ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหตุ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหตุ-, *เหตุ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
event of default(n) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ(n) National Achives of Thailand

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุ(n) reason, See also: cause, Syn. เหตุผล, Example: เขาดับเครื่องยนต์เข็นมาตั้งไกลก่อนที่จะเข้าเขตบ้าน เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะกลัวลูกสะดุ้งตื่นแล้วร้องกวน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหตุ(conj) because of, See also: owing to, due to, as, since, on account of, by reason of, thanks to, Syn. ด้วย, เพราะ, Example: การแข่งขันฟุตบอลได้เลื่อนออกไป เหตุเพราะฝนตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหตุ(n) cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหตุผล(n) reason, Syn. เหตุ, สาเหตุ, Example: สหรัฐขยายอิทธิพลของตนเข้าไปในเกาหลีใต้ไต้หวันด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงทางการเมือง
เหตุใด(adv) why, See also: for what reason, Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: ผมไม่รู้ว่าเหตุใดพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานประดิษฐ์กันนัก
เหตุใด(ques) why, See also: how come, Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: ท่านประธานถามในที่ประชุมว่า เหตุใดยอดขายของบริษัทจึงลดลงเช่นนี้
เหตุไร(ques) why, See also: for what reason, how come, why is that
เหตุนี้(n) reason, See also: rationale, cause, motive, Example: คณะกรรมการเห็นว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องมีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้
เหตุไฉน(ques) why, See also: for what reason, how come, why is that, Syn. เหตุใด, เพราะอะไร, เหตุไร
เหตุร้าย(n) accident, See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster, Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย, Example: หมอดูทำนายว่าจะเกิดเหตุร้ายในช่วงเบญจเพส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหตุ(เหด) น. สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, เค้ามูล, เรื่อง
เหตุเหตุผล.
เหตุ(เหด) สัน. ด้วย, เพราะ.
เหตุการณ์น. เรื่องที่เกิดขึ้น.
เหตุบรรเทาโทษน. เหตุต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ศาลมีอำนาจลดโทษให้แก่ผู้กระทำความผิด เช่น ความโฉดเขลาเบาปัญญา การตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน ให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา.
เหตุผลน. เหตุ, เหตุและผล.
เหตุส่วนตัวน. ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่งอันควรยกเว้นโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดเฉพาะคนนั้น เช่น เหตุที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้เยาว์.
เหตุสุดวิสัยน. ภาวะที่พ้นความสามารถที่ใครจะป้องกันได้
เหตุสุดวิสัยเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น.
เหตุในลักษณะคดีน. ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งมิใช่เหตุส่วนตัวเฉพาะผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเหตุที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้นด้วยกันทุกคน เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่าลักษณะบาดแผลที่ถูกทำร้ายเป็นอันตรายแก่กายถึงสาหัสหรือไม่สาหัส.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
causeเหตุ, ต้นเหตุ, สมุฏฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
causeเหตุ, ปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
causationเหตุกรรม, ปัจจยาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
precipitating cause; cause, immediateเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cause, immediate; cause, precipitatingเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cause, precipitating; cause, immediateเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immediate cause; cause, precipitatingเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional causeเหตุกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cause, constitutionalเหตุกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eventเหตุการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที, Example: [นิวเคลียร์]
Nuclear incidentอุบัติการณ์นิวเคลียร์, เหตุการณ์ที่เกิดขัดข้องในโรงงานนิวเคลียร์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่รุนแรงเท่าอุบัติเหตุนิวเคลียร์ (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]
Life change eventsเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [TU Subject Heading]
Life change events in literatureเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Reasonเหตุผล [TU Subject Heading]
Special eventsเหตุการณ์พิเศษ [TU Subject Heading]
Tiananmen Square incident, 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989 [TU Subject Heading]
Vis major (Civil law)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Al, you won! Because of you! The only reason anyone thinks I'm worth anything is because of you.เพราะนายต่างหาก เหตุผลเดียว ที่ทุกคนคิดว่าฉันมีค่า เพราะนาย Aladdin (1992)
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ Aladdin (1992)
Is that why you like to take risks?นั่นคือเหตุผลที่ทำไมคุณถึงชอบทำตัวเสี่ยงๆใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน Basic Instinct (1992)
That's why I'm here.นั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ Basic Instinct (1992)
The reason I agreed to the evaluation was because I thought it would be fun.เหตุผลที่ฉันยอมรับในการพิจารณาคดี เป็นเพราะ ฉันคิดว่ามันคงสนุก Basic Instinct (1992)
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
It's why I moved out.นั่นคือเหตุผลที่ผมย้ายออกมา Basic Instinct (1992)
Perhaps that's why she has eight arms to fend them off.บางที นั่นคือเหตุผลที่เธอมี 8 แขน เพื่อปัดเป่าพวกเขา Basic Instinct (1992)
Isn't that why you're over here?นั่นไม่ใช่เหตุว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เหรอ? Basic Instinct (1992)
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย.. The Bodyguard (1992)
What'd you think about today?คุณคิดยังไงกับเหตุการณ์วันนี้ The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Al, you won! Because of you! The only reason anyone thinks I'm worth anything is because of you.เพราะนายต่างหาก เหตุผลเดียว ที่ทุกคนคิดว่าฉันมีค่า เพราะนาย Aladdin (1992)
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ Aladdin (1992)
Is that why you like to take risks?นั่นคือเหตุผลที่ทำไมคุณถึงชอบทำตัวเสี่ยงๆใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน Basic Instinct (1992)
That's why I'm here.นั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ Basic Instinct (1992)
The reason I agreed to the evaluation was because I thought it would be fun.เหตุผลที่ฉันยอมรับในการพิจารณาคดี เป็นเพราะ ฉันคิดว่ามันคงสนุก Basic Instinct (1992)
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
It's why I moved out.นั่นคือเหตุผลที่ผมย้ายออกมา Basic Instinct (1992)
Perhaps that's why she has eight arms to fend them off.บางที นั่นคือเหตุผลที่เธอมี 8 แขน เพื่อปัดเป่าพวกเขา Basic Instinct (1992)
Isn't that why you're over here?นั่นไม่ใช่เหตุว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เหรอ? Basic Instinct (1992)
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย.. The Bodyguard (1992)
What'd you think about today?คุณคิดยังไงกับเหตุการณ์วันนี้ The Bodyguard (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ] ; origine [ f ]
เหตุกับผล[hēt kap phon] (n, exp) EN: cause and effect
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
เหตุการณ์[jāk hētkān] (x) FR: en fonction des événements ; compte tenu de la situation
เหตุการณ์ของโลก[hētkān khøng lōk] (n, exp) EN: the international situation  FR: la situation internationale [ f ]
เหตุการณ์ร้ายแรง[hētkān rāiraēng] (n, exp) EN: tragedy  FR: tragédie [ f ]
เหตุการณ์ในอดีต[hētkān nai adit] (n, exp) EN: past event ; past occurrence  FR: vieille affaire [ f ]
เหตุฉะนั้น[hēt chanan] (x) FR: c'est pourquoi
เหตุฉุกเฉิน[hēt chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: situation critique [ f ]
เหตุบังเอิญ[hēt bang-oēn] (n, exp) EN: accidental cause

