; as, in a solid an
      element may be the infinitesimal portion between any
      two planes that are separated an indefinitely small
      distance. In the calculus, element is sometimes used
      as synonymous with differential.
    (b) Sometimes a curve, or surface, or volume is considered
      as described by a moving point, or curve, or surface,
      the latter being at any instant called an element of
      the former.
    (c) One of the terms in an algebraic expression.
      [1913 Webster]
 
   7. One of the necessary data or values upon which a system of
    calculations depends, or general conclusions are based;
    as, the elements of a planet's orbit.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. The simplest or fundamental principles of any system
    in philosophy, science, or art; rudiments; as, the
    elements of geometry, or of music.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Any outline or sketch, regarded as containing the
    fundamental ideas or features of the thing in question;
    as, the elements of a plan.
    [1913 Webster]
 
   10. One of the simple substances, as supposed by the ancient
     philosophers; one of the imaginary principles of matter.
     (a) The four elements were, air, earth, water, and fire;
 
   Note: whence it is said, water is the proper element of
      fishes; air is the element of birds. Hence, the state
      or sphere natural to anything or suited for its
      existence.
      [1913 Webster]
 
         Of elements
         The grosser feeds the purer: Earth the Sea;
         Earth and the Sea feed Air; the Air those Fires
         Ethereal.             --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Does not our life consist of the four elements?
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         And the complexion of the element [i. e.,the sky
         or air]
         In favor's like the work we have in hand,
         Most bloody, fiery, and most terrible. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         About twelve ounces [of food], with mere element
         for drink.             --Cheyne.
      [1913 Webster]
 
         They show that they are out of their element.
                          --T. Baker.
      Esp., the conditions and movements of the air. "The
      elements be kind to thee."
     (b) The elements of the alchemists were salt, sulphur,
       and mercury. --Brande & C.
       [1913 Webster]
 
   11. pl. The whole material composing the world.
     [1913 Webster]
 
        The elements shall melt with fervent heat. --2
                          Peter iii. 10.
     [1913 Webster]
 
   12. pl. (Eccl.) The bread and wine used in the eucharist or
     Lord's supper.
     [1913 Webster]
 
   {Magnetic element}, one of the hypothetical elementary
    portions of which a magnet is regarded as made up.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Element \El"e*ment\ ([e^]l"[-e]*m[e^]nt), v. t.
   1. To compound of elements or first principles. [Obs.]
    "[Love] being elemented too." --Donne.
    [1913 Webster]
 
   2. To constitute; to make up with elements.
    [1913 Webster]
 
       His very soul was elemented of nothing but sadness.
                          --Walton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 element
   n 1: an abstract part of something; "jealousy was a component of
      his character"; "two constituents of a musical composition
      are melody and harmony"; "the grammatical elements of a
      sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an
      effective ingredient of a speech" [syn: {component},
      {constituent}, {element}, {factor}, {ingredient}]
   2: an artifact that is one of the individual parts of which a
     composite entity is made up; especially a part that can be
     separated from or attached to a system; "spare components for
     cars"; "a component or constituent element of a system" [syn:
     {component}, {constituent}, {element}]
   3: any of the more than 100 known substances (of which 92 occur
     naturally) that cannot be separated into simpler substances
     and that singly or in combination constitute all matter [syn:
     {chemical element}, {element}]
   4: the most favorable environment for a plant or animal; "water
     is the element of fishes"
   5: one of four substances thought in ancient and medieval
     cosmology to constitute the physical universe; "the
     alchemists believed that there were four elements"
   6: the situation in which you are happiest and most effective;
     "in your element"
   7: a straight line that generates a cylinder or cone

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 element
  element

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Element /eːleːmɛnt/ 
  element; item

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 element /eləmɛnt/
  element

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 element
  element

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top