ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

production

P R AH0 D AH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -production-, *production*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
production(n) การผลิต, Syn. creation, reproduction
production(n) ปริมาณที่ผลิตได้, Syn. result
production(n) ผลิตผล, See also: สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้, Syn. product
production number(n) ฉากในละครหรือภาพยนตร์ที่มีคนจำนวนมากร้องเพลง/เต้นรำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
production(โพรดัค'เชิน) n. การผลิต, การสร้าง, ผลิตผล, Syn. manufacture
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์, การแพร่พันธุ์, การถอดแบบ, การจำลอง, การทำสำเนา, การอัดสำเนา, การพิมพ์อีก สำเนา, สิ่งที่ถอดแบบ, สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication, propagation, copy
underproduction(-โพรดัค'เชิน) n. การผลิตไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
production(n) การผลิต, การทำ, การประกอบ, การสร้าง
overproduction(n) การผลิตมากเกินต้องการ
reproduction(n) การสืบพันธุ์, การถอดแบบ, การแพร่พันธุ์, ภาพจำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
production of documentsการนำเอกสารมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Production (Economic theory)เศรษฐศาสตร์การผลิต [TU Subject Heading]
Production ; Manufacture and refiningการผลิต [TU Subject Heading]
Production Analysis Modelการจำลองการไหลในระบบการผลิต, การจำลองการไหลในระบบการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Production and directionการผลิตและการกำกับรายการ [TU Subject Heading]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production controlการควบคุมการผลิต [TU Subject Heading]
Production control[การบัญชี]
Production diversificationการกระจายการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production engineeringวิศวกรรมการผลิต [TU Subject Heading]
Production Forestป่าเพื่อผลผลิต, Example: พื้นที่ป่าที่ได้กำหนดไว้ให้ทำหน้าที่ผลิตไม้ และของป่าซึ่งเป็นประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากป่าโดยตรง หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าป่าเศรษฐกิจ ในอนาคตป่าที่จะให้ผลิตผลทางไม้คงจะต้องได้จากป่าปลูกเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
production center(n) ศูนย์การผลิต
Production of goods to orderรับจ้างทำของ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ The Great Dictator (1940)
Leaving the production aspects to his technicians, เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
- finish off the production run, - ทำการผลิตให้มันหมด Junior (1994)
Unless you happened to catch the Wee One's production of Pinocchio.อ้อ เว้นเธอจะได้ดู ละครเด็กเรื่องพิน็อคคิโอนะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Production Manager:Production Manager: Nobody Knows (2004)
Production Assistance:Production Assistance: Nobody Knows (2004)
Production Designer:Production Designer : Swing Girls (2004)
ored by VIACOM PRODUCTIONS ored by* Heaven * VIACOM PRODUCTIONSสั่งโดย วายคอม โปรดักชั่น สั่งโดย*เฮเว็น* วายคอม โปรดักชั่น Pilot (2004)
- Look, I know we just met, Roddy, but I understand you have your own production company.- ฟังนะ ผมรู้ว่าเราเพิ่งจะเจอกัน ร็อดดี้ แต่ผมเข้าใจว่าคุณมีบริษัทผู้ผลิต เป็นของตัวเอง Mr. Monk and the Game Show (2004)
Carl, you've been in production for over two months.เออน่า อันนั้นน่ะรู้ King Kong (2005)
Shut production down. We can't sail tonight.โทษครับ King Kong (2005)
Subs CEDRA productions Translated by Patrickบทภาษาไทยโดย รเมศ NSBat March of the Penguins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
productionAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
productionAutomobile production has peaked out.
productionCapital, land and labor are the three key factors of production.
productionCar production in that year reached a record 10 million vehicles.
productionFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
productionGeorge was laid off when his company cut back production last year.
productionHe put forward a plan for improving the rate of production.
productionHe told me to cut down the cost of its production.
productionHis next production was a very ambitious musical.
productionI estimate the production costs to be 36 percent of the budget.
productionIf the plant is completed next year, a new production manager will have to be hired.
productionI had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผลิต(n) production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai Definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
แผนกผลิต(n) production department, See also: production section or division, Example: บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ผลิตกรรม(n) production, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: ในวันสุดสัปดาห์นี้จะมีการขายผลิตกรรมจากโรงงานในหมู่บ้าน, Thai Definition: การทําให้เป็นผล, การทำให้เกิดขึ้นหรือมีขึ้น
ระบบการผลิต(n) production system, See also: mode of production, Example: ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม และบริการจากสถาบันอันซับซ้อนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ แต่ถ้าระบบการผลิต และบริการขยายตัวมากขึ้น ผลเสียก็จะปรากฎชัดเจน
ประดิษฐกรรม(n) invention, See also: production, Syn. สิ่งประดิษฐ์, Ant. ชิ้น, อัน, เครื่อง, Example: เลเซอร์พรินเตอร์เป็นประดิษฐกรรมใหม่, Thai Definition: การทำสิ่งของขึ้นจากวัตถุดิบ
ปัจจัยการผลิต(n) production factor, See also: factor of production, input factor
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต(n) production control manager, Example: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [ f ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
กำลังการผลิต[kamlang kān phalit] (n, exp) EN: production capacity ; capacity  FR: capacité de production [ f ]
กำลังผลิต[kamlang phalit] (n, exp) EN: capacity  FR: capacité de production [ f ]
กรรมวิธีการผลิต[kammawithī kān phalit] (n, exp) EN: production method
การจำลอง[kān jamløng] (n) EN: duplication ; copying ; simulation  FR: reproduction [ f ] ; simulation [ f ]
การเจริญพันธุ์[kān jaroēnphan] (n, exp) EN: reproduction ; breeding  FR: reproduction [ f ]
การควบคุมการผลิต[kān khūapkhum kān phalit] (n, exp) EN: production control  FR: contrôle de production [ m ]
การลดปริมาณการผลิต[kān lot parimān kān phalit] (n, exp) EN: production cuts
การผลิต[kān phalit] (n) EN: production ; manufacturing ; manufacture  FR: production [ f ]
การผลิตไฟฟ้า[kān phalit faifā] (n, exp) FR: production d'électricité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRODUCTION P R AH0 D AH1 K SH AH0 N
PRODUCTION P R OW0 D AH1 K SH AH0 N
PRODUCTIONS P R OW0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTIONS P R AH0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTIONS' P R AH0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTIONS' P R OW0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTION'S P R AH0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTION'S P R OW0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTION(2) P ER0 D AH1 K SH AH0 N
PRODUCTIONS(2) P ER0 D AH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
production (n) prˈədˈʌkʃən (p r @1 d uh1 k sh @ n)
productions (n) prˈədˈʌkʃənz (p r @1 d uh1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ,    /   ] production capability; productive force #4,731 [Add to Longdo]
生产队[shēng chǎn duì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄉㄨㄟˋ,    /   ] production team #6,989 [Add to Longdo]
产销[chǎn xiāo, ㄔㄢˇ ㄒㄧㄠ,   /  ] production and marketing #13,287 [Add to Longdo]
废品[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] production rejects; seconds; scrap; discarded material #13,965 [Add to Longdo]
生产反应堆[shēng chǎn fǎn yìng duī, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ,      /     ] production reactor [Add to Longdo]
生产设备[shēng chǎn shè bèi, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ,     /    ] production equipment; manufacturing equipment [Add to Longdo]
生产设施[shēng chǎn shè shī, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄕ,     /    ] production facility [Add to Longdo]
语言产生[yǔ yán chǎn shēng, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄔㄢˇ ㄕㄥ,     /    ] production of speech [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出来高[できだか, dekidaka] TH: ยอดผลผลิต  EN: production

