ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

essential

EH0 S EH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essential-, *essential*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essential(adj) จำเป็น, See also: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด, Syn. crucial, necessary
essential(n) องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
essentially(adv) โดยพื้นฐาน, See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง, Syn. intrinsically, substantially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นปัจจัย, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำมัน, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
unessential(อันอะเซน'เชิล) adj., n. (สิ่งที่) ไม่สำคัญ, ไม่สำคัญยิ่งยวด, ไม่จำเป็น, See also: unessentially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
essential(adj) จำเป็น, สำคัญ, เป็นหัวใจ, เป็นปัจจัย, เป็นเนื้อแท้, เป็นธรรมชาติ
nonessential(adj) ไม่สำคัญ, ไม่จำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essential๑. จำเป็น๒. ไม่ทราบสาเหตุ, -เกิดขึ้นเอง๓. -แก่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
essential elementองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential fever; fever, idiopathicไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential haemorrhageการตกเลือดไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential hypertensionความดันเลือดสูงไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential mineralแร่หลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
essential partiesคู่ความที่จำเป็น [ ดู indispensable parties และ necessary parties ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential singularityภาวะเอกฐานหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
essential tremor; tremor, familial; tremor, heredofamilialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essentialที่จำเป็น, ไม่ทราบสาเหตุ, เอสเซนเชียล, จำเป็น [การแพทย์]
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Essential fatty acidกรดไขมันจำเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essential oilน้ำมันหอมระเหย [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
essential oil(n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้, See also: essence, Syn. volatile oil

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's essential is invisible to the eye.สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา The Little Prince (1974)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I stole essential air force radio parts, and I sold them on the black market.ฉันขโมยชิ้นส่วนวิทยุกองทัพอากาศ และขายมันในตลาดมืด Clue (1985)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
"Secrecy essential to success."ความจำเป็นในการเก็บความลับ เพื่อความสำเร็จ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)
You'll have to leave the line now, then you'll get a blue card, a Blauschein, to say that you are an essential worker.แล้วจะได้บัตรน้ำเงิน แสดงว่าเป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
Not essential ?ไม่มีมูลค่า... Schindler's List (1993)
I teach history and literature. Since when is not essential ?ฉันสอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี Schindler's List (1993)
They would have killed me, but I am essential to the war effort, thanks to you.ผมอาจถูกฆ่า... ถ้าไม่ได้เป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
I am an essential worker.ฉันเป็นแรงงานสำคัญ Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essentialA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
essentialAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
essentialC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
essentialClay is the essential ingredient in making pottery.
essentialConformity is an essential element of our homogeneous community.
essentialConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
essentialDiamond is essentially hard.
essentialDiligence is essential to success in life.
essentialEffort is essential to studying.
essentialEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
essentialFood is essential to life.
essentialGathering information is one of the essentials of travel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหลัก(adv) mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai Definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
ถึงแก่น(adv) thoroughly, See also: essentially, Example: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น, Thai Definition: ไม่มีอะไรปิดบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวน้ำมัน[hūanāmman] (n) EN: essential oil  FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[hūanāmman rahoēi] (n, exp) EN: essential oil  FR: huile essentielle
จำเป็น[jampen] (adj) EN: essential ; indispensable ; necessary  FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [ m ] ; point essentiel [ m ] ; point crucial [ m ] ; point important [ m ]
ขาดไม่ได้[khāt mai dāi] (adj) EN: necessary ; essential
กรดอะมิโนที่จำเป็น[krot aminō thī jampen] (n, exp) EN: essential amino acid  FR: aminoacide essentiel [ m ]
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (adj) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential  FR: fondamental ; essentiel
ปัจจัย[patjai] (n) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential
สำคัญ[samkhan] (adj) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special  FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ESSENTIAL EH0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL IY0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIALS EH0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALS IY0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALLY EH0 S EH1 N SH AH0 L IY0
ESSENTIALLY IY0 S EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essential (n) ˈɪsˈɛnʃl (i1 s e1 n sh l)
essentials (n) ˈɪsˈɛnʃlz (i1 s e1 n sh l z)
essentially (a) ˈɪsˈɛnʃəliː (i1 s e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ,  ] essential factor; key constituent #4,891 [Add to Longdo]
必备[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ,   /  ] essential #7,168 [Add to Longdo]
必需[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ,  ] essential; indispensable #9,142 [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ,    /   ] essentially; inherent #12,679 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] essential oil of butter #93,343 [Add to Longdo]
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ,  ] essential; extremely important [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptbestandteil { m }; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient [Add to Longdo]
Quintessenz { f }; wesentlicher Punktessential point [Add to Longdo]
wesentlich; notwendig; ausschlaggebend; unerlässlich { adj } | wesentlicher | am wesentlichstenessential | more essential | most essential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P) #191 [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] (adj-na, n) important; momentous; essential; principal; major; (P) #861 [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv, n-t, adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) #1,904 [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n, n-suf) (1) pattern; design; (n) (2) body build; figure; physique; (n, n-suf) (3) essential qualities; character; nature; (n-suf) (4) appropriate to; fitting of; suitable for; (P) #6,085 [Add to Longdo]
要領[ようりょう, youryou] (n) (1) (See 要領を得る) point; gist; essentials; tenets; outline; (2) knack; trick; the ropes; (P) #10,728 [Add to Longdo]
不可欠[ふかけつ, fukaketsu] (adj-na, n) indispensable; essential; (P) #11,368 [Add to Longdo]
要員[よういん, youin] (n) essential member; necessary person; personnel; (P) #11,773 [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) #13,566 [Add to Longdo]
要旨[ようし, youshi] (n) point; essentials; gist; summary; fundamentals; (P) #14,030 [Add to Longdo]
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na, n, adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P) #17,493 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essential \Es*sen"tial\ ([e^]s*s[e^]n"sjal), a. [Cf. F.
   essentiel. See {Essence}.]
   1. Belonging to the essence, or that which makes an object,
    or class of objects, what it is.
    [1913 Webster]
 
