ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

criminal

K R IH1 M AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criminal-, *criminal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม, Syn. unlawful, illegal
criminal(adj) ซึ่งทำผิด, Syn. wrongful
criminal(adj) ที่น่าเสียใจ
criminal(n) ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย, Syn. lawbreaker, convict
criminality(n) การผิดกฎหมาย, Syn. culpability, guiltiness
criminal law(n) กฎหมายอาญา
criminal conversation(n) การเป็นชู้, Syn. adultery, fornication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม, เกี่ยวกับอาญา, มีความผิดทางอาญา, ไร้ความสำนึก, โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable, disgraceful
criminalistics(คริมมิแนลลิส'ทิคซฺ) n. อาชญากรรมวิทยา, See also: criminality คริมมิแนล'ลิที n. ความเป็นอาญา, การกระทำที่เป็นอาชญากรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม, ทุจริต, ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
criminal(n) ผู้ร้าย, จำเลย, อาชญากร, คนร้าย
CRIMINAL criminal law(n) กฎหมายอาญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminalอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal abortionการทำแท้งผิดกฎหมาย, การรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal abortionการทำให้แท้งที่เป็นความผิดอาญา, การรีดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
criminal associationซ่องโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal caseคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal codeประมวลกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal courtศาลอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ ดู malicious damage; malicious mischief ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal identificationตำหนิรูปพรรณอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal insaneวิกลจริตทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criminalอาชญากรรม [การแพทย์]
Criminal actการกระทำในทางอาญา [TU Subject Heading]
Criminal anthropologyอาชญามนุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Criminal attemptการพยายามกระทำผิดทางอาญา [TU Subject Heading]
Criminal behaviorพฤติกรรมของอาชญากร [TU Subject Heading]
Criminal behavior, Prediction ofการพยากรณ์พฤติกรรมของอาชญากร [TU Subject Heading]
Criminal courtsศาลอาญา [TU Subject Heading]
Criminal intentเจตนาทางอาญา [TU Subject Heading]
Criminal investigationการสืบสวนอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Criminal jurisdictionเขตอำนาจศาลคดีอาญา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
criminal investigation department(n) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม, Syn. C.I.D.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา 12 Angry Men (1957)
You rotten criminals how dare you? !ไอ้โจรชั่ว กล้าดียังไง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West.ฉันอยากให้นายกวาดต้อนอาชญากร และมือปืนตัวร้ายในภาคตะวันตกนี้ Blazing Saddles (1974)
Since criminals always return to the scene of the crime.ตั้งแต่ อาชญากร มักจะ กลับ ไป ที่เกิดเหตุ I Spit on Your Grave (1978)
Because iocane comes from Australia, as everyone knows, and Australia is entirely peopled with criminals, and criminals are used to having people not trust them, as you are not trusted by me, so I can clearly not choose the wine in front of you.เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลีย ตามที่ใครๆก็รู้กัน... และออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากร... และอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ... The Princess Bride (1987)
Big Lady. Criminals flee."บิ๊กเลดี้ ผู้ร้ายกลัวจนหนี ใครมั่งไม่หนี" Punchline (1988)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม Basic Instinct (1992)
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด In the Name of the Father (1993)
It seems I had a natural aptitude for applying behavioural models to criminal cases.ผมย้ายไปเรียนในอังกฤษ เมื่อกลับมา ผมถูกเลือกเข้าทำงานกับองค์กร Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criminalAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
criminalBen was believed to be a criminal.
criminalBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
criminalCriminals are deprived of social rights.
criminalCriminals generally do not single out police officers.
criminalDon't call him the criminal.
criminalFrom this evidence, it follows that he is not the criminal.
criminalHe answers to the description of the criminal.
criminalHe is an authority on criminal law.
criminalHe speaks as if he knew the criminal.
criminalHe was in reality a criminal.
criminalHis criminal record is apparently for murder, but he won't start to talk about the details.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วายร้าย(n) criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count Unit: คน
อาญา(n) criminal case, Syn. คดีอาญา, Ant. แพ่ง, คดีแพ่ง, Example: อาชญากรรมคือการกระทำผิดอาญา และผู้ที่กระทำต้องได้รับโทษตามกฎหมาย, Thai Definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กฎหมาย)
คดีอาญา(n) criminal case, Example: ศาลตัดสินเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในคดีอาญาด้วย, Count Unit: คดี, Thai Definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เป็นความผิดต่อส่วนรวม
ผู้ร้าย(n) criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
ศาลอาญา(n) Criminal Court, Count Unit: ศาล, Thai Definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร, Notes: (กฎหมาย)
อาชญากร(n) criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