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslauf { m }production run [Add to Longdo]
Fertigung { f } | bedarfsorientierte Fertigung { f }production | order-oriented production [Add to Longdo]
Fertigungsbereich { m }production area [Add to Longdo]
Fertigungskosten { pl }production cost; manufacturing cost [Add to Longdo]
Fertigungsleitstand { m }production control station (centre) [Add to Longdo]
Fertigungsmesstechnik { f }production measurement technology [Add to Longdo]
Fertigungsplanung { f }production planning [Add to Longdo]
Fertigungsprogramm { n }production schedule [Add to Longdo]
Fertigungsprozesssimulation { f }production process simulation [Add to Longdo]
Fertigungsserie { f }production series [Add to Longdo]
Fertigungssteuerung { f }production control [Add to Longdo]
Fertigungssystem { n } | Fertigungssysteme { pl }production system; manufacturing system | production systems; manufacturing systems [Add to Longdo]
Fertigungstechnik { f }; Produktionstechnik { f }production engineering [Add to Longdo]
Herstellungskosten { pl }production costs; manufacturing costs [Add to Longdo]
Herstellungsprozess { m }; Fertigungsprozess { m }; Produktionsprozess { m }production process [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n) (1) one's time (e.g. to go on stage); one's turn; (2) source; origin; place of production #302 [Add to Longdo]
制作[せいさく, seisaku] (n, vs) (1) work (film, book); (2) production; creation; (P) #422 [Add to Longdo]
製作[せいさく, seisaku] (n, vs, adj-no) manufacture; production; (P) #496 [Add to Longdo]
製造[せいぞう, seizou] (n, vs, adj-no) manufacture; production; (P) #846 [Add to Longdo]
生産[せいざん, seizan] (n, vs) production; manufacture; (P) #946 [Add to Longdo]
演出[えんしゅつ, enshutsu] (n, vs) production (e.g. play); direction; (P) #1,125 [Add to Longdo]
プロダクション[purodakushon] (n) production; (P) #2,379 [Add to Longdo]
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na, n, adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P) #2,524 [Add to Longdo]
創作[そうさく, sousaku] (n, vs, adj-no) production; literary creation; work; (P) #4,179 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
生成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]
本番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Production \Pro*duc"tion\, n. [L. productio a lengthening,
   prolonging: cf. F. production. See {Produce}. ]
   [1913 Webster]
   1. The act or process or producing, bringing forth, or
    exhibiting to view; as, the production of commodities, of
    a witness.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is produced, yielded, or made, whether
    naturally, or by the application of intelligence and
    labor; as, the productions of the earth; the productions
    of handicraft; the productions of intellect or genius.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of lengthening out or prolonging.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Product; produce; fruit; work; performance; composition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 production
   n 1: the act or process of producing something; "Shakespeare's
      production of poetry was enormous"; "the production of
      white blood cells"
   2: a presentation for the stage or screen or radio or
     television; "have you seen the new production of Hamlet?"
   3: an artifact that has been created by someone or some process;
     "they improve their product every year"; "they export most of
     their agricultural production" [syn: {product}, {production}]
   4: (law) the act of exhibiting in a court of law; "the appellate
     court demanded the production of all documents"
   5: the quantity of something (as a commodity) that is created
     (usually within a given period of time); "production was up
     in the second quarter" [syn: {output}, {yield}, {production}]
   6: a display that is exaggerated or unduly complicated; "she
     tends to make a big production out of nothing"
   7: (economics) manufacturing or mining or growing something
     (usually in large quantities) for sale; "he introduced more
     efficient methods of production"
   8: the creation of value or wealth by producing goods and
     services

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 production /pʀodyksjɔ̃/ 
  production

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top