       Majestic as the voice sometimes became, there was
       forever in it an essential character of
       plaintiveness.            --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, really existing; existent.
    [1913 Webster]
 
       Is it true, that thou art but a name,
       And no essential thing?        --Webster
                          (1623).
    [1913 Webster]
 
   3. Important in the highest degree; indispensable to the
    attainment of an object; indispensably necessary.
    [1913 Webster]
 
       Judgment's more essential to a general
       Than courage.             --Denham.
    [1913 Webster]
 
       How to live? -- that is the essential question for
       us.                  --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   4. Containing the essence or characteristic portion of a
    substance, as of a plant; highly rectified; pure; hence,
    unmixed; as, an essential oil. "Mine own essential
    horror." --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Necessary; indispensable; -- said of those tones
    which constitute a chord, in distinction from ornamental
    or passing tones.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) Idiopathic; independent of other diseases.
    [1913 Webster]
 
   {Essential character} (Biol.), the prominent characteristics
    which serve to distinguish one genus, species, etc., from
    another.
 
   {Essential disease}, {Essential fever} (Med.), one that is
    not dependent on another.
 
   {Essential oils} (Chem.), a class of volatile oils, extracted
    from plants, fruits, or flowers, having each its
    characteristic odor, and hot burning taste. They are used
    in essences, perfumery, etc., and include many varieties
    of compounds; as {lemon oil} is a terpene, {oil of bitter
    almonds} an aldehyde, {oil of wintergreen} an ethereal
    salt, etc.; -- called also {volatile oils} in distinction
    from the fixed or nonvolatile.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essential \Es*sen"tial\ ([e^]s*s[e^]n"sjal), n.
   1. Existence; being. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is essential; first or constituent principle;
    as, the essentials of religion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 essential
   adj 1: absolutely necessary; vitally necessary; "essential tools
       and materials"; "funds essential to the completion of the
       project"; "an indispensable worker" [syn: {essential},
       {indispensable}]
   2: basic and fundamental; "the essential feature" [ant:
     {inessential}, {unessential}]
   3: of the greatest importance; "the all-important subject of
     disarmament"; "crucial information"; "in chess cool nerves
     are of the essence" [syn: {all-important(a)}, {all
     important(p)}, {crucial}, {essential}, {of the essence(p)}]
   4: being or relating to or containing the essence of a plant
     etc; "essential oil"
   5: defining rights and duties as opposed to giving the rules by
     which rights and duties are established; "substantive law"
     [syn: {substantive}, {essential}] [ant: {adjective},
     {procedural}]
   n 1: anything indispensable; "food and shelter are necessities
      of life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers
      to buy their requirements under favorable conditions"; "a
      place where the requisites of water fuel and fodder can be
      obtained" [syn: {necessity}, {essential}, {requirement},
      {requisite}, {necessary}] [ant: {inessential},
      {nonessential}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top