ทางอาญา(adj) criminal, Ant. ทางแพ่ง, Example: ความผิดในการขโมยของเป็นความผิดทางอาญา, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา(n) Criminal Code, See also: Penal Code, Example: ประมวลกฎหมายอาญาจัดพิมพ์ออกเผยแพร่แล้ว, Count Unit: ฉบับ
มฤจฉาชีพ(n) criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai Definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซ่องโจร(n) criminal association, See also: hideout, lair, thieves' den, bandit's den, den, Syn. ถ้ำโจร, รังโจน, Example: ตำรวจใช้กำลังทั้งโรงพักในการทลายซ่องโจรกลางกรุง, Thai Definition: แหล่งมั่วสุมของโจร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากร[ātyākøn = ātchayākøn] (n) EN: criminal ; perpetrator  FR: criminel [ m ]
อาชญากรสงคราม[ātyākøn songkhrām = ātchayākøn songkhrām] (n, exp) EN: war criminal  FR: criminel de guerre [ m ]
อาญา[āyā] (adj) EN: penal ; criminal  FR: pénal ; criminel
แฟ้มอาชญากรรม[faēm ātyākam] (n, exp) EN: criminal record  FR: casier judiciaire [ m ]
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [ m ] ; cambrioleur [ m ] ; roi des cambrioleurs [ m ]
เจตนาทางอาญา[jēttanā thāng āyā] (n, exp) EN: criminal intent
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [ m ] ; voleur [ m ] ; criminel [ m ]
แก๊งอันธพาล[kaeng anthaphān] (n, exp) EN: gang of hooligans ; criminal gang
การดำเนินคดีอาญา[kān damnoēnkhadī āyā] (n, exp) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings
การฟ้องคดีอาญา[kān føng khadī āyā] (n, exp) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRIMINAL K R IH1 M AH0 N AH0 L
CRIMINALS K R IH1 M AH0 N AH0 L Z
CRIMINAL'S K R IH1 M AH0 N AH0 L Z
CRIMINALS' K R IH1 M AH0 N AH0 L Z
CRIMINALLY K R IH1 M AH0 N AH0 L IY0
CRIMINALIST K R IH1 M AH0 N AH0 L IH0 S T
CRIMINALITY K R IH2 M AH0 N AE1 L IH0 T IY0
CRIMINALIZE K R IH1 M AH0 N AH0 L AY2 Z
CRIMINALIZED K R IH1 M AH0 N AH0 L AY2 Z D
CRIMINALISTS K R IH1 M AH0 N AH0 L IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
criminal (n) krˈɪmɪnl (k r i1 m i n l)
criminals (n) krˈɪmɪnlz (k r i1 m i n l z)
criminally (a) krˈɪmɪnəliː (k r i1 m i n @ l ii)
criminality (n) krˈɪmənˈælɪtiː (k r i1 m @ n a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刑事[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ,  ] criminal; penal #4,821 [Add to Longdo]
刑法[xíng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˇ,  ] criminal law #8,496 [Add to Longdo]
罪犯[zuì fàn, ㄗㄨㄟˋ ㄈㄢˋ,  ] criminal #10,007 [Add to Longdo]
刑事诉讼法[xíng shì sù sòng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄚˇ,      /     ] criminal procedure #28,039 [Add to Longdo]
犯罪者[fàn zuì zhě, ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄓㄜˇ,   ] criminal; perpetrator #61,841 [Add to Longdo]
刑案[xíng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄢˋ,  ] criminal case [Add to Longdo]
刑诉法[xíng sù fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄙㄨˋ ㄈㄚˇ,    /   ] criminal procedure; abbr. for 刑事訴訟法|刑事诉讼法 [Add to Longdo]
控罪[kòng zuì, ㄎㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ,  ] criminal charge; accusation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriminalpolizei { f }; Kripo { f }criminal investigation department; CID [ Br. ] [Add to Longdo]
Strafkammer { f } | Strafkammern { pl }criminal division | criminal divisions [Add to Longdo]
Strafmündigkeit { f }criminal discretion [Add to Longdo]
Strafrecht { n } | Strafrechte { pl }criminal law | criminal laws [Add to Longdo]
Strafregister { n }criminal records; criminal record [Add to Longdo]
Strafsache { f } | Strafsachen { pl }criminal case | criminal cases [Add to Longdo]
Straftat { f }criminal act; criminal offence; punishable act [Add to Longdo]
Strafverfahren { n }criminal proceedings [Add to Longdo]
Strafverfahren { n }criminal procedure [Add to Longdo]
Strafverfolgung { f } strafrechtliche Verfolgung { f }; Anklage { f } (wegen)criminal prosecution (for) [Add to Longdo]
Verbrecher { m } | Verbrecher { pl }criminal | criminals [Add to Longdo]
Vorbestrafung { f }criminal record [Add to Longdo]
kriminell; verbrecherisch { adj } | krimineller | am kriminellsten | eine kriminelle Neigungcriminal | more criminal | most criminal | a criminal twist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
刑事[けいじ, keiji] (n) (1) (police) detective; (n, adj-f) (2) criminal matter; (P) #1,418 [Add to Longdo]
捜査[そうさ, sousa] (n, vs, adj-no) search (esp. in criminal investigations); investigation; inquiry; enquiry; (P) #1,795 [Add to Longdo]
犯人[はんにん, hannin] (n) offender; criminal; (P) #5,134 [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] (n) (1) law (esp. ancient East Asian criminal code); regulation; (2) { Buddh } vinaya (rules for the monastic community); (3) (abbr) (See 律宗) Ritsu (school of Buddhism); (4) (abbr) (See 律詩) lushi (style of Chinese poem); (5) (also りち) (musical) pitch; (6) (See 十二律, 呂) six odd-numbered notes of the ancient chromatic scale; (7) (abbr) (See 律旋) Japanese seven-tone gagaku scale, similar to Dorian mode (corresponding to #6,911 [Add to Longdo]
刑法[けいほう, keihou] (n, adj-no) criminal law; penal code; (P) #8,895 [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n, adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) #9,380 [Add to Longdo]
犯行[はんこう, hankou] (n) crime; criminal act; offence; offense; (P) #9,453 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
肩書(P);肩書き(P)[かたがき, katagaki] (n) title; degree; address (on letter); criminal record; (P) #11,985 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Criminal \Crim"i*nal\ (kr?m"?-nal), a. [L. criminalis, fr.
   crimen: cf. F. criminel. See {Crime}.]
   1. Guilty of crime or sin.
    [1913 Webster]
 
