ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsatisfactory

AH2 N S AH0 T IH0 S F AE1 K T ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsatisfactory-, *unsatisfactory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsatisfactory(adj) ซึ่งไม่พอใจ, See also: ซึ่งน่าผิดหวัง, Syn. disappointing, inadequate, displeasing, undesirable, Ant. excellent, satisfactory, gratifying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ,ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing, faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a Goddam bitch of an unsatisfactory situation.มันช่างเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เลยนะ Brokeback Mountain (2005)
It seems to me that I must raise the issue of this month's unsatisfactory management.เห็นที, ผมต้องยกประเด็นการบริหารงานของเดือนนี้ว่าไม่น่าพอใ Episode #1.6 (2011)
This must all seem so unsatisfactory for you.พวกเธอคงไม่พอใจเรื่องนี้ Split (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unsatisfactoryBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
unsatisfactoryI find the plan to be unsatisfactory in several ways.
unsatisfactoryOn the whole, the result was unsatisfactory.
unsatisfactoryThe result was unsatisfactory to him.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSATISFACTORY AH2 N S AH0 T IH0 S F AE1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsatisfactory (j) ˌʌnsætɪsfˈæktəriː (uh2 n s a t i s f a1 k t @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
意に満たない[いにみたない, inimitanai] (exp) unsatisfactory [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable [Add to Longdo]
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory [Add to Longdo]
物足りない[ものたりない, monotarinai] (adj-i) unsatisfied; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
飽き足らない;飽き足りない[あきたらない(飽き足らない);あきたりない(飽き足りない), akitaranai ( aki tara nai ); akitarinai ( aki tari nai )] (adj-i) (See 足りる,飽きる) unsatisfactory; unsatisfying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsatisfactory \Unsatisfactory\
   See {satisfactory}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsatisfactory
   adj 1: not giving satisfaction; "shops should take back
       unsatisfactory goods"; "her performance proved to be
       unsatisfactory"; "life is becoming increasingly
       unsatifactory"; "our discussion was very unsatisfactory"
       [ant: {satisfactory}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top