ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factory

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factory-, *factory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factory(n) โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
manufactory(แมนนิจแฟค'ทะรี) n. โรงงาน pl. manufactories
olfactory(ออลแฟค'ทะรี) n., adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะดมกลิ่น, ฆานประสาท, See also: olfactorily adv.
olfactory nerveเป็นเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับกลิ่นที่มิวคัสเมมเบรนที่จมูก เป็น 1 ใน 12 เส้นประสาท
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ, สาแก่ใจ, หนำใจ, จุใจ, แน่ใจ, ชดเชย, ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
think factoryn. สถาบันจัย, หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ, ไม่เพียงพอ, ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing, faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
factory(n) โรงงาน
manufactory(n) โรงงาน
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น, เกี่ยวกับจมูก, เกี่ยวกับการดมกลิ่น
satisfactory(adj) จุใจ, เป็นที่พอใจ, หนำใจ, สาแก่ใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ, ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factoryโรงงาน, Example: อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Factory agendaวัสดุโรงงาน [การบัญชี]
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory Buildingอาคารโรงงาน, Example: อาคารโรงงานตามกฏหมานโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Factory laws and legislationกฎหมายโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory managementการจัดการโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory overheadค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]
Factory overhead expenseค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]
Factory overhead varianceผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it's only a short walk further to the factory... where hot soup and bread is waiting for you.ขอต้อนรับสู่บรินน์ลิทซ์ Schindler's List (1993)
He had a factory in Krakow.คนทำหม้อ Schindler's List (1993)
I remember earlier this year, I.G. Farben ordered... a trainload of Hungarians for his chemical factory.ฮังกาเรียนหนึ่งรถไปโรงงาน รถไฟเลี้ยวเข้าประตูค่ายเอาท์ซวิดท์ Schindler's List (1993)
In hopes of ensuring that, guards will no longer be allowed on the factory floor... without my authorization....โดยไม่ได้รับอนุญาต ฉันจะขอบคุณที่ร่วมมือ... Schindler's List (1993)
Stern, if this factory ever produces... a shell that can actually be fired, I'll be very unhappy.ฉันคงไม่มีความสุขเลย Schindler's List (1993)
I think it's time the guards came into the factory. Japan, with all her treachery and greed--มีประกาศเยอรมันยอมแพ้แล้ว... Schindler's List (1993)
The roof of the license-plate factory needs resurfacing.หลังคาของโรงงานป้ายทะเบียนต้อง resurfacing The Shawshank Redemption (1994)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
He's goin' to his dad's factory!มันจะไปที่โรงงาน! Jumanji (1995)
I've told you before. This factory isn't a playground. It's dangerous.พ่อเคยบอกแล้วไง โรงงานนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่น มันอันตราย Jumanji (1995)
Come on. I found this weird game in the factory.มานี่ ผมเจอเกมประหลาดนี่ ทีโรงงาน Jumanji (1995)
Is Dad at the factory?พ่อไปที่โรงงานเหรอ? Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factoryA factory is not suitable for a residential district.
factoryBuilding the steel factory was a great enterprise.
factoryCar are factory products, while foods are farm products.
factoryFactory jobs are drying up in the local economy.
factoryFactory waste has polluted the sea.
factoryFactory waste sometimes pollutes our rivers.
factoryHe felt tired of working in the factory.
factoryHe had been working in the factory for three years when the accident occurred.
factoryHe works in a factory.
factoryHis son took on the management of the factory.
factoryHundreds of people work in this factory.
factoryImmediately after it caught fire, the chemical factory blew up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ง.(n) factory, Syn. โรงงาน
โรงงาน(n) factory, See also: plant
โรงงาน(n) factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count Unit: โรง, แห่ง, Thai Definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
factory
factory's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factory

WordNet (3.0)
factory(n) a plant consisting of one or more buildings with facilities for manufacturing, Syn. mill, manufactory, manufacturing plant
factory-made(adj) produced in quantity at a factory, Ant. homemade

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Factory

n.; pl. Factories [ Cf. F. factorerie. ] 1. A house or place where factors, or commercial agents, reside, to transact business for their employers. “The Company's factory at Madras.” Burke. [ 1913 Webster ]

2. The body of factors in any place; as, a chaplain to a British factory. W. Guthrie. [ 1913 Webster ]

3. A building, or collection of buildings, appropriated to the manufacture of goods; the place where workmen are employed in fabricating goods, wares, or utensils; a manufactory; as, a cotton factory. [ 1913 Webster ]


Factory leg (Med.), a variety of bandy leg, associated with partial dislocation of the tibia, produced in young children by working in factories.
[ 1913 Webster ]

factory-made

adj. made in a factory. Contrasted with homemade. [ Narrower terms: boughten, store-bought ; mass-produced ] [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ,   /  ] factory #2,878 [Add to Longdo]
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ,   /  ] factory; factory owners #3,403 [Add to Longdo]
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ,   /  ] factory director #9,171 [Add to Longdo]
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ,   /  ] factory site; location #32,149 [Add to Longdo]
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ,   /  ] factory owner #65,595 [Add to Longdo]
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ,   /  ] factory regulations #90,123 [Add to Longdo]
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ,   /  ] factory history #110,342 [Add to Longdo]
厂工[chǎng gōng, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄥ,   /  ] factory; factory worker [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsdatenerfassung { f }factory data capture; industrial data capture [Add to Longdo]
Direktverkauf { m }factory outlet [Add to Longdo]
Fabrik { f } | Fabriken { pl }factory | factories [Add to Longdo]
Fabrikant { m }factory owner [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter { m }factory worker [Add to Longdo]
Gebäudeleitsystem { n }factory master control system [Add to Longdo]
Waffenfabrik { f } | Waffenfabriken { pl }factory of arms | factories of arms [Add to Longdo]
Werkhalle { f }; Fabrikhalle { f }factory building [Add to Longdo]
Werkschutz { m }factory security offices [Add to Longdo]
Werkszertifikat { n } | Werkstätten { pl }factory certificate | workshops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
工場[こうじょう(P);こうば(P), koujou (P); kouba (P)] (n) factory; plant; mill; workshop; (P) #1,276 [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) #1,785 [Add to Longdo]
検査[けんさ, kensa] (n, vs) inspection (e.g. customs, factory); examination; scan (e.g. MRI, PET, etc.); (P) #2,736 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n-suf) (factory) worker #3,034 [Add to Longdo]
製作所[せいさくしょ;せいさくじょ, seisakusho ; seisakujo] (n) works; factory; plant #7,366 [Add to Longdo]
良好[りょうこう, ryoukou] (adj-na, n) favorable; favourable; satisfactory; (P) #9,765 [Add to Longdo]
工廠[こうしょう, koushou] (n) ammunition factory; arsenal #11,049 [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na, n, adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) #13,449 [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na, n) regrettable; unsatisfactory; (P) #19,444 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top