Search result for

production

(126 entries)
(0.0632 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -production-, *production*
English-Thai: Longdo Dictionary
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
production[N] การผลิต, Syn. creation, reproduction
production[N] ปริมาณที่ผลิตได้, Syn. result
production[N] ผลิตผล, See also: สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้, Syn. product
production number[N] ฉากในละครหรือภาพยนตร์ที่มีคนจำนวนมากร้องเพลง/เต้นรำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
production(โพรดัค'เชิน) n. การผลิต,การสร้าง,ผลิตผล, Syn. manufacture
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์,การแพร่พันธุ์,การถอดแบบ,การจำลอง,การทำสำเนา,การอัดสำเนา,การพิมพ์อีก สำเนา,สิ่งที่ถอดแบบ,สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication,propagation,copy
underproduction(-โพรดัค'เชิน) n. การผลิตไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
production(n) การผลิต,การทำ,การประกอบ,การสร้าง
overproduction(n) การผลิตมากเกินต้องการ
reproduction(n) การสืบพันธุ์,การถอดแบบ,การแพร่พันธุ์,ภาพจำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
production of documentsการนำเอกสารมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Production (Economic theory)เศรษฐศาสตร์การผลิต [TU Subject Heading]
Production ; Manufacture and refiningการผลิต [TU Subject Heading]
Production Analysis Modelการจำลองการไหลในระบบการผลิต, การจำลองการไหลในระบบการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Production and directionการผลิตและการกำกับรายการ [TU Subject Heading]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production controlการควบคุมการผลิต [TU Subject Heading]
Production control [การบัญชี]
Production diversificationการกระจายการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production engineeringวิศวกรรมการผลิต [TU Subject Heading]
Production Forest ป่าเพื่อผลผลิต
พื้นที่ป่าที่ได้กำหนดไว้ให้ทำหน้าที่ผลิตไม้ และของป่าซึ่งเป็นประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากป่าโดยตรง หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าป่าเศรษฐกิจ ในอนาคตป่าที่จะให้ผลิตผลทางไม้คงจะต้องได้จากป่าปลูกเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Production of goods to orderรับจ้างทำของ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ The Great Dictator (1940)
Leaving the production aspects to his technicians,เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
You need to understand that some of the officers here... don't give a damn about production.นายทหารบางคนไม่สนเรื่องการผลิต Schindler's List (1993)
I lost a day of production, Rolf.ผมเสียงานไปวันนึง... รอส Schindler's List (1993)
If it leaves with him on it, it'll disrupt production... and the Armaments Board will want to know why.ไม่มีเขางานที่กองทัพสั่งก็พัง Schindler's List (1993)
I promise to learn everything about enamelware production.- ผมจะฝึกทำทุกอย่าง Schindler's List (1993)
There will be no interference of any kind with production.ต่อไปนี้ห้ามยามเข้าไปในร.ง. Schindler's List (1993)
- finish off the production run,- ทำการผลิตให้มันหมด Junior (1994)
Unless you happened to catch the Wee One's production of Pinocchio.อ้อ เว้นเธอจะได้ดู ละครเด็กเรื่องพิน็อคคิโอนะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
2002 HW Productionมันโวยวายอะไร Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production..."นี่ไม่ใช่ตัวยาที่เหมาะสมจะนำมาใช้ "เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนม..." The Corporation (2003)
But what I started to understand and what I understand now is that branding if not advertising its production.แต่ต่อมาฉันเริ่มเข้าใจ และสิ่งที่ฉันแจ่มแจ้งในตอนนี้ก็คือ การสร้างเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การโฆษณาสินค้า The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
productionAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
productionAutomobile production has peaked out.
productionCapital, land and labor are the three key factors of production.
productionCar production in that year reached a record 10 million vehicles.
productionFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
productionGeorge was laid off when his company cut back production last year.
productionHe put forward a plan for improving the rate of production.
productionHe told me to cut down the cost of its production.
productionHis next production was a very ambitious musical.
productionI estimate the production costs to be 36 percent of the budget.
productionIf the plant is completed next year, a new production manager will have to be hired.
productionI had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผลิต[N] production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
แผนกผลิต[N] production department, See also: production section or division, Example: บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ, Count unit: แผนก, Thai definition: ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ผลิตกรรม[N] production, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: ในวันสุดสัปดาห์นี้จะมีการขายผลิตกรรมจากโรงงานในหมู่บ้าน, Thai definition: การทําให้เป็นผล, การทำให้เกิดขึ้นหรือมีขึ้น
ระบบการผลิต[N] production system, See also: mode of production, Example: ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม และบริการจากสถาบันอันซับซ้อนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ แต่ถ้าระบบการผลิต และบริการขยายตัวมากขึ้น ผลเสียก็จะปรากฎชัดเจน
ประดิษฐกรรม[N] invention, See also: production, Syn. สิ่งประดิษฐ์, Ant. ชิ้น, อัน, เครื่อง, Example: เลเซอร์พรินเตอร์เป็นประดิษฐกรรมใหม่, Thai definition: การทำสิ่งของขึ้นจากวัตถุดิบ
ปัจจัยการผลิต[N] production factor, See also: factor of production, input factor
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต[N] production control manager, Example: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
กำลังการผลิต[n. exp.] (kamlang kān phalit) EN: production capacity ; capacity   FR: capacité de production [f]
กำลังผลิต[n. exp.] (kamlang phalit) EN: capacity   FR: capacité de production [f]
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kammawithī kān phalit) EN: production method   
