ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culprit

K AH1 L P R AH0 T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culprit-, *culprit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culprit[N] ผู้กระทำความผิด, See also: ผู้ร้าย, ทรชน, Syn. wrongdoer, offender
culprit[N] ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย
culprit[N] สาเหตุของปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender

English-Thai: Nontri Dictionary
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culpritผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The culprit...ผู้กระทำผิด ... Showtime (2002)
Unless the culprit behind these attacks is caught it is likely the school will be closed.นอกจากว่าเราจะจับตัวผู้ทำร้ายได้ โรงเรียนของเราอาจจะต้องถูกปิด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The culprit has been identified, I presume?ได้ยินว่า คุณจับตัวผู้กระทำผิดได้แล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The culprit.ตัวร้ายเลย 21 Grams (2003)
I have just apprehended the culprits who robbed the Bank of England.กระหม่อมจับโจรปล้นธนาคารได้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Who are the culprits?ใครกันที่เป็นคนผิด Charlie and the Chocolate Factory (2005)
That's what they were saying. The police are looking for the culprits.เขาพูดกันอย่างนั้นตำรวจกำลังสืบอยู่ Babel (2006)
I'm very sorry about what happened to your wife, but you can be sure that the culprits will be punished.ฉันเสียใจมากสำหรับเรื่อง ที่เกิดขึ้นกับภรรยาของคุณ อย่างไรก็ตามคุณน่าจะแน่ใจว่า ผู้ร้ายจะถูกลงโทษ Babel (2006)
well, Susie, the culprit isn't foreigners.ซูซี่... ตัวการไม่ใช่พวกต่างชาติหรอก An Inconvenient Truth (2006)
If I can present you with a semi-accurate sketch of the culprit, is that enough to get us on this case?ถ้าผมให้คุณดูภาพร่างที่เสร็จเพียงครึ่งเดียว ของผู้กระทำผิด มันจะเพียงพอสำหรับคดีนี้เหรอ 65 Million Years Off (2007)
Like you, even I was the culprit.ฉันเป็นตัวก่อปัญหา เหมือนนายนั่นแหละ Heyy Babyy (2007)
The ghost. How do we solve a case where you're the culprit?ผีไง เราไขคดีได้ยังไง ไหนล่ะคนร้ายของนาย Ghosts (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culpritNone of them would admit to being the culprit.
culpritThe culprit is caught like a rat in a trap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
ผู้กระทำผิด[n.] (phū kratham phit) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator   FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ตัวการ[n.] (tūakān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal   

CMU English Pronouncing Dictionary
CULPRIT    K AH1 L P R AH0 T
CULPRITS    K AH1 L P R AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culprit    (n) kˈʌlprɪt (k uh1 l p r i t)
culprits    (n) kˈʌlprɪts (k uh1 l p r i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, ] culprits, #25,605 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldige {m,f}; Schuldiger | Schuldigen {pl}culprit | culprits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元凶[がんきょう(P);げんきょう, gankyou (P); genkyou] (n) (1) ringleader; main culprit; (2) main cause; source; (P) [Add to Longdo]
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain [Add to Longdo]
犯罪者[はんざいしゃ, hanzaisha] (n) criminal; culprit [Add to Longdo]
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue [Add to Longdo]
犯人を捕まえる[はんにんをつかまえる, hanninwotsukamaeru] (exp,v1) to arrest the culprit [Add to Longdo]
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culprit \Cul"prit\ (k[u^]l"pr?t), n. [Prob. corrupted for
   culpate, fr. Law Latin culpatus the accused, p. p. of L.
   culpare to blame. See {Culpable}.]
   1. One accused of, or arraigned for, a crime, as before a
    judge.
    [1913 Webster]
 
       An author is in the condition of a culprit; the
       public are his judges.        --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. One quilty of a fault; a criminal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culprit
   n 1: someone who perpetrates wrongdoing [syn: {perpetrator},
      {culprit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top