Search result for

การสร้าง

(83 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสร้าง-, *การสร้าง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
โครงการสร้างงานในชนบทprojet de création d'emplois ruraux

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสร้างคำ[N] word formation, Example: คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย, Thai definition: ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creationการสร้าง, การเนรมิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instantiationการสร้างกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
uricopoiesisการสร้างกรดยูริก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteogenesis; osteogeny; ostosisการสร้างกระดูก, การเจริญของกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteogeny; osteogenesis; ostosisการสร้างกระดูก, การเจริญของกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ostosis; osteogenesis; osteogenyการสร้างกระดูก, การเจริญของกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteanaphysisการสร้างกระดูกทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
problem formulationการสร้างข้อปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
data reconstructionการสร้างข้อมูลขึ้นใหม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building, nationการสร้างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerationการสร้างใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Capital formationการสร้างสมทุน [เศรษฐศาสตร์]
Employment creationการสร้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Computer animationการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Magnetic resonance imagingการสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Word formation การสร้างคำ [TU Subject Heading]
Slurry Wall or Cat Off Wallการสร้างกำแพงทึบน้ำ
เป็นวิธีการควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดิน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทึบน้ำทำจากดินเหนียวผสมเบนโทไนต์ หรือซีเมนต์ผสมเบนโทไนต์ หรือการอัดฉีดซีเมนต์ โดยจะก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในแนวดิ่ง เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในแนวราบ สามารถก่อสร้างได้ทั้งด้านต้นน้ำและท้ายน้ำ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Branding (Marketing)การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Computer animationการสร้างภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The destruction of Kamino will stop their production of clones for good.ทำลายคามิโน่ได้ เราก็หยุดการสร้างมนุษย์โคลน ได้ตลอดกาล Rookies (2008)
We specialize in making entrances.เราเชี่ยวชาญในการสร้างทางเข้าครับ Lair of Grievous (2008)
Then God would be pretty fucked up to make man in his image.พระเจ้าคงจะโคตรงานหนักเลยนะ ในการสร้างสร้างมนุษย์ตามแบบของพระองค์เนี่ย Babylon A.D. (2008)
A miracle in the making.อัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์ Babylon A.D. (2008)
You tried to correct mankind by creating a Virgin Mary.นี่คุณพยายามแก้ไขเผ่าพันธ์มนุษย์ ด้วยการสร้างพระแม่มารีหรือ Babylon A.D. (2008)
Building a bridge of chance for someone you love.มันคือการสร้างสะพานแห่งโอกาสไปสู่รักแท้ My Sassy Girl (2008)
It's building a bridge of chance for your love.มันคือการสร้างสะพานแห่งโอกาสไปสู่รักแท้... My Sassy Girl (2008)
He never once apologized for getting me into all this trouble.เขาไม่เคยซักครั้งที่จะขอโทษ กับการสร้างเรื่องให้ผม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We never had any problems rebuilding this kind of villages.เราไม่เคยมีปัญหาในการสร้างบ้านขี้นมาใหม่ ในหมู่บ้านลักษณะนี้ มาก่อน. Episode #1.9 (2008)
Yeah. David's the executive producer.ใช่ เดวิทเป็นผู้อำนวยการสร้าง Frost/Nixon (2008)
There was China, the Soviet Union, the peace settlement in Vietnam.เช่นเรื่องจีน สหภาพโซเวียต การสร้างสันติภาพในเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
It took me a long time to build this shop, and I don't want anything risking that.ชั้นได้ใช้เวลานานมากสำหรับการสร้างร้านนี้ขึ้นมา และชั้นไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงใดๆเขึ้น The Echo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสร้าง[n.] (kān sāng) FR: construction [f] ; édification [f]
การสร้างกำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sāng kamrai sūngsut) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit [f]
การสร้างขึ้น[n.] (kān sāngkheun) FR: édification [f]
การสร้างคำ[n. exp.] (kān sāng kham) EN: word formation   FR: formation des mots [f]
การสร้างรัง[n. exp.] (kān sāng rang) FR: construction d'un nid [f]
การสร้างสถานการณ์จำลอง[n. exp.] (kān sāng sathānakān jamløng) EN: simulation   
การสร้างสรรค์[n.] (kān sāngsan) EN: creation   

English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anabolism[N] การสร้างเนื้อเยื่อ
animation[N] การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้, See also: การสร้างภาพยนตร์
back formation[N] การสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
bodybuilding[N] การสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่และแข็งแรงด้วยการออกกำลัง
creation[N] การสร้าง, See also: การสร้างสรรค์, Syn. creative activity
design[N] การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
embankment[N] การสร้างเขื่อนกั้น
erection[N] การสร้าง (คำทางการ), See also: การก่อสร้าง, Syn. building, construction
fibrillation[N] การสร้างเส้นใยเล็กๆ, See also: การเป็นเส้นใยละเอียด
formation[N] การก่อรูปแบบ, See also: การสร้าง, Syn. build, constitution, construction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
ammonification(อะมอนนิฟิเค' เชิน) n. การใส่แอมโมเนีย, การสร้างแอมโมเนีย, ภาวะที่ถูกใส่แอมโมเนีย
anastomosis(อะแสทะโม' ซิส) n., (pl. -ses) การสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะหรือช่องว่าง -anastomotic adj. (connection between parts)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
antigen(แอน' ทิเจน) n. สารที่กระตุ้นการสร้าง antibodies. -antigenic adj.
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา

English-Thai: Nontri Dictionary
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,เกี่ยวกับการทำ,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
creation(n) การสร้าง,การตั้ง,การก่อ,การประดิษฐ์,การรังสรรค์
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
derivation(n) การได้รับมา,การสร้างคำ,แหล่งที่มา,ความเป็นมา,รากศัพท์
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
financiation[ไฟเนินเชอะเชิน] (n ) การสร้างการเงิน, การสร้างการคลัง, การสร้างกองทุน
tomography (n) การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
縄張り[なわばり, nawabari] (n) การสร้างอาณาเขต การกั้นเขต
再建[さいこん, saikon] การสร้างใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction

German-Thai: Longdo Dictionary
Bautechnik(n) |die, pl. Bautechniken| เทคนิค หรือวิธีการสร้างตึกอาคาร
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top