ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factors

F AE1 K T ER0 Z   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factors-, *factors*, factor
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factorsตัวประกอบ,องค์ประกอบ,ตัวคูณ [การแพทย์]
Factors, Conditionedปัจจัยรอง [การแพทย์]
Factors, Difficultyดรรชนีความสามารถ [การแพทย์]
Factors, Generalปัจจัยทั่วไป [การแพทย์]
Factors, Situationalองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมภายนอก [การแพทย์]
Factors, Virulentปัจจัยความรุนแรงในการทำให้เกิดโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, a man like you, wife, baby daughter I'd be considering those factors very carefully.แกมีลูกมีเมีย คิดถึงข้อนี้ไว้ให้ดี Casualties of War (1989)
Listen, I've warned you about the aggression factors.ฟังนะ ฉันเตือนนายแล้ว เกี่ยวกับการฝึกนั่น The Lawnmower Man (1992)
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย The Lawnmower Man (1992)
There's some factors that need ironing out.ยังมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขอยู่ The Lawnmower Man (1992)
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching and they end up like this.แนวประการังทั่วโลก เนื่องจากภาวะโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆ กำลังซีดเซียวและมีจุดจบเช่นนี้ An Inconvenient Truth (2006)
But I want to focus on West Antarctica because it illustrates two factors about Iand-based ice and sea-based ice.แต่ผมอยากจะเจาะจงไปที่แอนตาร์คติกตะวันตก เพราะมันแสดงภาพของปัจจัย 2 อย่างของ น้ำแข็งภาคพื้นดินกับน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
And there are three factors that are causing this collision, and the first is population.มี 3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมาชนกันเช่นนี้ ปัจจัยที่ 1 คือจำนวนประชากร An Inconvenient Truth (2006)
Any combination of those factors?การรวมกันของปัจจัยเหล่านั้นหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
You should know that way of thinking is one of the decisive factors for canceling this contract.You should know that way of thinking is one of the decisive factors for canceling this contract. Unstoppable Marriage (2007)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก Halloween (2007)
Well, also, there are of course genetic factors.ครับ ก็มันมีปัจจัยทางพันธุกรรมด้วยน่ะครับ Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factorsBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
factorsCapital, land and labor are the three key factors of production.
factorsFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
factorsHow long adolescence continues is determined by biological factors.
factorsIn my understanding, those two experiments do not have common factors.
factorsI thought of various factors before I acted.
factorsScientists say many factors bring about changes in weather.
factorsSeveral factors operated to help prices go up.
factorsThe optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.
factorsThe price of the carpet is determined by three factors.
factorsThe problem is one of determining the dominant factors in this phenomenon.
factorsThere are many factors behind the quarrel between them.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[n. exp.] (patjai thī mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable factors   FR: facteurs incontrôlables

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTORS    F AE1 K T ER0 Z
FACTORS'    F AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factors    (n) fˈæktəz (f a1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产要素[shēng chǎn yào sù, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, / ] factors of production [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪材料[あくざいりょう, akuzairyou] (n) adverse stock-market factors [Add to Longdo]
諸元[しょげん, shogen] (n) various factors or elements [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top