ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเป็นจริง

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเป็นจริง-, *ความเป็นจริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นจริง[N] fact, See also: reality, truth, Syn. ความจริง, Ant. ความเท็จ, Example: นักแสดงถ่ายทอดความเป็นจริงในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดอย่างสมจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reality, ultimateความเป็นจริงอันติมะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate realityความเป็นจริงอันติมะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
augmented realityความเป็นจริงเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
projected realityความเป็นจริงแบบฉาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual reality in architectureความเป็นจริงเสมือนในสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Virtual reality in mangementความเป็นจริงเสมือนทางการจัดการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
what hope do we have of truly capturing this reality?เราเหลือความหวังอะไรบ้างหรือ? จากความเป็นจริงเหล่านี้ Night and Fog (1956)
Not boasting. Just a fact, that's all.เพียงแค่ความเป็นจริงนั่นคือ ทั้งหมดที่ ชนชั้นแรงงาน. How I Won the War (1967)
I see. "The only reality in the universe." Well, that's nice to know.เข้าใจล่ะ ความเป็นจริง สิ่งเดียวที่นี่คือห้ามซักถาม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Put down that the heart is the temple wherein all truth resides.เขียนว่าหัวใจเป็นสถานที่ สำหรับความเป็นจริงทุกประการ Oh, God! (1977)
A man so out of touch with reality he even tries to smear the good name of a religious giant.คนที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริง และเขาพยายามทำลาย ชื่อเสียงดีๆ ของผู้สอนศาสนา Oh, God! (1977)
In fact, I bet you're gonna like it so well you stay year round.ความเป็นจริง ฉันพนันคุณจะ ชอบมันให้ดีคุณจะอยู่ตลอดทั้งปี I Spit on Your Grave (1978)
Well in fact, he wrote his address down... right here.ก็ ในความเป็นจริงเขาเขียนที่อยู่ของเขาลง ตรงนี่ First Blood (1982)
In fact, you might say it's boring!ในความเป็นจริง คุณอาจจะบอกว่ามันน่าเบื่อ First Blood (1982)
Reality and dreams.ความเป็นจริงและความฝัน Idemo dalje (1982)
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That reality.ความเป็นจริงว่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นจริง[n.] (khwām pen jing) EN: truth ; fact ; reality   FR: réalisme [m] ; réalité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
real[N] ความเป็นจริง, See also: สภาพที่เป็นจริง, Syn. reality
reality[N] ความเป็นจริง, See also: สภาพที่เป็นจริง
veritableness[N] ความเป็นจริง
verity[N] ความเป็นจริง, See also: เรื่องจริง, Syn. actuality, reality, truth, versimilitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flesh and bloodn. ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เลือดเนื้อเชื้อไข,ร่างกาย,เนื้อหนังมังสา,โลกีย์,ความเป็นจริงแห่งโลก
in esse(อิน เอส'ซี) (Latin) ตามความเป็นจริงแล้ว, Syn. actually

English-Thai: Nontri Dictionary
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
realism(n) ลัทธินิยมความจริง,ความเป็นจริง,ลักษณะเหมือนจริง
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง,ด้วยเหตุว่า,ตามความเป็นจริง
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง
veritable(adj) จริง,แท้,ตามความเป็นจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
augmented reality (AR)ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (ref.ราชบัณฑิต)
out thereความเป็นจริงที่อยู่ข้างนอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality

German-Thai: Longdo Dictionary
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
Wirklichkeit(n ) |die, nur Sg.| ความเป็นจริง ความจริง เช่น Warum ist das eigene Gesicht, im Spiegel betrachtet, nur halb so groß wie in Wirklichkeit zu sehen?, See also: S. die Realität,

French-Thai: Longdo Dictionary
ouvrir les yeux(phrase) มองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top