Search result for

sponsor

(66 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sponsor-, *sponsor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sponsor[N] ผู้อุปถัมภ์, Syn. patron, promoter
sponsor[N] ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. publicizer
sponsor[VT] อุปถัมภ์, See also: สนับสนุน, Syn. patronize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sponsor(สพอน'เซอะ) n. ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม vt. ประกัน,ค้ำประกัน,อุปถัมภ์,ส่งเสริม., See also: sponsorial adj. sponsorship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ค้ำประกัน
sponsor(vt) ส่งเสริม,อุดหนุน,ค้ำประกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sponsorผู้อุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sponsoring state partiesรัฐภาคีผู้อุปถัมภ์ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sponsor (n ) (ธุรกิจ) ผู้คำรายใหญ่
See also: R. ผู้ค้าส่ง, ยี่ปั๊ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've a lot of sponsors since defeating Majin Buu-อย่าบอกนะว่ามันคือ... ตั้งแต่ปราบจอมมารบูได้ พวกเรามีผู้สนับสนุนมากมาย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Make sure he calls his sponsor?ทำให้แน่ใจว่าเขาโทรหาผู้สนับสนุนของเขาแล้ว 24: Redemption (2008)
-She has a job. -She needs to sponsor you.เธอทำงานอยู่ที่นั่น เธอต้องรับรองคุณ 24: Redemption (2008)
I've got sponsorship papers. TrammeII's gotta let them in.ฉันมีเอกสารรับรอง ทราเมลจะยอมให้เขาเข้าไป 24: Redemption (2008)
The sponsorship papers.เอกสารผู้ที่จะรับรอง 24: Redemption (2008)
It's a horticultural mechanism. One of our sponsors.มันคือกลไกการปลูกพืชในเรือนกระจก Frost/Nixon (2008)
I had a sponsor to talk to when things got out of hand.ผมมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อผมไม่สามารถทำได้เอง The Echo (2008)
The Gina Parker Smith Show! Sponsored by...จีน่า พาร์คเกอร์ สมิธ โชว์ สนับสนุนโดย... Gamer (2009)
I want to thank you for sponsoring this party, William,ฉันอยากจะขอบคุณที่สนับสนุนงานในครั้งนี้ Saw VI (2009)
Great sponsor.สปอนเซอร์ใหญ่ Albification (2009)
There was 2,000 of the world's top marine mammal scientists, and Ric O'Barry was supposed to be the keynote speaker, and at the last minute, the sponsor of the program pulled him from the ticket.มีนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงด้านนี้ เข้าร่วมถึง 2,000 คน และริค โอแบรี่ก็สมควรจะได้ เป็นผู้ที่ขึ้นไปปราศรัยหลัก แต่ในนาทีสุดท้ายนั้น The Cove (2009)
Well, who's the sponsor?ว่าใครกันนะที่เป็น ผู้ให้การสนับสนุน The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sponsorAll the expenses will fall on the sponsor.
sponsorIn order to qualify for the home stay you must have an interview with the sponsors.
sponsorMy sponsor was willing to agree to my suggestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สปอนเซอร์[N] sponsor, See also: backer, patron, Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
ผู้อุปการะ[N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้อุปถัมภ์[N] supporter, See also: sponsor, giver, guardian, contributor, Syn. ผู้อุปการะ, Example: เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอด ปากเหยี่ยวปากกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้ำจุน, ผู้ที่เลี้ยงดู, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
สปอนเซอร์[N] sponsor, See also: supporter, Syn. ผู้สนับสนุน, Example: คณะผู้จัดงานแสดงความขอบคุณสปอนเซอร์ตามลำดับความสำคัญ, Count unit: ราย, เจ้า, Thai definition: บุคคลหรือบริษัทที่ตกลงให้เงินสนับสนุนกิจกรรมนั้นหากมีการโฆษณาให้, Notes: (อังกฤษ)
สปอนเซอร์[N] sponsor, See also: supporter, Syn. ผู้สนับสนุน, Example: คณะผู้จัดงานแสดงความขอบคุณสปอนเซอร์ตามลำดับความสำคัญ, Count unit: ราย, เจ้า, Thai definition: บุคคลหรือบริษัทที่ตกลงให้เงินสนับสนุนกิจกรรมนั้นหากมีการโฆษณาให้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
ผู้ให้[n.] (phūhai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor   FR: donateur [m]