       The neglect of any of the relative duties renders us
       criminal in the sight of God.     --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving a crime; of the nature of a crime; -- said of an
    act or of conduct; as, criminal carelessness.
    [1913 Webster]
 
       Foppish and fantastic ornaments are only indications
       of vice, not criminal in themselves. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Relating to crime; -- opposed to civil; as, the criminal
    code.
    [1913 Webster]
 
       The officers and servants of the crown, violating
       the personal liberty, or other right of the subject
       . . . were in some cases liable to criminal process.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   {Criminal action} (Law), an action or suit instituted to
    secure conviction and punishment for a crime.
 
   {Criminal conversation} (Law), unlawful intercourse with a
    married woman; adultery; -- usually abbreviated, crim.
    con.
 
   {Criminal law}, the law which relates to crimes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Criminal \Crim"i*nal\, n.
   One who has commited a crime; especially, one who is found
   guilty by verdict, confession, or proof; a malefactor; a
   felon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 criminal
   adj 1: bringing or deserving severe rebuke or censure; "a
       criminal waste of talent"; "a deplorable act of
       violence"; "adultery is as reprehensible for a husband as
       for a wife" [syn: {condemnable}, {criminal},
       {deplorable}, {reprehensible}, {vicious}]
   2: guilty of crime or serious offense; "criminal in the sight of
     God and man"
   3: involving or being or having the nature of a crime; "a
     criminal offense"; "criminal abuse"; "felonious intent" [syn:
     {criminal}, {felonious}]
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 criminal
  criminal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top