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การเจริญพันธุ์[n. exp.] (kān jaroēnphan) EN: reproduction ; breeding   FR: reproduction [f]
การควบคุมการผลิต[n. exp.] (kān khūapkhum kān phalit) EN: production control   FR: contrôle de production [m]
การลดปริมาณการผลิต[n. exp.] (kān lot parimān kān phalit) EN: production cuts   
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture   FR: production [f]
การผลิตไฟฟ้า [n. exp.] (kān phalit faifā) FR: production d'électricité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRODUCTION    P R AH0 D AH1 K SH AH0 N
PRODUCTION    P ER0 D AH1 K SH AH0 N
PRODUCTION    P R OW0 D AH1 K SH AH0 N
PRODUCTIONS    P ER0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTIONS    P R AH0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTIONS    P R OW0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTION'S    P ER0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTION'S    P R AH0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTIONS'    P R AH0 D AH1 K SH AH0 N Z
PRODUCTIONS'    P R OW0 D AH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
production    (n) (p r @1 d uh1 k sh @ n)
productions    (n) (p r @1 d uh1 k sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslauf {m}production run [Add to Longdo]
Fertigung {f} | bedarfsorientierte Fertigung {f}production | order-oriented production [Add to Longdo]
Fertigungsbereich {m}production area [Add to Longdo]
Fertigungskosten {pl}production cost; manufacturing cost [Add to Longdo]
Fertigungsleitstand {m}production control station (centre) [Add to Longdo]
Fertigungsmesstechnik {f}production measurement technology [Add to Longdo]
Fertigungsplanung {f}production planning [Add to Longdo]
Fertigungsprogramm {n}production schedule [Add to Longdo]
Fertigungsprozesssimulation {f}production process simulation [Add to Longdo]
Fertigungsserie {f}production series [Add to Longdo]
Fertigungssteuerung {f}production control [Add to Longdo]
Fertigungssystem {n} | Fertigungssysteme {pl}production system; manufacturing system | production systems; manufacturing systems [Add to Longdo]
Fertigungstechnik {f}; Produktionstechnik {f}production engineering [Add to Longdo]
Herstellungskosten {pl}production costs; manufacturing costs [Add to Longdo]
Herstellungsprozess {m}; Fertigungsprozess {m}; Produktionsprozess {m}production process [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
エロダクション[, erodakushon] (n) (abbr) erotic production [Add to Longdo]
カンバン[, kanban] (n) kanban; kamban; scheduling system for just-in-time production [Add to Longdo]
ガレージキット[, gare-jikitto] (n) (See ガレキ,フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei [Add to Longdo]
ガレキ[, gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines) [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] (n) {comp} system production time [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] (n) {comp} program production time [Add to Longdo]
プロダクション[, purodakushon] (n) production; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] production capability; productive force, #4,731 [Add to Longdo]
生产队[shēng chǎn duì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] production team, #6,989 [Add to Longdo]
产销[chǎn xiāo, ㄔㄢˇ ㄒㄧㄠ, / ] production and marketing, #13,287 [Add to Longdo]
废品[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] production rejects; seconds; scrap; discarded material, #13,965 [Add to Longdo]
生产反应堆[shēng chǎn fǎn yìng duī, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, / ] production reactor [Add to Longdo]
生产设备[shēng chǎn shè bèi, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] production equipment; manufacturing equipment [Add to Longdo]
生产设施[shēng chǎn shè shī, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] production facility [Add to Longdo]
语言产生[yǔ yán chǎn shēng, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] production of speech [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
生成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]
本番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Production \Pro*duc"tion\, n. [L. productio a lengthening,
   prolonging: cf. F. production. See {Produce}. ]
   [1913 Webster]
   1. The act or process or producing, bringing forth, or
    exhibiting to view; as, the production of commodities, of
    a witness.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is produced, yielded, or made, whether
    naturally, or by the application of intelligence and
    labor; as, the productions of the earth; the productions
    of handicraft; the productions of intellect or genius.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of lengthening out or prolonging.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Product; produce; fruit; work; performance; composition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 production
   n 1: the act or process of producing something; "Shakespeare's
      production of poetry was enormous"; "the production of
      white blood cells"
   2: a presentation for the stage or screen or radio or
     television; "have you seen the new production of Hamlet?"
   3: an artifact that has been created by someone or some process;
     "they improve their product every year"; "they export most of
     their agricultural production" [syn: {product}, {production}]
   4: (law) the act of exhibiting in a court of law; "the appellate
     court demanded the production of all documents"
   5: the quantity of something (as a commodity) that is created
     (usually within a given period of time); "production was up
     in the second quarter" [syn: {output}, {yield}, {production}]
   6: a display that is exaggerated or unduly complicated; "she
     tends to make a big production out of nothing"
   7: (economics) manufacturing or mining or growing something
     (usually in large quantities) for sale; "he introduced more
     efficient methods of production"
   8: the creation of value or wealth by producing goods and
     services

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 production [prodyksjõ]
   production
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top