ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factory

F AE1 K T ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factory-, *factory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factory(n) โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
manufactory(แมนนิจแฟค'ทะรี) n. โรงงาน pl. manufactories
olfactory(ออลแฟค'ทะรี) n., adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะดมกลิ่น, ฆานประสาท, See also: olfactorily adv.
olfactory nerveเป็นเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับกลิ่นที่มิวคัสเมมเบรนที่จมูก เป็น 1 ใน 12 เส้นประสาท
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ, สาแก่ใจ, หนำใจ, จุใจ, แน่ใจ, ชดเชย, ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
think factoryn. สถาบันจัย, หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ, ไม่เพียงพอ, ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing, faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
factory(n) โรงงาน
manufactory(n) โรงงาน
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น, เกี่ยวกับจมูก, เกี่ยวกับการดมกลิ่น
satisfactory(adj) จุใจ, เป็นที่พอใจ, หนำใจ, สาแก่ใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ, ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factoryโรงงาน, Example: อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Factory agendaวัสดุโรงงาน [การบัญชี]
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory Buildingอาคารโรงงาน, Example: อาคารโรงงานตามกฏหมานโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Factory laws and legislationกฎหมายโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory managementการจัดการโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory overheadค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]
Factory overhead expenseค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]
Factory overhead varianceผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got a lice factory up here.มีหมัดสร้างโรงงานบนหัวแกเลยรู้มั้ยเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
His factory prefabricates houses for rural areas.โรงงานของเขา Prefabricates บ้านสำหรับพื้นที่ชนบท The Russia House (1990)
An enamelware factory over at, uh, Lipowa Street.ร.ง.ภาชนะเคลือบที่ถนนลิโพวา Schindler's List (1993)
All this stuff here goes to Madritsch's factory on Tuesday of next week.ส่วนนี้ทั้งหมดส่งโรงงานมาทริตซ์ Schindler's List (1993)
3 50 workers on the factory floor, with one purpose.ของผม 350 ทำหน้าที่อย่างเดียว Schindler's List (1993)
Your factory policies, whatever they've been in the past, they'll continue to be.นโยบายเก่าของคุณจะเป็นยังไง... Schindler's List (1993)
make sure I see my cut... from the, uh, factory owners in this camp, leaving you to take care of my main account-- the Schindler account.จะดูแลส่วนแบ่งจาก ร.ง. ในค่าย ส่วนแกต้องคุมบัญชีหลักของฉัน บัญชีชินด์เลอร์ Schindler's List (1993)
[ Nervous Chuckle ] They say that no one dies here. They say your factory is a haven.เขาว่าที่นี่เหมือนแดนสวรรค์... Schindler's List (1993)
He had a factory in Krakow.คนทำหม้อ Schindler's List (1993)
In hopes of ensuring that, guards will no longer be allowed on the factory floor... without my authorization....โดยไม่ได้รับอนุญาต ฉันจะขอบคุณที่ร่วมมือ... Schindler's List (1993)
Stern, if this factory ever produces... a shell that can actually be fired, I'll be very unhappy.ฉันคงไม่มีความสุขเลย Schindler's List (1993)
The roof of the license-plate factory needs resurfacing.หลังคาของโรงงานป้ายทะเบียนต้อง resurfacing The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factoryA factory is not suitable for a residential district.
factoryBuilding the steel factory was a great enterprise.
factoryCar are factory products, while foods are farm products.
factoryFactory jobs are drying up in the local economy.
factoryFactory waste has polluted the sea.
factoryFactory waste sometimes pollutes our rivers.
factoryHe felt tired of working in the factory.
factoryHe had been working in the factory for three years when the accident occurred.
factoryHe works in a factory.
factoryHis son took on the management of the factory.
factoryHundreds of people work in this factory.
factoryImmediately after it caught fire, the chemical factory blew up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ง.(n) factory, Syn. โรงงาน
โรงงาน(n) factory, See also: plant
โรงงาน(n) factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count Unit: โรง, แห่ง, Thai Definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพอใจ[nāphøjai] (adj) EN: agreeable ; satisfactory  FR: agréable
