Search result for

(55 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -福-, *福*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふくしま, fukushima] (n name) จังหวัดฟุคุชิมะ (島県) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふくし, fukushi] (n ) สวัสดิการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
[ふくいん, fukuin] Thai: เสียงสวรรค์ English: Gospel
[ふくいん, fukuin] Thai: คำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้า English: Word of God

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[福, fú, ㄈㄨˊ] happiness, good fortune, blessings
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  畐 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふく, fuku] (n) good fortune; (P) [Add to Longdo]
井県[ふくいけん, fukuiken] (n) Fukui prefecture (Hokuriku area) [Add to Longdo]
引;引き[ふくびき, fukubiki] (n) lottery; tombola; drawing [Add to Longdo]
[ふくうん, fukuun] (n) happiness and good fortune [Add to Longdo]
[ふくおか, fukuoka] (n) Fukuoka (city) [Add to Longdo]
岡県[ふくおかけん, fukuokaken] (n) Fukuoka prefecture (Kyushu) [Add to Longdo]
[ふくいん, fukuin] (n,adj-no) (1) good news; (2) gospel (teachings or revelations of Jesus Christ); (P) [Add to Longdo]
音教会[ふくいんきょうかい, fukuinkyoukai] (n) Evangelical Church [Add to Longdo]
音史家[ふくいんしか, fukuinshika] (n) evangelist (i.e. Matthew, Mark, Luke or John) [Add to Longdo]
音主義[ふくいんしゅぎ, fukuinshugi] (n,adj-no) (1) evangelicalism; (2) evangelism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] good fortune; happiness; luck; abbr. for Fujian 建 province; surname Fu [Add to Longdo]
克纳[Fú kè nà, ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄋㄚˋ, / ] William Faulkner (1897-1962), American novelist and poet [Add to Longdo]
克兰群岛[Fú kè lán qún dǎo, ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Falkland Islands [Add to Longdo]
[fú fen, ㄈㄨˊ ㄈㄣ˙, ] one's happy lot; good fortune [Add to Longdo]
[fú lì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ, ] (material) welfare; well-being [Add to Longdo]
利事业[fú lì shì yè, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] welfare work [Add to Longdo]
利院[fú lì yuàn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄩㄢˋ, ] welfare agency [Add to Longdo]
[fú dì, ㄈㄨˊ ㄉㄧˋ, ] happy land; paradise [Add to Longdo]
寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 寿 / ] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s [Add to Longdo]
如东海[fú rú Dōng hǎi, ㄈㄨˊ ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ, / ] lucky as immense as the East sea (成语 saw); a lucky sign [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She cried with joy how lucky she was.「なんて私は幸なんだろう」と彼女は言った。
"I am happy," she said to herself.「私は幸だわ」と彼女は心の中で思った。 [F]
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は岡に住んでいて、残りは新潟に住んでいます。
May you always be happy!あなたがいつも幸でありますように。
How would you define "happiness"?あなたは「幸」をどのように定義しますか。
As long as you are with him, you can't be happy.あなたは彼と一緒にいるかぎり、幸にはなれません。
It's heart-warming to see that happy old couple.あの幸な老夫婦の姿はほほえましい。
If she had married you, she would be happy now.あの時あなたと結婚していたら、今頃彼女は幸だろうに。
American senior citizens are comparatively well-off.アメリカのお年寄りは比較的裕である。
All thing taken into consideration, my father's life was a happy one.あらゆることを考えて見ると、私の父の人生は幸なものだった。
All things taken into consideration, my father's life was a happy one.あらゆることを考慮に入れれば、父の人生は幸なものだった。
Everything concurred to make him happy.あらゆる事情が助け合って彼を幸にした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[priest speaking in English] ...use this place either as buyers or sellers that are respecting justice and trying to consider themselves as working for the common good.[JA] この地で商売をする 全ての者に祝を この者たちは正義を尊重し 善き行いのために働き Barbecue (2017)
Blessing will up on us.[JA] 祝が私たちに 与えられます Wonder Woman (2017)
I'm writing a lot now.[CN] "托你的"是什么意思? Choices (2017)
God bless you, Dr. Zabiński.[JA] 神の祝があることを ジャビンスキ博士 The Zookeeper's Wife (2017)
Welcome home, Mother and Father![CN] (儿童利院 幸的家庭) Choices (2017)
I can.[CN] 纠缠我的男人 叫做神田武 以前和我是同一家儿童利院的 Choices (2017)
Drifting Emotions becomes a movie, let me play the leading role.[CN] 我决定 只会演最让人觉得幸的角色 Affection (2017)
Your wealthiest allies, the Tyrells, are now your enemies.[JA] 最も裕な同盟者タイレルも 今では敵となった The Queen's Justice (2017)
I pray for the happiness of Nanaka Hiraki's soul.[JA] 開 菜々果さんのご冥を 心よりお祈り申し上げます Disbanded (2017)
Condolences and congratulations.[JA] お悔やみと祝 The Queen's Justice (2017)
We've been blessed.[JA] 私たちは祝されました。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
She was left at the Tulsa, Oklahoma Child Welfare Services when she was four years old.[JA] 彼女が4歳の時 タルサで捨てられた オクラホマ児童祉サービスに The Space Between Us (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] GLUECK, SEGEN, WOHLSTAND [Add to Longdo]
[ふくびき, fukubiki] Lotterie, Tombola [Add to Longdo]
[ふくし, fukushi] Wohlfahrt, Wohlergehen [Add to Longdo]
祉国家[ふくしこっか, fukushikokka] Wohlfahrtsstaat [Add to Longdo]
[ふくいん, fukuin] Evangelium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top