Search result for

(71 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冷-, *冷*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
たい[つめたい, tsumetai] (adj) เย็น(ไม่ร้อน)
たい[つめたい, tsumetai] (adj) เย็นชา
[ひや, hiya] (n) น้ำเย็น
[れいえん, reien] (vt) (เหล็ก)รีดเย็น
[れいぼう, reibou] (n) เครื่องปรับอากาศ, แอร์ (ทำความเย็น), See also: A. 暖房,
血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: A. 温血動物,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[れいばい, reibai] (n) สารทำความเย็น
[rei bai] (n) สารทำความเย็น
蔵庫[れいぞうこ, reizouko] (n) ตู้เย็น
[れいとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง
[れいごう, reigou] พริก
[れいすい, reisui] น้ำเย็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
やす[ひやす, hiyasu] Thai: แช่ในตู้เย็น English: to refrigerate
やす[ひやす, hiyasu] Thai: ดับร้อน English: to cool

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冷, lěng, ㄌㄥˇ] cold, cool; lonely
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ice

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい, rei] (adj-na,n) (1) (obsc) cold; cool; (n) (2) (abbr) (obsc) (See 酒・れいしゅ) cold sake [Add to Longdo]
[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P) [Add to Longdo]
える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P) [Add to Longdo]
え込み[ひえこみ, hiekomi] (n) (See え込む) turning into a cooler state; cooling down [Add to Longdo]
え込む[ひえこむ, hiekomu] (v5m,vi) to get colder; to get chilled; (P) [Add to Longdo]
え上がる[ひえあがる, hieagaru] (v5r,vi) to get completely chilled [Add to Longdo]
え性(P);性;え症(iK)[ひえしょう, hieshou] (n) sensitivity to cold; (P) [Add to Longdo]
え切る[ひえきる, hiekiru] (v5r,vi) to become completely chilled [Add to Longdo]
え入る[ひえいる, hieiru] (v5r,vi) to become completely chilled [Add to Longdo]
え腹[ひえばら, hiebara] (n) abdominal chills; diarrhea; diarrhoea [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěng, ㄌㄥˇ, ] cold [Add to Longdo]
[lěng lěng, ㄌㄥˇ ㄌㄥˇ, ] coldy [Add to Longdo]
[lěng dòng, ㄌㄥˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to freeze; to deep-freeze [Add to Longdo]
[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] cooling; cool off [Add to Longdo]
却剂[lěng què jì, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] coolant [Add to Longdo]
却塔[lěng què tǎ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄚˇ, / ] cooling tower [Add to Longdo]
却水[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] cooling water (in a reactor) [Add to Longdo]
[lěng tiān, ㄌㄥˇ ㄊㄧㄢ, ] cold weather; cold season [Add to Longdo]
[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, ] obscure word; unfamiliar character [Add to Longdo]
[lěng zhàn, ㄌㄥˇ ㄓㄢˋ, / ] Cold War; to shiver (with cold or fear) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I admire you for keeping your head.あなたは静を保った。えらい。
It is unlikely that such a cool headed person got upset.あんな静な人が取り乱したなんて考えられない。
Our refrigerator is out of order.うちの蔵庫は故障している。
Relations with Canada remained correct and cool.カナダとの関係は公正かつ静な状態が保たれていた。
Kate broke his heart by rudely demanding he go away.ケイトが彼にあっちに行ってとたく言ったので、彼の心は傷つきました。
None of these offices have air-conditioning.ここの事務所には、どこにも房がない。
This ski wear keeps out the cold wind.このスキーウェアはたい風を通しません。
This beer is not cold enough.このビールはえていません。
Is this tooth sensitive to cold foods?この歯にたいものがしみますか。
This room is air-conditioned.この部屋は房してある。
This wall feels very cold.この壁はとてもたい感じがする。
This wall feels cold.この壁は触るとたい感じがする。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FIRST OF ALL, I AM A SHAM.[CN] (因为这个年代需要静)  ()
I'm pissed at him. Mike's pissed at him.[CN] 别人会想的强 那就是这家律所 -就是个笑话 -路易 你得静下来 Divide and Conquer (2017)
But as toys to wind up the Millman Young pricks, they were priceless.[JA] だがミルマン・ヤングの やかしに最高だ The Secret of Sales (2017)
Two uses. Yeah, yeah. Laugh it up, Luddites.[JA] ダンナ殺しはたいな The Widow Maker (2017)
When I have good news, I like to deliver it face-to-face. - Does that mean you're ready to hire me?[CN] 你为什么不花一晚静一下 Brooklyn Housing (2017)
What do you think, Mr. Michima?[CN] 你静一点 Confrontation (2017)
Um... There's coolant for the spacesuits.[JA] あとは宇宙服用の 却水もある Life (2017)
We're siblings, after all.[CN] 你也太淡了吧 The Mysterious Million Yen Women (2017)
? For hands of gold are always cold ?[JA] ♪ 金貨はいつもたい ♪ Dragonstone (2017)
Cold winds are rising in the North.[JA] たい風吹き初めた Dragonstone (2017)
There's liquid in the helmet. Calvin must have broken my coolant loop.[JA] ヘルメットの中に水滴が カルヴィンが却装置を壊した Life (2017)
Thank you.[CN] -好的 我马上去 -真 The Mysterious Million Yen Women (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[ひえる, hieru] kalt_werden [Add to Longdo]
たい[つめたい, tsumetai] -kalt [Add to Longdo]
ます[さます, samasu] kuehlen [Add to Longdo]
める[さめる, sameru] kalt_werden [Add to Longdo]
[ひや, hiya] kaltes_Wasser, kalter_Sake [Add to Longdo]
やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
やす[ひやす, hiyasu] kuehlen [Add to Longdo]
凍器[れいとうき, reitouki] Kuehlschrank, Kuehlanlage [Add to Longdo]
[れいてつ, reitetsu] -kuehl, unberuehrt [Add to Longdo]
[れいせん, reisen] kalter_Krieg [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top