Search result for

รูปธรรม

(36 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปธรรม-, *รูปธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปธรรม    [ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
รูปธรรม    [N] concrete object, See also: material object, natural form, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปธรรม(รูบปะทำ) น. สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, คู่กับ นามธรรม คือสิ่งที่รู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้น
รูปธรรมสิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นจริงเป็นจังมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น, สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้, เช่น ต้องทำโครงการพัฒนาชนบทให้เป็นรูปธรรมด้วยการจัดให้มีนํ้ากินนํ้าใช้เป็นต้น.
รูปธรรมนามธรรม(-นามมะทำ) น. ลักษณะที่เป็นเองอย่างนั้นตามธรรมชาติ (ใช้แก่รูปร่างหน้าตาของคน) เช่น หน้าตาสวยหรือไม่สวยก็เป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concreteรูปธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concreteรูปธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concreteรูปธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After four years of talks, the day black South Africans have been fighting for has finally arrived.หลังจากไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลย กว่า 4 ปีที่ผ่านมา.. ในวันนี้ สิ่งที่ชาวพื้นเมืองผิวสีได้อดทนต่อสู้มา.. ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว.. Invictus (2009)
Nothing concrete.ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Reality is just, I don't know, too concrete up here.โลกบนนี้น่ะมัน ไม่รู้สินะ เป็นรูปธรรมเกินไปหน่อย On the Head of a Pin (2009)
We don't have any concrete proof, but...เราไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรม แต่ว่า... Episode #1.5 (2009)
The only thing concrete is the MO, which depicts an efficient, no-nonsense murderer.สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว คือ M.O. ซึ่งอธิบายถึงความพึงพอใจ อย่างไม่มีเหตุผลของฆาตกร Reckoner (2009)
Man was not meant to hear. We were designed, by whatever entity you choose,พวกเราถูกสร้าง โดยรูปธรรมอะไรก็ตามที่เราเลือก Social Psychology (2009)
"A magistrate may issue a warrant authorising the search of a premises provided there are reasonable grounds for believing the location contains material with substantial evidentiary value".ผู้พิพากษาอาจออกหมายศาล" "ค้นสถานที่ด้วยเหตุอันควร เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัสดุ" "พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต่อการใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง Episode #1.1 (2010)
She doesn't leave evidence, just an evidence-shaped absence.เธอไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ แค่ขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรม Episode #1.1 (2010)
They objectify us all the time.เค้าชอบทำให้มันเป็นรูปธรรมตลอดเวลา The Rocky Horror Glee Show (2010)
Seeing as how he knows the details on how they smuggle it out,ยังมีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในวิธีการขนย้าย Poseidon (2011)
It was all number, factual, garble, garble--ทั้งตัวเลข รูปธรรม มึนมากมาย School's Out (2012)
But I need a concrete plan of attack, not a daily affirmation.แต่ฉันต้องการแผนการต่อสู้ที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่ทำมันไปวันๆ น่ะ The Ties That Blind (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปธรรม[n.] (rūppatham) EN: concrete object ; material object ; natural form ; concretization   FR: concrétisation [f]
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal   FR: concret ; réel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concrete    [N] รูปธรรม, See also: ที่สัมผัสจับต้องได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
concrete nounn. นามที่เป็นรูปธรรม
objectify(อับเจค'ทะไฟ) vt. ทำให้เป็นรูปธรรม,ทำให้แลเห็น,ทำให้เป็นตัวตน,ทำให้สัมผัสได้, See also: objectification n.
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.
objectivity(ออบเจคทิฟ'วิที) n. การยึดถือวัตถุภาวะวิสัย,ข้อเท็จจริงภายนอก,ความเป็นรูปธรรม
reify(รี'อะไฟ) vt. ทำให้เป็นรูปธรรม, See also: reification n.

English-Thai: Nontri Dictionary
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
corporeal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับรูปธรรม,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ
entity(n) สิ่งมีตัวตน,รูปธรรม,ธาตุแท้,แก่นแท้
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
objective(adj) เป็นจริง,ที่เป็นกรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับรูปธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
konkret(adj adv) ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์, เป็นรูปธรรม เช่น Ich will euch ganz konkret sagen, wo es bei uns fehlt. ฉันอยากบอกพวกเธอให้ชัดแจ้งว่า พวกเราขาดอะไรที่ไหน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top