ผู้จัดการโรงงาน[phūjatkān rōng-ngān] (n, exp) EN: factory manager ; plant manager  FR: chef d'entreprise [ m ]
ราคาจากโรงงาน[rākhā jāk rōng-ngān] (n, exp) EN: ex factory price ; ex works price  FR: prix d'usine [ m ]
โรง[rōng] (n) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant  FR: immeuble [ m ] ; construction [ f ] ; building [ m ] ; établissement [ m ] ; installation [ f ] ; usine [ f ] ; atelier [ m ] ; hangar [ m ]
โรงงาน[rōng-ngān] (n) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant  FR: usine [ f ] ; entreprise [ f ] ; manufacture [ f ] ; atelier [ m ] ; fabrique [ f ]
โรงงานแก้ว[rōng-ngān kaēo] (n, exp) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks  FR: verrerie [ f ]
โรงงานกระจก[rōng-ngān krajok] (n, exp) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks  FR: verrerie [ f ]
โรงงานน้ำตาล[rōng-ngān nāmtān] (n, exp) EN: sugar factory   FR: sucrerie [ f ] ; raffinerie de sucre [ f ]
โรงงานผลิตแก้ว[rōng-ngān phalit kaēo] (n, exp) EN: glassworks ; glass factory
โรงงานทอผ้า[rōng-ngān thø phā] (n, exp) EN: weaving factory  FR: atelier de tissage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FACTORY F AE1 K T ER0 IY0
FACTORY'S F AE1 K T ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factory (n) fˈæktəriː (f a1 k t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, / ] factory; factory owners, #3,403 [Add to Longdo]
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, / ] factory director, #9,171 [Add to Longdo]
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, / ] factory site; location, #32,149 [Add to Longdo]
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, / ] factory owner, #65,595 [Add to Longdo]
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, / ] factory regulations, #90,123 [Add to Longdo]
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, / ] factory history, #110,342 [Add to Longdo]
厂工[chǎng gōng, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄥ, / ] factory; factory worker [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsdatenerfassung { f }factory data capture; industrial data capture [Add to Longdo]
Direktverkauf { m }factory outlet [Add to Longdo]
Fabrik { f } | Fabriken { pl }factory | factories [Add to Longdo]
Fabrikant { m }factory owner [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter { m }factory worker [Add to Longdo]
Gebäudeleitsystem { n }factory master control system [Add to Longdo]
Waffenfabrik { f } | Waffenfabriken { pl }factory of arms | factories of arms [Add to Longdo]
Werkhalle { f }; Fabrikhalle { f }factory building [Add to Longdo]
Werkschutz { m }factory security offices [Add to Longdo]
Werkszertifikat { n } | Werkstätten { pl }factory certificate | workshops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
クラスファクトリ[kurasufakutori] (n) { comp } class factory [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
スパファク[supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
ファクトリー(P);ファクトリ[fakutori-(P); fakutori] (n) factory; (P) [Add to Longdo]
ファクトリーオートメーション[fakutori-o-tome-shon] (n) factory automation [Add to Longdo]
ファクトリーチーム[fakutori-chi-mu] (n) factory team [Add to Longdo]
ファクトリオートメーション[fakutorio-tome-shon] (n) { comp } factory automation; FA [Add to Longdo]
フォトンファクトリー[fotonfakutori-] (n) photon factory [Add to Longdo]
メーカーオプション[me-ka-opushon] (n) factory-installed option (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Factory \Fac"to*ry\, n.; pl. {Factories} (-r[i^]z). [Cf. F.
   factorerie.]
   1. A house or place where factors, or commercial agents,
    reside, to transact business for their employers. "The
    Company's factory at Madras." --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The body of factors in any place; as, a chaplain to a
    British factory. --W. Guthrie.
    [1913 Webster]
 
   3. A building, or collection of buildings, appropriated to
    the manufacture of goods; the place where workmen are
    employed in fabricating goods, wares, or utensils; a
    manufactory; as, a cotton factory.
    [1913 Webster]
 
   {Factory leg} (Med.), a variety of bandy leg, associated with
    partial dislocation of the tibia, produced in young
    children by working in factories.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 factory
   n 1: a plant consisting of one or more buildings with facilities
      for manufacturing [syn: {factory}, {mill}, {manufacturing
      plant}, {manufactory}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top