ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -報-, *報*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[報, bào, ㄅㄠˋ] to announce, to report; newspaper; payback, revenge
Radical: Decomposition: 幸 (xìng ㄒㄧㄥˋ)  卩 (jié ㄐㄧㄝˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 幸 cuffing 又 a criminal 卩, representing sentencing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, / ] to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge, #256 [Add to Longdo]
报道[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report, #331 [Add to Longdo]
报告[bào gào, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] to inform; report; make known; speech; talk; lecture, #568 [Add to Longdo]
报名[bào míng, ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] enter one's name; apply; sign up, #2,048 [Add to Longdo]
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
回报[huí bào, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄠˋ, / ] (in) return; reciprocation; payback; retaliation; to report back; to reciprocate, #3,527 [Add to Longdo]
举报[jǔ bào, ㄐㄩˇ ㄅㄠˋ, / ] to report (malefactors to the police); to denounce, #3,718 [Add to Longdo]
时报[shí bào, ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] "Times" (newspaper, e.g. New York Times), #3,837 [Add to Longdo]
申报[shēn bào, ㄕㄣ ㄅㄠˋ, / ] to report (to the authorities); to declare (to customs), #3,908 [Add to Longdo]
情报[qíng bào, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] (spy) intelligence; information-gathering, #3,964 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほうこく, houkoku] Thai: การรายงาน English: report

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n,n-suf) information; news; report; (P) [Add to Longdo]
い;酬い[むくい, mukui] (n) reward; recompense; return; punishment; retribution [Add to Longdo]
いる(P);酬いる[むくいる, mukuiru] (v1,vt) (See う) to reward; to recompense; to repay; (P) [Add to Longdo]
う(P);酬う[むくう, mukuu] (v5u,vt) (See いる) to reward; to recompense; to repay; (P) [Add to Longdo]
じたように[ほうじたように, houjitayouni] (adv) as reported [Add to Longdo]
じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (See 知らせる,告) to inform; to report; (P) [Add to Longdo]
ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) to inform; to report [Add to Longdo]
[ほうおん, houon] (n,vs) repaying a kindness; gratitude [Add to Longdo]
[ほうこく, houkoku] (n,vs) report; information; (P) [Add to Longdo]
告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] (n) {comp} reportable markup error [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予では今日は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.2階で朝早い時間に警器が鳴っているのが聞こえた。
What's the forecast for tomorrow?あしたの天気予はどうですか。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術情をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
There are few mistakes in your report.あなたの告書にはほとんど間違いがありません。
There are a few mistakes in your report.あなたの告書には少し間違いがあります。
I've looked through your report and made some notes on it.あなたの告書に目を通し、コメントを書いておきました。
When did you receive the telegram?あなたはその電をいつ受け取りましたか。
Are you positive of that report?あなたはその告に確信を持っているのですか。
Are you the writer of that report?あの告書を書いたのはあなたですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then when we came off this number she got this telegram and passed out.[CN] 我們完成這段表演後,她收了一份電,後來她就暈倒了 Applause (1929)
Mind my vow, King Gunther, I shall not eat nor drink until my disgrace has been vindicated![CN] 龔特爾殿下,不要忘記我們的約定 在仇前,我會一直不吃不喝 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
If ever you were done wrong at Attila's court, my lady, - Lord Attila would know how to avenge you![CN] 誰要是冒犯到您,匈奴王是一定會幫您仇的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Who was first on the scene, reported it?[JA] 発見し通したのは? He Walked by Night (1948)
I'm calling to report the shooting of a policeman.[JA] 警官が撃たれたので 通します He Walked by Night (1948)
I'm expecting a telegram any minute.[CN] 我在等那邊的電. Grand Hotel (1932)
We oughta pension off that faded old blonde.[CN] 我們該讓這個掉了漆的老女人廢了 Applause (1929)
What's it all about?[CN] 什麼電 Applause (1929)
Avenge thy dead, Huns, and the royal child![CN] 匈奴人,一定要為死去人以及你們的王子仇雪恨啊! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
We received a report on a housebreaking.[CN] 我們收到一份入室盜竊告 入室盜竊! À Nous la Liberté (1931)
Alarm![CN] 警! How to Steal a Million (1966)
Besides, how do we know?[JA] 通しろよ 俺はこの話には乗らんから Detour (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ほうこく, houkoku] report (vs), informing [Add to Longdo]
告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] reportable markup error [Add to Longdo]
告集団[ほうこくしゅうだん, houkokushuudan] report group [Add to Longdo]
告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry [Add to Longdo]
告書[ほうこくしょ, houkokusho] report [Add to Longdo]
告書ファイル[ほうこくしょファイル, houkokusho fairu] report file [Add to Longdo]
告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record [Add to Longdo]
告書記述項[ほうこくしょきじゅつこう, houkokushokijutsukou] report description entry [Add to Longdo]
告書脚書き[ほうこくしょあしがき, houkokushoashigaki] report footing [Add to Longdo]
告書句[ほうこくしょく, houkokushoku] report clause [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] Nachricht, Belohnung [Add to Longdo]
いる[むくいる, mukuiru] belohnen [Add to Longdo]
[ほうしょう, houshou] Ersatz, Verguetung, Entschaedigung [Add to Longdo]
[ほうこく, houkoku] Bericht, Berichterstattung, Meldung [Add to Longdo]
復措置[ほうふくそち, houfukusochi] Vergeltungsmassnahmen [Add to Longdo]
[ほうち, houchi] Nachricht, Bericht, Mitteilung [Add to Longdo]
道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] Presse, Medien [Add to Longdo]
[ほうしゅう, houshuu] Belohnung, -Lohn, Honorar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top