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [ つなみ, tsunami, สึนามิ ] <p> รายละเอียดเพิ่มเติม: <A HREF=http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html>http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html</A>, Syn. tidal wave
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
déjà vu[เด จา วู] (n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
last-minute(adj, adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last minute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accident(n) เหตุบังเอิญ
accident(n) เหตุร้าย, See also: อุปัทวเหตุ
act(n) องก์ (ละคร), See also: เหตุการณ์ในละคร
action(n) เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์, See also: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์, Syn. plot, development
affair(n) เหตุการณ์
anticlimax(n) เหตุการณ์ที่ลดความสำคัญอย่างกะทันหัน
argument(n) เหตุผล
behind(adv) เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
biennial(n) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆสองปี
breakthrough(n) เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้อุปสรรคหมดไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj., n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ, ส่วนประกอบ, พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
act(แอคทฺ) n., vt., vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์, อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ, การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม, งานชุมนุม, Syn. event, incident, party, liaison, romance
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ, ไร้เหตุผล, ไม่สมเหตุผล, น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล, ความไร้สาระ, ความไม่สมเหตุสมผล
accident(n) อุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ, เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ, โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ, เป็นเหตุบังเอิญ
account(vt) กำจัด, ให้เหตุผล, เป็นเหตุให้
adduce(vt) อ้างอิง, อ้างเหตุผล, ยกตัวอย่าง
almanac(n) ปูม, ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์, ปฏิทินประจำปี
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี, หนังสือประจำปี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Act of warเหตุแห่งสงคราม คือการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้อีกฝ่ายมีความชอบธรรมในการประกาศสงคราม, Syn. Casus belli
cause of difficultyเหตุขัดข้อง
current events(n) เหตุการณ์ปัจจุบัน, ข่าว
Force Majeure[force ma‧jeure] (n, jargon) เหตุสุดวิสัย, See also: unexpected events, Syn. act of God
milestoneเหตุการณ์สำคัญ
reason(n) เหตุผล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事由[じゆう, jiyuu] (n) เหตุผล, สาเหตุ
理由[りゆう, riyuu] (n) เหตุผล, ข้ออ้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
วิกฤต[りゆう] เหตุการณ์ร้ายแรง
一里塚[いちりづか, ichirizuka] (n) เหตุการณ์สำคัญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] TH: เหตุการณ์หรือเรื่องราว  EN: state of affairs
出来事[できごと, dekigoto] TH: เหตุการณ์
動機[どうき, douki] TH: เหตุจูงใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Grund(n) |der, pl. Gründe| เหตุผล
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
aufgrundด้วยเหตุจาก, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า
daด้วยเหตุจาก
daherด้วยเหตุนั้น
ebenเป็นคำที่ใช้เสริมเพื่อบ่งว่าต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น Er kann gar nicht schaffen. Er ist eben mein Bruder. เขาไม่เป็นโล้ไม่เป็นพาย อย่างนั้นก็เถอะเขาก็เป็นน้องชายของฉัน, Syn. halt
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
wegenด้วยเหตุเพราะว่า, เนื่องจากว่า
man(n) |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก

French-Thai: Longdo Dictionary
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top