ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -福-, *福*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[福, fú, ㄈㄨˊ] happiness, good fortune, blessings
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 683

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] good fortune; happiness; luck; abbr. for Fujian 建 province; surname Fu, #2,052 [Add to Longdo]
[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] blessed; happiness; happy, #532 [Add to Longdo]
[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, ] blessings; wish well, #2,045 [Add to Longdo]
[Fú jiàn, ㄈㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, ] Fujian province (Fukien) in east China, abbr. or 閩|闽, capital Fuzhou 州, #3,531 [Add to Longdo]
[fú lì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ, ] (material) welfare; well-being, #3,944 [Add to Longdo]
[Fú zhōu, ㄈㄨˊ ㄓㄡ, ] Fuzhou prefecture level city and capital of Fujian province in east China; formerly known as Foochow or Fuchow, #5,253 [Add to Longdo]
建省[Fú jiàn shěng, ㄈㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄥˇ, ] Fujian province (Fukien) in east China, abbr. or 閩|闽, capital Fuzhou 州, #7,055 [Add to Longdo]
[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, ] Ford (name); Ford, US motor manufacturer, #9,094 [Add to Longdo]
家乐[Jiā lè fú, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Carrefour, one of the first European supermarket chains to operate in PRC and Taiwan, #13,716 [Add to Longdo]
[fú qì, ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] good luck; to enjoy good fortune, #14,881 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふくしま, fukushima] (n, name) จังหวัดฟุคุชิมะ (島県) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふくし, fukushi] (n) สวัสดิการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふくし, fukushi] TH: สวัสดิการ  EN: welfare
[ふくいん, fukuin] TH: เสียงสวรรค์  EN: Gospel
[ふくいん, fukuin] TH: คำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้า  EN: Word of God

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふく, fuku] (n) good fortune; (P) [Add to Longdo]
井県[ふくいけん, fukuiken] (n) Fukui prefecture (Hokuriku area) [Add to Longdo]
引;引き[ふくびき, fukubiki] (n) lottery; tombola; drawing [Add to Longdo]
[ふくうん, fukuun] (n) happiness and good fortune [Add to Longdo]
[ふくおか, fukuoka] (n) Fukuoka (city) [Add to Longdo]
岡県[ふくおかけん, fukuokaken] (n) Fukuoka prefecture (Kyushu) [Add to Longdo]
[ふくいん, fukuin] (n,adj-no) (1) good news; (2) gospel (teachings or revelations of Jesus Christ); (P) [Add to Longdo]
音教会[ふくいんきょうかい, fukuinkyoukai] (n) Evangelical Church [Add to Longdo]
音史家[ふくいんしか, fukuinshika] (n) evangelist (i.e. Matthew, Mark, Luke or John) [Add to Longdo]
音主義[ふくいんしゅぎ, fukuinshugi] (n,adj-no) (1) evangelicalism; (2) evangelism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She cried with joy how lucky she was.「なんて私は幸なんだろう」と彼女は言った。
"I am happy," she said to herself.「私は幸だわ」と彼女は心の中で思った。 [F]
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は岡に住んでいて、残りは新潟に住んでいます。
May you always be happy!あなたがいつも幸でありますように。
How would you define "happiness"?あなたは「幸」をどのように定義しますか。
As long as you are with him, you can't be happy.あなたは彼と一緒にいるかぎり、幸にはなれません。
It's heart-warming to see that happy old couple.あの幸な老夫婦の姿はほほえましい。
If she had married you, she would be happy now.あの時あなたと結婚していたら、今頃彼女は幸だろうに。
American senior citizens are comparatively well-off.アメリカのお年寄りは比較的裕である。
All thing taken into consideration, my father's life was a happy one.あらゆることを考えて見ると、私の父の人生は幸なものだった。
All things taken into consideration, my father's life was a happy one.あらゆることを考慮に入れれば、父の人生は幸なものだった。
Everything concurred to make him happy.あらゆる事情が助け合って彼を幸にした。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you happy here?[JP] あなたはここで幸ですか? La Grande Vadrouille (1966)
I'm so happy. - I know you're glad for my sake.[JP] この幸 君ならわかるだろう War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Ford.[CN] 特。 Out for Justice (1991)
I'm asking you, don't try to rationalize, have no doubts, marry her, and I'm sure that there will never be a happier man.[JP] 結婚すべきだ 必す幸になれる War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Happiness...[JP] 《幸... War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Happiness.[CN] Spellbound (2011)
- Boo![CN] - 祝 Bedtime Stories (2008)
God bless you, my children![JP] を 主の祝があるように War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Fulco.[CN] 尔科 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
There is no spring, no sun, and no happiness.[JP] 《春も太陽も幸も 存在しない》 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
New York civil service, welfare department.[JP] ニューヨーク祉局の 経理担当 Hollow Triumph (1948)
Wraysford?[CN] 维斯 Episode #1.2 (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] GLUECK, SEGEN, WOHLSTAND [Add to Longdo]
[ふくびき, fukubiki] Lotterie, Tombola [Add to Longdo]
[ふくし, fukushi] Wohlfahrt, Wohlergehen [Add to Longdo]
祉国家[ふくしこっか, fukushikokka] Wohlfahrtsstaat [Add to Longdo]
[ふくいん, fukuin] Evangelium [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top