Search result for

(67 entries)
(0.0479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特-, *特*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とっきゅう, tokkyuu] (n) รถด่วนพิเศษ
[とくぎ, tokugi] (n) ความสามารถพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とっか, tokka] ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
[とくてん, tokuten] การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
採申請[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การขออนุญาิตลูกค้าส่งของในกรณีพิเศษ
採承認[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
[とくに, tokuni] (adj ) [ADV] specially, See also: particularly; extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
性要因図[とくせいよういんず, tokuseiyouinzu] (n ) แผนภูมิก้างปลา
[とっきゅう, tokkyuu, tokkyuu , tokkyuu] (n ) รถด่วนพิเศษ
許権[とっきょけん, tokkyoken] สิทธิบัตร
産品[とくさんひん, tokusanhin] สินค้าพื้นเมือง/สินค้ามีชื่อของท้องถิ่น/ของดีประจำเมือง (สินค้าเหล่านี้ได้แก่ผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ผลิตผลทางการประมง และ สินค้าชนิดอื่นๆ ที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เป็นต้น)
[とくに, tokuni] (adv ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง , See also: S. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
[とくべつ, tokubetsu] Thai: พิเศษ English: special (an)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[特, tè, ㄊㄜˋ] special, unique, distinguished
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とくに, tokuni] (adv) particularly; especially; (P) [Add to Longdo]
になし[とくになし, tokuninashi] (exp) nothing in particular; none in particular [Add to Longdo]
ダネ;[とくダネ(ダネ);とくだね(種), toku dane ( toku dane ); tokudane ( tokushu )] (n) exclusive news; a scoop [Add to Longdo]
亜(ateji);[とくア, toku a] (n) (abbr) (col) (See 定アジア) Asian countries with strong anti-Japanese sentiment (i.e. China, South Korea, and North Korea) [Add to Longdo]
[とくい, tokui] (adj-na,n,adj-no) unique; singular; (P) [Add to Longdo]
異データ[とくいデータ, tokui de-ta] (n) {comp} unique data; non-typical data [Add to Longdo]
異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity [Add to Longdo]
異体質[とくいたいしつ, tokuitaishitsu] (n,adj-no) idiosyncrasy [Add to Longdo]
異値分解[とくいちぶんかい, tokuichibunkai] (n) singular value analysis [Add to Longdo]
異的[とくいてき, tokuiteki] (adj-na) (ant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「スポーツは好きですか」「はいに野球が好きです」"Do you like sports?" "Yes, I like baseball, among other things."
「何かやることがあるの?」「にない」"Do you have anything to do?" "Nothing in particular."
「今日の新聞にいいニュース何かある?」「いや、にないね」"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."
20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの別価格でご提供します。For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
50セットの製品について5%別に値引きしていただけませんか。Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
DTA総会の出席者は別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
あなたは何かに考えていることがありますか。Do you have anything particular in mind?
あのコマーシャルってインパクト強いね。に、音楽が耳に残るよ。That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.
あの店では今夏物の売中です。The store is having a sale on summer goods.
あの話し振りはこの地域に住んでいる人々に有のものである。That way of speaking is peculiar to people in this part of the country.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tè, ㄊㄜˋ, ] special; unique; distinguished; especially; unusual; very [Add to Longdo]
[tè rèn, ㄊㄜˋ ㄖㄣˋ, ] special appointment [Add to Longdo]
使[tè shǐ, ㄊㄜˋ ㄕˇ, 使] special envoy; special ambassador [Add to Longdo]
[tè lì, ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ, ] special case; isolated example [Add to Longdo]
[tè jià, ㄊㄜˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] special price [Add to Longdo]
克斯[Tè kè sī, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Tekesi river, city and county in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang; loan word tex, unit of fiber density used in textile industry (defined as mass in grams per 1000 m of fibre) [Add to Longdo]
克斯市[Tè kè sī shì, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄕˋ, ] Tekesi city in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
克斯河[Tè kè sī hé, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄏㄜˊ, ] Tekesi river in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
克斯县[Tè kè sī xiàn, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tekesi county in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
[tè miǎn, ㄊㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, ] special exemption; privilege [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data [Add to Longdo]
[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]
権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction [Add to Longdo]
[とくしつ, tokushitsu] feature [Add to Longdo]
殊アクセス[とくしゅアクセス, tokushu akusesu] specialized access [Add to Longdo]
殊レジスタ[とくしゅレジスタ, tokushu rejisuta] special register [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とく, toku] BESONDERS, SONDER- [Add to Longdo]
[とくれい, tokurei] Sonderfall, Ausnahme [Add to Longdo]
[とくてん, tokuten] besondere_Verguenstigung, Privileg [Add to Longdo]
[とくべつ, tokubetsu] besonders, Sonder-, Extra- [Add to Longdo]
[とくたい, tokutai] Sonderbehandlung, Bevorzugung [Add to Longdo]
[とくちょう, tokuchou] charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
[とっきゅう, tokkyuu] Schnellzug [Add to Longdo]
[とくゆう, tokuyuu] charakteristisch [Add to Longdo]
[とっけん, tokken] Sonderrecht, Privileg [Add to Longdo]
[とくしゅ, tokushu] spezifisch, eigentuemlich, -Sonder- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top