Search result for

felon

(63 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felon-, *felon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felon[N] อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
felony[N] อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
felonry[N] กลุ่มผู้กระทำความผิดทางอาญา, See also: กลุ่มอาชญากร
felonious[ADJ] เกี่ยวกับความชั่วร้าย, See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง, Syn. illegal, criminal, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้ทำผิดทางอาญา,คนชั่วร้าย
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
lifelong(adj) ตลอดชีวิต,ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
felon; whitlowตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Felonปลายนิ้ว,ตะมอย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are ways of getting to know people without committing felonies.มีหลายทางที่จะรู้จักผู้อื่น โดยไม่ต้องประกอบอาชญากรรมร้ายแรง Lucky Thirteen (2008)
In a RICO case, if you can charge one of them with a felony...ถ้าเราฟ้องคนใดคนนึงได้ The Dark Knight (2008)
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย Frost/Nixon (2008)
That is a felony. That's for starters.มันผิดกฎหมาย นี่แค่เริ่มต้นนะ Burn After Reading (2008)
Especially when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon.46,730 when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon. ระยำเอ๋ย... Loyal and True (2008)
Sure. Transporting known felons, why not?แน่นอน , ทำไมเหรอ? Safe and Sound (2008)
Pick a felony.เลือกมาสักคดีสิ Blow Out (2008)
That's a class e felony.นั่นเป็นความผิดอาญา New York Sucks (2009)
We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.เราไม่คัดค้าน แต่ลูกความฉันไม่เคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อน New York Sucks (2009)
We have arrested and arraigned 213 wanted felons.เราจับกุมและส่งผู้ต้องหาขึ้นศาลได้แล้ว 213 คน Public Enemies (2009)
Manufacture of a Schedule lI controlled substance is a second degree felony.ความผิดทางอาญาร้ายแรง 2 กระทง ภายใต้การยึดทรัพย์สินของรัฐบาลกลาง รัฐบาลสามารถยึดทรัพย์สินทั้งหมดในบ้าน Down (2009)
So I fixed up your felonious rolling laboratory here 750 for the repair.เรื่องมันมีอยู่ว่า Down (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชญากร[N] criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām taløt chīwit) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle   FR: lutter toute la vie durant
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ตลอดชีพ[adv.] (taløt chīp) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam   FR: toute la vie
ตะมอย[n.] (tamøi) EN: whitlow ; felon   FR: panaris [m]
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai taløt chīwit) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle   

CMU English Pronouncing Dictionary
FELON    F EH1 L AH0 N
FELONS    F EH1 L AH0 N Z
FELONY    F EH1 L AH0 N IY0
FELONIES    F EH1 L AH0 N IY0 Z
FELONIOUS    F EH0 L OW1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felon    (n) (f e1 l @ n)
felons    (n) (f e1 l @ n z)
felony    (n) (f e1 l @ n ii)
felonies    (n) (f e1 l @ n i z)
felonious    (j) (f i1 l ou1 n i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwerverbrecher {m} | Schwerverbrecher {pl}felon | felons [Add to Longdo]
Verbrecher {m} | Verbrecher {pl}felon | felons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
終生;終世[しゅうせい, shuusei] (n-adv,n-t) all one's life; lifelong [Add to Longdo]
重罪[じゅうざい, juuzai] (n,adj-no) felony; serious crime [Add to Longdo]
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime [Add to Longdo]
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation [Add to Longdo]
生涯学習[しょうがいがくしゅう, shougaigakushuu] (n) lifelong learning [Add to Longdo]
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P) [Add to Longdo]
生別[せいべつ, seibetsu] (n,vs) lifelong separation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felon \Fel"on\, n. [OE., adj., cruel, n., villain, ruffian,
   traitor, whitlow, F. f['e]lon traitor, in OF. also, villain,
   fr. LL. felo. See Fell, a.]
   1. (Law) A person who has committed a felony.
    [1913 Webster]
 
   2. A person guilty or capable of heinous crime.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A kind of whitlow; a painful imflammation of the
    periosteum of a finger, usually of the last joint.
 
   Syn: Criminal; convict; malefactor; culprit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felon \Fel"on\, a.
   Characteristic of a felon; malignant; fierce; malicious;
   cruel; traitorous; disloyal.
   [1913 Webster]
 
      Vain shows of love to vail his felon hate. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felon
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]
   2: a purulent infection at the end of a finger or toe in the
     area surrounding the nail [syn: {felon}, {whitlow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top