ผู้รับรอง[n.] (phūraprøng) EN: surety ; acceptor ; guarantor ; sponsor ; certifier   FR: garant [m] ; garante [f]
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakāra) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter   
ผู้อุปถัมภ์[n.] (phū uppatham) EN: sponsor ; patron ; patroness   FR: sponsor [m] (anglic.) ; parraineur [m]
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
สนับสนุนโดย[X] (sanapsanun dōi) EN: sponsored by   FR: parrainé par ; avec le soutien de ; avec le concours de
สปอนเซอร์[v.] (sapønsoē) EN: sponsor ; backer ; supporter ; patron   FR: sponsor [m] (anglic.)
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
SPONSOR    S P AA1 N S ER0
SPONSORS    S P AA1 N S ER0 Z
SPONSOR'S    S P AA1 N S ER0 Z
SPONSORED    S P AA1 N S ER0 D
SPONSORING    S P AA1 N S ER0 IH0 NG
SPONSORSHIP    S P AA1 N S ER0 SH IH2 P
SPONSORSHIPS    S P AA1 N S ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sponsor    (v) (s p o1 n s @ r)
sponsors    (v) (s p o1 n s @ z)
sponsored    (v) (s p o1 n s @ d)
sponsoring    (v) (s p o1 n s @ r i ng)
sponsorship    (n) (s p o1 n s @ sh i p)
sponsorships    (n) (s p o1 n s @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förderer {m} | Förderer {pl}sponsor | sponsors [Add to Longdo]
Sponsor {m}; Sponsorin {f} | Sponsoren {pl}sponsor | sponsors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポンサー(P);スポンサ[, suponsa-(P); suponsa] (n) sponsor; (P) [Add to Longdo]
スポンサーシップマネー[, suponsa-shippumane-] (n) sponsorship money [Add to Longdo]
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism [Add to Longdo]
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism [Add to Longdo]
会主[かいしゅ, kaishu] (n) sponsor of a meeting [Add to Longdo]
冠大会[かんむりたいかい, kanmuritaikai] (n) sports competition sponsored by a business enterprise [Add to Longdo]
官寺[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period [Add to Longdo]
官展[かんてん, kanten] (n) exhibition sponsored by the government [Add to Longdo]
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of) [Add to Longdo]
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sponsor \Spon"sor\ (-s[~e]r), n. [L., from spondere, sponsum, to
   engage one's self. See {Spouse}.]
   1. One who binds himself to answer for another, and is
    responsible for his default; a surety.
    [1913 Webster]
 
   2. One who at the baptism of an infant professes the
    Christian faith in its name, and guarantees its religious
    education; a godfather or godmother.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who vouches for another as fit for some post or
    task; as, one needs two sponsors to be considered for
    membership.
    [PJC]
 
   4. A person or group that assumes financial responsibility
    for some activity, and may or may not participate in its
    organization and execution.
    [PJC]
 
   5. A person or organization, usually a commercial
    organization, which pays the cost of an activity, such as
    a radio or television broadcast, and in return is given
    the right to advertise itself or its products as part of
    the activity; as, now a word from our sponsor.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sponsor
   n 1: someone who supports or champions something [syn: {patron},
      {sponsor}, {supporter}]
   2: an advocate who presents a person (as for an award or a
     degree or an introduction etc.) [syn: {presenter}, {sponsor}]
   v 1: assume sponsorship of [syn: {sponsor}, {patronize},
      {patronise}]
   2: assume responsibility for or leadership of; "The senator
     announced that he would sponsor the health care plan"
   3: do one's shopping at; do business with; be a customer or
     client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop at},
     {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sponsor /spɔnsər/
  patron

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top