Search result for

creator

(45 entries)
(0.0459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creator-, *creator*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creator    [N] ผู้ประดิษฐ์, See also: ผู้สร้างสรรค์, Syn. inventor, producer, originator
Creator [N] ผู้สร้างโลก, See also: พระเจ้า, Syn. Godhead, Lord

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creatorrhea; creatorrhoeaภาวะอุจจาระมีใยกล้ามเนื้อปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creatorrhoea; creatorrheaภาวะอุจจาระมีใยกล้ามเนื้อปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creatorMan is not the creature, so much as he is the creator, of circumstances.
creatorIn effect, flowers are the creators of honey.
creatorGod is the creator. Heaven and Earth and people and everything apart from God are created.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creator(ครีเอ'เทอะ) n. ผู้สร้าง,ผู้ให้กำหนด,สิ่งที่ให้กำเนิด, See also: Phr. (the Creator พระเจ้า) creatorship n., Syn. author,maker

English-Thai: Nontri Dictionary
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ    [N] creator, See also: inventor, Example: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ
เจ้าตำรับ [N] originator, See also: creator, initiator, founder, inventor, father, Syn. ต้นตำรับ, Example: ลัทธิมาร์กซผู้เป็นเจ้าตำรับสังคมนิยมกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
ผู้ประดิษฐ์    [N] inventor, See also: creator, originator, Example: กระทรวงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่จัดทำขึ้นหรือคิดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของจริงหรือให้แตกต่างไปจากของธรรมชาติ
ผู้ริเริ่ม    [N] originator, See also: creator, inventor, founder, initiator, Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สถาปนา, ผู้ตั้ง, ผู้คิดค้น, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ฮิปโปคราเตสเป็นผู้ริเริ่มทางการแพทย์จนได้รับสมญาว่าเป็น บิดาแห่งการแพทย์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก
ผู้ออกแบบ    [N] designer, See also: creator, architect, planner, deviser, Example: ในการออกแบบคอมพายเลอร์นั้น ผู้ออกแบบอาจกำหนดให้ขบวนการทำงานของคอมพายเลอร์ตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทำเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประดิษฐ์รูปลักษณะ, ผู้ประดิษฐ์แบบ
มนุ    [N] Manu, See also: creator and ruler of human race, Syn. มนู, Thai definition: ชื่อพระผู้สร้างมนุษยชาติและปกครองโลก มี 14 องค์ เรียงกันเป็นยุคๆ ไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธาดา    [N] creator, See also: founds, establisher, supporter, one who arrange or orders, Syn. ผู้สร้าง, ผู้สรรค์, ผู้รังสฤษฎ์, Thai definition: ผู้สร้างคือ พระพรหม, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker   FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
ผู้จัดทำ [n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler   
ผู้กำเนิด[n.] (phū kamnoēt) EN: creator   FR: créateur [m]
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser   FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario   FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้สร้างโลก[n. exp.] (phū sāng lōk) EN: Creator   FR: Créateur [m]
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: creator ; inventor   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREATOR    K R IY0 EY1 T ER0
CREATORS    K R IY0 EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creator    (n) (k r ii1 ei1 t @ r)
creators    (n) (k r ii1 ei1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erschaffer {m}; Erschafferin {f} | Erschaffer {pl}creator | creators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリエータ[, kurie-ta] (n) {comp} creator [Add to Longdo]
クリエーター[, kurie-ta-] (n) creator; (P) [Add to Longdo]
クリエイター[, kurieita-] (n) creator; inventor; developer [Add to Longdo]
クレアトゥール[, kureatou-ru] (n) creator (fre [Add to Longdo]
上帝[じょうてい, joutei] (n) Shangti; God; Lord; Creator; the Supreme Being [Add to Longdo]
生みの親[うみのおや, uminooya] (exp,n) one's true parents; founder; creator; (P) [Add to Longdo]
創造者[そうぞうしゃ, souzousha] (n) creator; Creator [Add to Longdo]
創造主[そうぞうしゅ;そうぞうぬし, souzoushu ; souzounushi] (n) Creator [Add to Longdo]
造り手;作り手[つくりて, tsukurite] (n) maker; builder; creator; tenant farmer [Add to Longdo]
造化の三神[ぞうかのさんしん;ぞうかのさんじん, zoukanosanshin ; zoukanosanjin] (n) the three creator gods (Amanominakanushi no Kami, Takamimusuhi no Kami & Kamimusuhi no Kami) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创造者[chuàng zào zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] creator [Add to Longdo]
缔造者[dì zào zhě, ㄉㄧˋ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] creator (of a great work); founder [Add to Longdo]
首创者[shǒu chuàng zhě, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] creator; originator; first proponent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creator \Cre*a"tor\ (kr[-e]*[=a]"t[~e]r), n. [L. creator: cf. F.
   cr['e]ateur.]
   One who creates, produces, or constitutes. Specifically, the
   Supreme Being.
   [1913 Webster]
 
      To sin's rebuke and my Creater's praise. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The poets and artists of Greece, who are at the same
      time its prophets, the creators of its divinities, and
      the revealers of its theological beliefs. --Caird.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Creator
   n 1: terms referring to the Judeo-Christian God [syn: {Godhead},
      {Lord}, {Creator}, {Maker}, {Divine}, {God Almighty},
      {Almighty}, {Jehovah}]
   2: a person who grows or makes or invents things

Are you satisfied with the result?

Go to Top